Головна

Правові заходи заохочення міжнародної технічної допомоги М. МихайлівÓ


Правові заходи заохочення міжнародної технічної допомоги

М. МихайлівÓ

Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна тел. (0322) 96-47-60

 

 

 

 

 

 

 

 

У статті аналізуються правові заходи заохочення міжнародної технічної допомоги, показано, що вдосконалення заходів заохочення посідає значне місце в механізмі правового регулювання відносин щодо залучення міжнародної технічної допомоги. Вміле використання досвіду, знань у сфері міжнародної технічної допомоги, розвиток нових технологій, приплив технічної і фінансової допомоги та створення сприятливих умов у сфері заходів заохочення залучення сприятиме стабілізації і швидкому розвитку економіки, здійсненню нових реформ і перетворень.

Ключові слова: міжнародна технічна допомога, донор, реципієнт, заходи заохочення, звільнення від оподаткування та сплати мита.

Важливу роль у залученні міжнародної технічної допомоги відіграють правові заходи заохочення. Неоднозначно вони висвітлюються як в літературі, так і в законодавстві. Наголошується навіть на доцільності виділення "заохочувальних" правовідносин. На думку Г. Знамен

ського, у рамках цих правовідносин необхідно застосовувати заходи заохочення економічного характеру та інший позитивний правовий вплив. [1] Відтак вдосконалення заходів заохочення посідає значне місце в механізмі правового регулювання відносин щодо залучення міжнародної технічної допомоги.

Залучення міжнародної технічної допомоги сприятиме розвитку економіки України, підвищенню технічного та якісного рівня виробництва, підвищенню наукового потенціалу, ліквідації існуючих диспропорцій і дефіцитів на ринку України.

Система міжнародного заохочення залучення міжнародної технічної допомоги практикується в зарубіжних країнах уже протягом тривалого часу. В нашій країні тільки починають запроваджувати певні заохочення та стимули, які мають своє закріплення тільки в міжнародних договорах про надання міжнародної технічної допомоги та в листах митних та податкових служб. З метою врегулювання цих питань український законодавець підготував проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість"", де передбачив звільнення від податку міжнародної технічної допомоги, яка безоплатно надається донором реципієнту. Такі пільги також законодавець закріплює і в проекті Закону України "Про міжнародну технічну допомогу". На жаль, на сьогодні не має чинного нормативного акта на рівні закону, який би вирішив ці питання та сприяв залученню міжнародної технічної допомоги.

З метою розробки механізму звільнення від оподаткування та сплати мита, зборів та тарифів, який відображений у договорах про надання міжнародної технічної допомоги Україні, необхідно:

1) щоб виконавець програми надання міжнародної технічної допомоги України та реципієнт, визначений в рамках відповідної програми, мали легальний статус в Україні;

2) передбачити в міжнародних договорах положення про надання пільг у галузі зборів та мита.

Виконавцями робіт у рамках надання міжнародної технічної допомоги Україні в більшості випадків є іноземні суб’єкти. Винятком є лише ситуації, коли для надання міжнародної технічної допомоги створюються і реєструються в Україні спеціальні неприбуткові організації.

У постанові Кабінету Міністрів України "Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги" міститься визначення виконавця, зокрема: виконавець – це будь-яка особа (резидент або нерезидент), що має письмову угоду з донором або уповноваженою донором особою та забезпечує реалізацію проекту (програми). Подібне визначення дається і в проекті Закону України "Про міжнародну технічну допомогу". А проте ні проект, ні постанова не конкретизує, хто ж саме може бути виконавцем. Законодавством також передбачено лише порядок акредитації виконавців юридичних осіб – нерезидентів. Щодо інших виконавців, то ні постанова, ні проект закону не врегульовує цього питання, тобто створюється прогалина в законодавстві.

Щоб вести облік виконавців, які працюють у рамках програм міжнародної технічної допомоги, тобто для легалізації іноземних організацій, було запропоновано процедуру акредитації. За своїм змістом ця процедура є своєрідним аналогом акредитації іноземних представництв та організацій в Україні. Важливо пам’ятати, що цей різновид акредитації потребує попередньої реєстрації програми (проекту), в рамках якої має намір працювати відповідна іноземна організація. Це, зокрема, підкреслюється як постановою, так і в проекті закону, а саме зазначається, що підставою для акредитації виконавців є державна реєстрація проектів (програм) міжнародної технічної допомоги. Тобто лише після включення програми (проекту) до Державного реєстру проектів (програм) міжнародної технічної допомоги у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, проводиться акредитація виконавця.

Конкретний порядок акредитації виконавців програм визначається постановою Кабінету Міністрів України "Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги", де зазначено, що до Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції документи, необхідні для акредитації виконавця, подаються мовою оригіналів з обов’язковим офіційним перекладом українською мовою. Розглянувши подані документи, Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції приймає рішення щодо акредитації виконавця, яка підтверджується свідоцтвом про акредитацію виконавця проекту міжнародної технічної допомоги, що видається на термін дії договору (контракту) або проекту (програми).

Складніша ситуація з розробкою універсального механізму звільнення учасників виконання програм міжнародної технічної допомоги від сплати ввізного мита, податку на додану вартість, податку з доходів та інших податків та платежів.

Найбільш "демократичний і конструктивний" підхід у підтвердженні пільг, визначених договорами про надання міжнародної технічної допомоги, пропонує Митний кодекс України. Стаття 67 цього Кодексу стверджує, що "митні пільги для міжнародних, міжурядових організацій та представництв іноземних держав при них, а також для персоналу цих організацій і представництв та членів сімей персоналу визначаються відповідними міжнародними угодами України. Крім того, міжнародним неурядовим організаціям, іноземним підприємствам, організаціям та їхнім представництвам, а також іноземним співробітникам цих підприємств, організацій і представництв та членам їхніх сімей митні пільги можуть надаватись законами України. Використання предметів, щодо яких надано пільги стосовно обкладення митом в інших цілях, ніж ті, у зв’язку з якими було надано такі пільги, без дозволу митних органів України тягне за собою накладення штрафу на громадян і на службових осіб – від ста до двохсот відсотків суми мита, не сплаченого у зв’язку з наданням пільг".[2]

Законодавством визначений механізм оподаткування прибутку окремих підприємств та організацій, які беруть участь у виконанні програм міжнародної технічної допомоги. Зокрема у ст.4 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" зазначено, що під час обрахунку прибутку з валового доходу виключаються кошти або майно, що надходять у вигляді міжнародної технічної допомоги, яка надається іншими державами відповідно до міжнародних угод, що набрали чинності у встановленому законодавством порядку. І далі зазначається, що "звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається на безоплатній та безповоротній основі для подальшої експлуатації та зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації, перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему та забезпечення соціального захисту персоналу Чорнобильської АЕС і населення міста Славутич". [3]

Як бачимо, норми цього Закону, які регулюють одне і те ж правове явище – надання міжнародної технічної допомоги – не відзначаються послідовністю. Деякою мірою відбувається дублювання окремих нормативних положень. Як уже згадувалось, проблема полягає у вибірковій ратифікації Верховною Радою України міжнародних угод про надання Україні міжнародної технічної допомоги. До того ж дається взнаки відсутність повноцінного закону про міжнародну технічну допомогу.

Механізм звільнення від оподаткування учасників надання міжнародної допомоги в частині податку на прибуток передбачає також і штрафні санкції за неналежне виконання. В Законі сказано, що "у разі порушення цільового використання міжнародної технічної допомоги одержувач її зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання, а також сплатити пеню, нараховану на суму отриманих пільг, виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення зобов’язань у встановленому законом порядку".

Гірше виглядає ситуація із звільненням міжнародної технічної допомоги від податку на додану вартість. Закон України "Про податок на додану вартість" також визначає подвійний підхід у визначенні таких пільг, оскільки в ньому чітко не передбачено звільнення міжнародної технічної допомоги від оподаткування. Однак замість посилання на міжнародні договори діє лише загальне положення про звільнення від оподаткування міжнародної технічної допомоги, яка може бути віднесена до категорії благодійництва. З такої позиції виходять податкові органи, які своїми внутрішніми актами, прирівнюючи категорію міжнародної технічної допомоги до благодійництва, звільняють її від оподаткування.

Закон конкретизує, що звільняються від оподаткування операції з "безоплатної передачі товарів (робіт, послуг), у тому числі при їх ввезенні (пересиланні) на митну територію України, закладам науки, фізкультури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетів; закладам дошкільної, початкової, середньої, професійно-технічної та вищої освіти, закладам охорони здоров’я, культури; релігійним, благодійним організаціям, зареєстрованим у порядку, встановленому законодавством, а також операції з безоплатної передачі таких товарів (робіт, послуг) набувачам (суб’єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства України".

Під безоплатною допомогою Закон розуміє надання товарів (робіт, послуг) набувачам благодійної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій благодійній організації такими отримувачами або іншими особами, пов’язаними з ними. Порушення правила "безоплатності" прирівнюється до навмисного ухилення від оподаткування. Правила маркування та порядок розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, а також контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді конкретно наданих послуг або виконаних робіт встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Закон встановлює окремі винятки. Зокрема, не підлягають звільненню від оподаткування операції з подання благодійної допомоги у вигляді товарів (робіт, послуг), оподаткованих акцизним збором, цінних паперів, нематеріальних активів та товарів (робіт, послуг), призначених для використання у підприємницькій діяльності, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України. Зокрема, звільняються від оподаткування в рамках програм технічної допомоги окремі операції, пов’язані із виконанням робіт щодо підготовки до зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему. До складу цих операцій входять:

– ввезення (пересилання) на митну територію та закупівлі на митній території України товарів (сировини, матеріалів, устаткування та обладнання);

– виконання робіт та надання послуг, що здійснюються в рамках міжнародної технічної допомоги.

У разі порушення цільового використання зазначених товарів або виконання робіт та надання послуг платник податку зобов’язаний за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення сплатити податки в розмірі податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент ввезення на митну територію України таких товарів або виконання робіт та надання послуг, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день виникнення податкового зобов’язання та за період від дати ввезення таких товарів або виконання робіт і надання послуг до дати збільшення податкових платежів.

Механізм отримання звільнень від податку на додану вартість для такого виду робіт викладено в листі Державної податкової адміністрації України від 26 грудня 1999 року "Про оподаткування податком на додану вартість проектів, які фінансуються Урядом США і безпосередньо пов’язані із зняттям з експлуатації енергоблоків ЧАЕС". Цим листом підтверджено чинність Положення про порядок надання підтверджень щодо звільнення від оподаткування товарів, коштів, послуг та майна, що надходять в Україну за проектами Міжнародної програми ядерної безпеки для здійснення заходів, передбачених Угодою між Урядом України та Урядом США щодо підвищення експлуатаційної безпеки, зниження ступеня ризику експлуатації та зміцнення систем регулювання цивільних об’єктів в Україні від 25 жовтня 1993 року. Це ж положення передбачає, що право на одержання підтвердження щодо звільнення від оподаткування товарів, коштів, послуг та майна мають українські організації – отримувачі (реципієнти) товарів, коштів, послуг та майна, які безпосередньо уклали контакт з уповноваженою донором організацією (підприємством, установою) – виконавцем програми (проекту). Вирішення питання підтвердження відношення ресурсів, які використовуються для виконання субпідрядів другої ланки в рамках проектів Міжнародної ядерної безпеки, може бути довідка – підтвердження, затверджена в додатках до Положення. Довідку видає спеціальна Агенція при Міністерстві економіки та з питань європейської інтеграції України для всіх вище названих організацій.

На підставі такої довідки державні податкові органи на місцях повинні застосовувати звільнення від оподаткування ПДВ операцій, які виконуються за проектами матеріально-технічної допомоги субпідрядниками другої ланки.

Аналогічні заходи щодо звільнення від сплати ПДВ по Чорнобильському проекту розробила Державна митна служба України. У червні 1999 року було затверджено Інструкцію про порядок контролю митними органами за справлянням під час митного оформлення товарів, увезених (пересланих) на митну територію України, та перерахуванням до бюджету податку на додану вартість. В Інструкції сказано, що на період виконання робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему звільняється від оподаткування ПДВ операції з ввезення (пересилання) на митну територію України товарів (сировини, матеріалів, устаткування та обладнання), які виконується за кошти міжнародної технічної допомоги, що надається на безоплатній та безповоротній основі. Вищезазначені роботи проводяться з метою подальшої експлуатації, підготовки до зняття та зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації, перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему та забезпечення соціального захисту персоналу Чорнобильської АЕС і населення міста Славутича. На відміну від попереднього положення Інструкція містить поширення цієї норми на інші програми міжнародної технічної допомоги. В ній підкреслюється, що у разі ввезення на митну територію України товарів у межах міжнародних договорів, належним чином ратифікованих Верховною Радою України, якими передбачено звільнення від оподаткування ПДВ, застосовуються норми міжнародних договорів.

Відповідно до указу Президента України від 23 жовтня 2000 року N1159 "Про Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України", на Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України покладено такі обов’язки:

1) забезпечувати разом з іншими центральними органами виконавчої влади реалізацію державної політики у сфері економічного та технічного співробітництва з міжнародними організаціями, іноземними державами, відповідними міждержавними і регіональними організаціями, уповноваженими установами іноземних держав щодо реалізації економічних програм та проектів;

2) вносити пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів та організовувати в межах своїх повноважень роботу із залучення в економіку України іноземних кредитів, іноземних інвестицій, грантів, міжнародної технічної допомоги;

3) координувати заходи з розроблення і реалізації програм та проектів міжнародної технічної допомоги;

4) проводити їх державну реєстрацію, здійснює моніторинг їх впровадження;

5) контролювати додержання умов реалізації таких програм та проектів.

Крім цього, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року №153 "Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги", Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України видає свідоцтво та інші документи, які підтверджують пільги, привілеї та імунітети, визначені законодавством та міжнародними договорами України стосовно персоналу і організацій, що забезпечують реалізацію в Україні програм та проектів міжнародної технічної допомоги, у тому числі податкові, митні та інші пільги щодо обладнання, матеріалів і майна, які надходять у рамках співробітництва.

Сьогодні зроблено спробу законодавчо врегулювати питання пільг щодо оподаткування та митного оформлення. В проекті Закону України "Про міжнародну технічну допомогу" зазначено, що міжнародна технічна допомога, операції з реалізації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги звільняються від оподаткування, митних зборів та будь-яких інших зборів відповідно до законів України та міжнародних договорів України, які набрали чинності в установленому порядку.

Майно, призначене для забезпечення реалізації проекту (програми) міжнародної технічної допомоги, власником (розпорядником) якого протягом періоду реалізації цього проекту (програми) є донор, виконавець або інша особа, переміщується через митний кордон України в режимі тимчасового ввезення, якщо це передбачено таким проектом (програмою). Митне оформлення та звільнення від оподаткування міжнародної технічної допомоги, операції з реалізації відповідних проектів (програм), а також митне оформлення майна, що переміщується через митний кордон України в режимі тимчасового ввезення, здійснюється за наявності відповідного підтвердження. Видається воно на підставі державної реєстрації проекту (програми) міжнародної технічної допомоги у порядку, встановленому спеціально уповноваженим органом разом з центральними органами виконавчої влади, які забезпечують здійснення державної податкової і митної політики, державної політики у сфері зовнішніх зносин України.

У разі нецільового використання відчуження зазначеного майна (якщо це не передбачено проектом (програмою) міжнародної технічної допомоги) до закінчення періоду реалізації цього проекту (програми) ввізне мито, податок на додану вартість та інші податки та збори (обов’язкові платежі) справляються в установленому законом порядку.

Отже, у заохоченні міжнародної технічної допомоги важливе місце посідають правові засоби. Вдосконалення організаційно правових засад залучення міжнародної технічної допомоги забезпечить приплив капіталовкладень в економіку України, піднесення всіх галузей виробництва на вищий щабель розвитку, зміцнення наукового потенціалу.

––––––––––––––––––––

1. Знаменский Г. Хозяйственный механизм и право. – К.: Наук. думка, 1988.-С.103.

2. Митний кодекс України. //Відомості Верховної Ради України.-1995, – №4. – С.28.

3. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств". //Відомості Верховної Ради України.-1997. – №27. – С.181

4. Проект Закону України "Про міжнародну технічну допомогу", поданий для розгляду Верховною Радою України 17 січня 2002 року

 

Ó Михайлів М., 2003

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук