Головна

Олександр Дем'янчук. Державна політика і державне управління: політологічні аспекти П е р е л і к в и к о р и с т а н о ї й ц и т о в а н о ї л і т е р а т у р и :


П е р е л і к   в и к о р и с т а н о ї   й   ц и т о в а н о ї   л і т е р а т у р и :

Абизов В.Є. і Кремень В.Г. Політичне рішення: механізм прийняття. – К.: НІС, 1995. Інтернет-версія: http://www.niss.gov.ua/book/Abizob/index.htm.

Аналітичні центри: проблеми ефективності аналітичної роботи та якості аналітичних матеріалів. Авторський колектив: Панцир С.І. т. ін. К.: Фонд суспільної безпеки. 2006.

Антонова Ольга. Середовище вироблення державної політики (теоретико-методологічні аспекти). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. Дніпропетровськ, 2005.

Бакуменко В.Д. Формування державно-управлінських рішень: проблеми теорії, методології, практики. /Монографія. – К., Вид-во УАДУ, 2000. - 328 с.

Бойко-Бойчук Лариса. „Аналіз державної політики підтримки місцевого самоврядування в Україні”. /У кн. Система розробки і здійснення публічних політик в Україні. /Під заг. редакцією О.П.Дем’янчука. - К.: Факт, 2004. - сс. 169-195.

Брайсон Джон М. Стратегічне планування для державних і неприбуткових організацій. /Пер. з англ. – Львів: Літопис, 2004. 350 с.

Брус Тетяна. Аналіз державної політики: теоретико-історичні засади. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. К., 2004.

Бульбенюк Світлана. Десятиріччя здійснення системної модернізації в Україні та Росії: досягнення та втрати. Людина і політика, № 1, 2002. сс. 33 – 40.

Васьківська Г. т.ін. Методичний посібник для вчителів з курсу “Основи громадянської освіти”. - К.: Міністерство освіти і науки України, 2000.

soNormal">Веб-сайт Канадської організації з політичної освіти Mapleleafweb: http://www.mapleleafweb.com/main.shtml

Вишняк Олександр, Інститут соціології НАН України та Фонд «Демократичні ініціативи». Прес-конференція 23 січня 2009 р. http://dif.org.ua/ua/publications/comentar/fhrsh

Гиргинов Г. Исследование научных основ пропаганды. // Политическое самообразование. – М., 1970. - №3 – март – С. 121 - 130

Говлет Міхаель, і Магадеван Рамеш. Дослідження державної політики: цикли та підсистеми політики. /Пер. з англ. Олександра Рябова. – Львів: Кальварія, 2004. 264 с.

Гоґвуд Браєн, і Луїс Ґан. Аналіз політики для реального світу. /Пер. з англ. Анатолія Олійника. - К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2004. - 396 с.

Головатий М. Громадські інституції у політичній системі сучасної України. /У зб. «Концептуальні засади реформування політичної системи в Україні. Стан і перспективи розвитку політичних наук.» - К.: Вид-во УАДУ. 2001. - сс. 46-49.

Головаха Євген. Суспільство, що трансформується. Досвід соціологічного моніторингу в Україні. – К., 1997. – 156 с.

Горбатенко Володимир. Стратегія модернізації суспільства. Україна і світ на зламі тисячоліть. /Монографія. - К.: Видавничий центр “Академія”, 1999. – 240 с.

Дай Томас Р. Основи державної політики. /Пер. з англ. Г.Є.Краснокутського. - Одеса, АО БАХВА, 2005. - 468 с.

Данилишин Богдан. Світова фінансова криза – тест для України. //Дзеркало тижня, № 38 (717). 11-17 жовтня 2008.

Данилишин Богдан. Шлях до подолання кризових явищ – макроекономічна стабільність і скоординованість дій. /Дзеркало тижня. № 47 (726). 13-19 грудня 2008 р.

Данн Вільям Н. Державна політика: основи аналізу. /Пер. з англ. Г.Є.Краснокутського. - Одеса, АО БАХВА, 2005. 504 с.

Дем’янчук Олександр. Держава і громадянське суспільство як дійові особи в здійсненні освітньої політики. /У зб. «Розвиток демократії та демократична освіта в Україні». Одеса, 2002.

Дем’янчук Олександр. Державна політика незалежної України в галузі освіти./ Нова політика. № 2, 2000.

Дем’янчук Олександр. Освітня доктрина: стратегія розвитку чи тактика руху по колу?. Дзеркало тижня, № 29 (353), 4 серпня 2001 р.

Демичев П. Успешно завершить учебный год в системе партийного просвещения. /Политическое самообразование. – М., 1960. - №3 – март – С. 90 - 94

Доступ до інформації та електронне урядування. /Автори-упорядники: М.С.Демкова, М.В. Фігель. – К.: Факт. 2004. - 336 с.

Егоров С.А. Политическая система, политическое развитие, право: критика немарксистских политологических концепций. – М.: Юрид. лит., 1983. – С.83.

Едлицки Ежи. Революция 1989 года: невыносимый гнет истории. /В сб. «Проблемы коммунизма», № 4, июль-август 1990. с. 35-45.

Іванов М.С. Політична освіта в контексті політичних трансформацій суспільства. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім.. Петра Могили, 2004.

Іванова О.Л. Соціальна політика: теоретичні аспекти. - К.: Видавничий дім «КМ Академія», 2003. - 107 с.

Ігнатенко П.Р. т.ін. Виховання громадянина: психолого-педагогічний і народознавчий аспекти. - К. 1997.

Кармазіна Марія. Президентство: український варіант. //К. 2007. 365 с.

Кілієвич Олександр. «Англо-український глосарій термінів і понять з аналізу державної політики та економіки». - К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2003. – 510 с.

Кіндратець Олена. Модернізація в Україні та її вплив на стабільність суспільства. /Людина і політика,  № 3, 2004. сс. 14-20.

Колбеч, Г.К. Політика. /Пер. з англ. О.Дем’янчука. - К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська Академія». 2005. – 169 с.

Коліушко І.Б. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні. К. Факт. 2002. – 260 с.

Коммунистическая партия Украины в цифрах. – К. Политиздат Украины, 1988. – 189 с.

Концепция гражданско-правового образования в России. http://www.civicedu.ru

Концепція адміністративної реформи в Україні. - К.: (б.в.), 1998. – 59 с.

Концепція громадянської освіти в Україні. /Шкільний світ. – 2000. - №13-14.

Корсак Костянтин. Про «стандарт для доктрин» і постіндустріальне суспільство. Дзеркало тижня, № 39 (363), 6-12 жовтня 2001 р.

Краткий словарь по социологии. /Под общей ред. Д.М.Гвишиани, Н.И.Лапина. – М.: Политиздат, 1989. – 329 с.

Кротов Ф., Петров А. О некоторых аспектах деятельности домов политического просвещения. // Политическое самообразование. – М., 1965. - № 6 – июнь – С. 83 – 88

Крылов Ю. Проблемы совершенствования работы университетов марксизма-ленинизма. // Политическое самообразование. – М., 1975. - № 9 – сентябрь – С. 49 – 50

Кутуєв Павло. Критичний аналіз дискурсу про державу та держава в модернізації й розвитку. /У зб. Перехідний період в Україні та в Росі.: політика, економіка, етносоціальні процеси. Конференція українських і російських випускників освітніх програм США. Виступи учасників та дискусія. - К.: 5-6 липня 1999 р. сс. 80-84.

Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ. - М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2001. – 384 с.

Лигачев Е. Партийная учеба: опыт, предложения. // Политическое самообразование. – М., 1970. - № 12 – декабрь – С. 106 -112

Лучинский П. Система политического и экономического образования: опыт, перспективы // Политическое самообразование. – М., 1975. - №9 – сентябрь – С. 109 -116

Льюис Даррелл Р., Дарвин Д. Гендель и Александр Демьянчук. Частное высше образование в странах с переходной экономикой: достижения, возможности и препятствия. - К.: Факт, 2007. 176 с.

Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. Критика новейшей немецкой философии в лице ее представителей Фейербаха, Б.Бауэра и Штирнера и немецкого социализма в лице его различных пророков // Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. Т. 3. М.: Госполитиздат, 1955. - сс. 7-544.

Ми – громадяни України. /Навчальний посібник для середніх шкіл. Під ред. О.І.Пометун. - К.: 2002.

Наумкіна Світлана, Лариса Козловська. Аналіз розвитку української політичної еліти у 1994-1999 рр. Нова політика, 6(26), 1999. с. 34-37.

Наумкіна, Світлана. Соціально-політичні аспекти ефективності управлінської діяльності (теоретико-методологічний аналіз). /Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук. - К., 1996.

Оболенський Ю.О. Державне управління та державна служба: сучасні напрями розвитку. - Одеса: АО Бахва, 2003. - 320 с.

Павленко Ростислав. Парламентська відповідальність уряду: світовий та український досвід. - К.: Видавничий дім КМ «Академія», 2002.

Павленко Ростислав. Система розробки, прийняття і здійснення державної політики в Україні: походження, проблеми, перспективи реформування. /У кн. Система розробки і здійснення публічних політик в Україні. Під заг. ред. О.Дем’янчука. - К.: Факт, 2004. - сс. 22-43.

Пал Леслі А. Аналіз державної політики. - К.: Основи, 1999. С. 37.

Парсонс Вейн. Публічна політика: вступ до теорії і практики аналізу політики. /Пер. з англ. О.Дем’янчука. - К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія». 2006. 549 с.

Пилон Джулиана Джеран. Глобальная революция и потребность в гражданском образовании в бывшем Советском блоке. – К.: IFES, 1995.

Поздняков П. Партийной пропаганде – научные основы // Политическое самообразование. – М. 1970. - №6 – июнь – С. 108 -111 

Прес-конференція Євгена Копатько, соціолога холдингу Research & Branding Group, 4 лютого 2009 р. http://novynar.com.ua/politics/53709

Проскуровська Світлана. Звіт про функціональне обстеження: латвійський досвід (англійською мовою).

Регламент Верховної Ради України. /Відомості Верховної Ради України, № 23, № 24-25, ст.. 202. 2006.

Регламент Верховної Ради України. Відомості Верховної Ради України, № 23, № 24-25, ст.. 202. 2006.

Регламент Кабінету Міністрів України. Затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950. http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/cardnpd

Розпорядження Голови Верховної Ради України № 428 від 22 травня 2006 р. «Про затвердження Положення про порядок роботи у Верховній Раді України із проектами законів, постанов, інших актів Верховної Ради України».

Романов В., О. Рудік, Т. Брус. Вступ до аналізу державної політики. - К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи». 2001. – 240 с.

Роуз-Екерман Сьюзен. Корупція та урядування: причини, наслідки та зміни. - К.: Видавництво «К.І.С.», 2004. - 296 с.

Рудич Ф.М. Політологія. /Підручник. - К.: Либідь, 2006. – 480 с.

Рудич Ф.М., В.В.Безверхий, М.І.Кириченко та ін. Політичні структури та процеси в сучасній Україні. Політологічний аналіз. - К.: Наукова думка, 1995. - 266 с.

Рябов С. Політологія: словник понять і термінів. - К.: Видавничий дім «КМ Академія», 2001. 256 с.

Рябов С.Г. Легітимація влади як соціально-філософська проблема. (Концептуально-методологічний аналіз). Дисертація на здобуття вченого ступеня доктора філософських наук. - К.: 1997.

Рябов С.Г. Політологічна теорія держави. К. Тандем. 1996. – 240 с.

Саймон Герберт А. Адміністративна поведінка. - К.: АртЕк, 2001. - 392 с.

Світовий Банк. http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/STRATEGIES/CDF

Семигіна Тетяна. Соціальна політика у глобальному вимірі. - К.: Пульсари, 2003. - 252 с.

Системи управління якістю: вимоги. (ISO 9001: 2000 IDT). К.: Держстандарт України. 2001. 33 с.

Смирнов Г. Исследование научных основ пропаганды. // Политическое самообразование. – М., 1970. - №3 – март – С. 121 - 130

Смолянюк В.Ф. Політичне життя і державне управління. /У кн. «Прикладна політологія». /Навчальний посібник. Серія «Альма матер». За редакцією проф. В.П.Горбатенка. К.: Видавничий центр «Академія», 2008. - 472 с.

Старецька Л. Плюралізм у політичній системі перехідного періоду. Дисертація на здобуття вченого ступеня канд. політ. наук. Львів, 1995.

Тертичка Валерій. Державна політика: аналіз і впровадження в Україні. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук  державного управління. К., 2004.

Тертичка Валерій. Державна політика: аналіз та здійснення в Україні. - К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2002. - 750 с.

Тимошенко Іван. Поява приватних вузів як історична подія 90-х років минулого століття. / Новий колегіум. № 3, сс. 11-16. 2001.

Указ Президента України "Про деякі заходи щодо оптимізації керівництва в системі центральних органів виконавчої влади" від 26 травня 2003 року № 434/2003.

Указ Президента України „Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади” від 15.12.1999 № 1573.

Указ Президента України „Про систему центральних органів виконавчої влади” від 15.12.1999 № 1572.

Указ Президента України „Про склад Кабінету Міністрів України” від 15.12.1999 № 1574.

Указ Президента України „Про чергові заходи щодо дальшого здійснення адміністративної реформи в Україні” від 29.05.2001 № 345.

Учебный Центр Объединения "ЯБЛОКО". http://www.politedu.yabloko.ru/school/book.pdf

Федеральный закон от 11 июля 2001 г. N 95-ФЗ «О политических партиях» (с изменениями от 21 марта, 25 июля 2002 г.). http://www.femida.info/11/fzopp001.htm

Фрейре Пауло. Педагогіка пригноблених. /Пер. з англ. О.Дем’янчука. - К.: Юніверс, 2003. - 168 с.

Фрейре Пауло. Формування критичної свідомості. /Пер. з англ. О.Дем’янчука. - К.: Юніверс, 2003. - 176 с.

Функціонування груп державної політики в уряді України. «Зелена книга». (Робочі матеріали Міжнародної конференції). Міжнародний центр політичних досліджень. К., 6 жовтня 2006 р.

Ходаківська Лілія. Сутність та особливості концепції демократичного елітизму. Дисертація на здобуття вченого ступеня канд. політ. наук. - К.: 2001.

Ципко Олександр. Вихідні суперечності формування нової російської національної ідентифікації. /У зб. Перехідний період в Україні та в Росі.: політика, економіка, етносоціальні процеси. Конференція українських і російських випускників освітніх програм США. Виступи учасників та дискусія. - К.: 5-6 липня 1999 р. - сс. 89-102.

Чебаненко Олена, Денис Ковриженко. Ефективність політичних партій: проблеми та перспективи. Часопис «Парламент». № 1, 4-44, 2007.

Чепеї Д. Школа свободи. / Політологічні читання. – 1992 - №3 – С. 147 – 156

Шаян Олександр. Розробка та впровадження політичних рішень у демократичному суспільстві. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук. - К.: 2005.

Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. Т. 21. М.: Госполитиздат, 1961. - сс. 269-317.

 

Abe Yoshiya. “Japanese Education today and Internationalization of Higher Education” in Higher Education in Japan: An Administrator’s Reference to International Programs, Tokyo, Japan: ALC Press Inc., 1991.

Ackoff, Russell L. Redesigning the Future: A Systems Approach to Societal Problems. New York, NY: Wiley, 1974. 287 p.

Alexander, Jeffrey C. Modern, Anti, Post, Neo. New Left Review, № 210, March/April, 1995, pp. 63-101.

American medical association. http://www.ama-assn.org/ama/pub/category/6275.html

Anderson, James E. Public Policymaking. Houghton Mifflin Company. Boston. 2000. 351 p.

Archer, М. The Social Origins of Education Systems. // London: SAGE. //1979.

Arendt H. Communicative Power. In: Power (Readings in Social and Political Theory, No. 4). Ed. Steven Lukes. Oxford: Blackwell, 1986. 256 р. – рр. 59-74.

Auditing E-Government. The INTOSAI Standing Committee on IT Audit, Report, 2003, p. 5.

Bachrach P.S. and M.S. Baratz. Power and Poverty: Theory and Practice. Oxford University Press, New York. 1970.

Ball, Alan R. Modern Politics and Government. Chatham, NJ: Chatham House Publishers. 1988. 251 p.

Baran, Paul A. The Political Economy of Growth. New York: Monthly Review Press. 1957. Frank, Andr? Gunder. Capitalism and Underdevelopment in Latin America. New York: Monthly Review Press. 1969.

Bennis, Warren. Beyond Bureaucracy. Transaction, #2, 1965. pp. 27-35.

Berkley, George E. The Craft of Public Administration. Boston: Allyn and Bacon Inc. 1984. 499 p.

Berry, Jeffrey M. The Interest Group Society. Longman: New York. 1997.

Blau, Peter M. and Marshall W. Meyer. Bureaucracy in Modern Society. Random House, NY. 1971. 180 p.

Bloom B. S. Taxonomy of Educational Objectives, Handbook I: The Cognitive Domain. New York: David McKay. 1956. Див. також: Bloom’s Taxonomy. http://www.officeport.com/edu/blooms.htm

Booth, David. Andre Gunder Frank: An Introduction and Appreciation. In: Eds. Oxaar, Ivar et al. Beyond the Sociology of Development. London: Routledge and Kegan Paul. 1975.

Buchanan, James R. Freedom in Constitutional Contract. Perspectives of a Political Economist. College Station, TX. 1977.

Cahn, Matthew A. The Players:Institutional and Non-Institutional Actors in the Policy Process. In: Public Policy: The Essential Reading. Eds. Stella Z. Theodolou, Matthew A.Cahn. Prentice Hall: Upper Saddle River, NJ. 1995. pp. 201-211.

Cardoso, Fernando H. “Dependency and Development in Latin America”. New Left Review. V. 74, pp. 83-95. 1972.

Case, Roland, Kenneth Osborne, and Kathryn Skau. Canada. У кн. John J.Cogan, Ray Derricott, Citizenship for the 21st Century: An International Perspective on Education. London: Kogan Page Ltd., 2000. с. 57-66.

Cawson, A. and P.Saunders. Corporatism, Competitive Politics and Class Struggle. In: Ed. R.King. Capital and Politics. London: Routledge and Kegan Paul. 1983.

Chomsky, Noam. Deterring Democracy. Hill and Wang. NY. 1992.

Clegg, Stewart and David Dunkerly. Organization, Class and Control. London: Routledge & Kegan Paul. 1980.

Cleveland, Harlan. Nobody in Charge: Essays on the Future of Leadership. Jossey-Bass: San Francisco. 2002. 236 p.

Cogan John J. and Ray Derricott. Citizenship for the 21st Century: An International Perspective on Education. - London: Kogan Page LTD, 2000.

Coultan, Mark. “A short, sharp political education”. http://smh.com.au/news/Opinion/A-short-sharp-political-education/2005/01/07/1104832307315

Curle, Adam. Education for Liberation. New York: John Wiley. 1973.

CWA-COPE (Communication Workers of America – Committee on Political Education). http://www.cwa-cope.org/

Dahl Robert A. Democracy and its critics. Yale University Press. Yale and London. 1989. 397 p.

Dahl Robert. Dilemmas of Pluralist Democracy. London, 1982.

Dahl Robert. Modern Political Analysis. 2nd ed. Englewood Cliffs (New Jersey): Prentice Hall, 1970. 118 p.

Dahl Robert. Polyarchy: Participation and Opposition. Yale University Press: New Haven and London. 1971.

Dahrendorf, Ralf. Reflections on the Revolution in Europe. London: Chatto & Windus. 1990.

Dery David. Problem Definition in Policy Analysis. Lawrence, KS. University of Kansas Press. 1984. 225 p.

DiMaggio Paul, and Walter Powell. "The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields." American Sociological Review, 1983, Vol. 48, April, рр. 147-160.

Dimock Marshall. Law and Dynamic Administration. New York: Praeger. 1980.

Dodge David. Human Capital, Early Childhood Development, and Economic Growth: An Economist’s Perspective. Sparrow Lake, May 2003. Цитовано за: http://www.childcarecanada.org/policy/polstudies/can/humancapital.html

Dror Yehezkel. Training for Policy Makers. In: Moran, Michael (ed.). The Oxford Handbook of Public Policy. Oxford: Oxford University Press. 2006.

Dunleavy Patrick. Democracy, Bureaucracy and Public Choice: Economic Explanations in Political Science. Harvester Wheatsheaf, Hemel Hempstead. 1991. 286 p.

Durkheim Emile. Durkheim on Politics and State. Ed. Anthony Giddens. Transl. by W.D.Halls. Polity Press, Cambridge. 1996. 250 p.

Easton David. A Systems Analysis of Political Life. The University of Chicago Press: Chicago and London. 1979. 595 p.

Easton David. Political System. A Framework for Political Analysis. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ. 1965.

Editorial. The Economist. June 22, 2001.

E-Government in an Auditing Perspective, EUROSAI, IT Working Group. Report, March 2004. p. 5.

Elster John. Solomonic Judgements. Cambridge: Cambridge University Press. 1989.

Enoksen Jens-Are. What is E-Government. In: Performance Auditing on e-Government. Proceedings from the INTOSAI Standing Committee on IT Audit. 4th Working Seminar on Performance Auditing. April 20-21, 2004. Moscow, Russia. Pp. 23-38.

Entering the 21st Century. World Bank Report 1999/2000. Oxford University Press: Published for the World Bank. 2000.

Etzioni Amitai. The Active Society: A Theory of Societal and Political Processes. Free Press, New York. 1968.

F?gerlind Ingemar, and Lawrence J. Saha. Education and National Development: A Comparative Perspective. 2nd edition. Linacre House, Jordan Hill, Oxford: Butterworth-Heoinemann. 1989. 321 p.

Forester John. ‘Bounded Rationality and the Politics of Muddling Through.’ Public Administration Review. 44, #1 (1984). Pp. 23-31.

Foshan University School of Humanities and Sciences. http://www.fosu.edu.cn/ehtml/e_rwfy_political.html

Freeman Lieper J. The Political Process. Random House: NY. 1965.

From Max Weber: Essays in Sociology. Translated, edited and with Introduction by H. H. Gerth and C. Wright Mills. New York : Oxford Univ. Press, 1949. 502 p.

Global Project ‘E-Europe’. http://ec.europa.eu/information_society/activities/egovernment/index_en.htm

Gramsci Antonio. The Modern Prince and other writings by Antonio Gramsci. Translated with an introduction by Louis Marks.  London:  Lawrence & Wishart, 1957.  Pp. 192.

Green Andy. Education and State Formation: The Rise of Education Systems in England, France and the USA. // London: MacMillan.//1990.

Green Andy. Education, Globalization, and the Nation State. // Ipswich, Suffolk. Great Britain: MacMillan Press LTD:. // 1997.

Hall P.A. Governing the Economy: The Politics of State Intervention in Britain and France. Polity Press: Cambridge. 1986.

Harkins A.M. and Maruyama, M. (Eds.). Cultures of the future. The Hague: Mouton, and Aldine, NY. 1978.

Harkins Arthur. Higher Education Service Futures: From Information to Knowledge. June, 1996. http://edpa.coled.umn.edu/Futures/HiEdFutures.html

Harkins Arthur. Presentation at Prague Conference “Higher Education in the Future Society”. May 7-9, 2003. (not published).

Hawkesworth Murray. Theoretical Issues in Policy Analysis. SUNY Press: Albany, NY. 1988.

Heclo Hugh. Issue Networks and the Executive Establishment. In: The New American Political System. Ed. Anthony King. Americam Enmterprise Institute: Washington, DC. 1978.

Hertzman C. and D. Keating.  (eds).  Developmental Health and The Wealth of  Nations. New York:  The Guildford Press. 1999.

Hobsbaum E.J. The Age of Capital, 1848-1875. // London: Abacus. 1977. c. 120.

http://ec.europa.eu/information_society/activities/egovernment/index_en.htm

Huntington Samuel P. The Third Wave: Democratization in the Twentieth Century. Norman: University of Oklahoma Press. 1991.

Huntington Samuel. The Goals of Development. In: Weimer, Myron, and Samuel Huntington (eds). Understanding Political Development. Harper Collins Publishers. 1987. pp. 3-31.

Inkeles Alex, and David H. Smith. Becoming Modern. London, Heinemann Education Books. 1974.

Isaac Alan C. Scope and Methods of Political Science: An Introduction to the Methodology of Political Inquiry. Belmont, CA: Wadsworth/Thomson Learning. 2001.

Jenkins-Smith H. Democratic Politics and Policy Analysis. Brooks/Cole, Pacific Grove, CA. 1990.

Jenkins-Smith Hank C. and Paul A. Sabatier. The Dynamics of Policy-Oriented Learning. In: Sabatier, Paul A. and Hank C. Jenkins-Smith (eds.). Policy Change and Learning: An Advocacy Coalition Approach. Westview Press: Boulder. 1993. 284 p.

Jenkins-Smith Hank C. and Paul A. Sabatier. The Study of Public Policy Processes. In: Eds. Sabatier, Paul A. and Hank C. Jenkins-Smith. Policy Change and Learning: An Advocacy Coalition Approach. Westview Press: Boulder. 1993. 284 p.

Katzenstein Peter. A World of Regions: Asia and Europe in the American Imperium. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2005. 297 p.

Keohane Robert. International Institutions and State Power: Essays in International Relations Theory. Westview Press. 1089. 270 p.

Kingdon John W. Agendas, Alternatives, and Public Policies. Little Brown. Boston, Mass. 1984.

Kolodii Antonina. Civil Life in America: Lessons for Transitional Society in Ukraine. У зб. Інтеграція України у світове співтовариство. Матеріали науково-практичної конференції. Київ, 19-20 грудня 1998 р.

Kraft Michael E. and Scott R.Furlong. Public Policy: Politics, Analysis, and Alternatives. CQPress: Washington DC. 2004. 402 p.

Krathwohl D. R., Bloom, B. S., & Masia, B. B. Taxonomy of Educational Objectives, the Classification of Educational Goals. Handbook II: Affective Domain. - New York: David McKay Co., Inc., 1973. Див. також Learning Domains or Bloom's Taxonomy: http://www.skagitwatershed.org/~donclark/hrd/bloom.html

Kyvelidis Ioannis. State Isomorphism in the Post-Socialist Countries. European Integration online Papers (EIoP). V. 4 (2000), N° 2. http://eiop.or.at/eiop/texte/2000-002a.htm

Lasswell Harold D. “Introduction: The study of political elites”. In: Lasswell H.D.  and D. Lerner (eds). World Revolutionary Elites: Studies in Coercive Revolutionary Movements. Massachusetts Institute of technology Press. Cambridge, MA. 1965.

Lasswell Harold D. The Decision Process: Seven Categories of Functional Analysis. University of Maryland. College Park, MD. 1956.

Lasswell Harold Dwight and Abraham Kaplan. Power and society: a framework for political inquiry.

Latham Earl. The Group Basis of Politics. Ithaca, 1952.

Lehmbruch G. and P.C.Schmitter (eds), Patterns of Corporatist Policy-making. Sage, London. 1982.

Lindblom Charles. ‘The Science of Muddling Through’. Public Administration Review, 19, 2. 1959. pp. 79-88. ‘Still Muddling, Not Yet Through’. Ibid, 39, 6. 1979. pp. 517-526.

Locke Robert. What is American Corporatism? FrontpageMagazine.com. 9/13/2002.

Lukes Steven. Introduction. /In: Power (Readings in Social and Political Theory, No. 4). Ed. Steven Lukes. Oxford: Blackwell, 1986.- cc. 1-18.

March J.G. and J.P.Olsen. The New Institutionalism: Organizational Factors in Political Life. American Political Science Review. V. 78. pp. 734-749.

Maruyama Magoroh. “Mindscapes and Science Theories” Current Anthropology 21: 589–599. 1980.

Maruyama Magoroh. The Second Cybernetics. 1963.

Maslow Abraham. A Theory of Human Motivation. Psychological Review, v. 50. July 1943. pp. 370-396.

McConnell Grant. Private Power and American Democracy.

Meyer John, and Brian Rowan. "Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony". In: Institutional Environments and Organizations : Structural Complexity and Individualism, Sage Publications, 1994.

Mijatovi? Antun. Boundaries of Democratization in Transition. In: Ukraine and Croatia: Problems of Post-communist Societies. Eds. Mislav Kuko? & Volodymyr Polokhalo. Croatian Commission for UNESCO. Zagreb, 1997. Pp. 27-44.

Milbrath Lester W. and M.L.Goel. Political Participation: How and Why do People Get Involved in Politics? University Press of America: Lanham, MD. 1982. 223 p.

Milbrath Lester W. Quality of Life on the Niagra Frontier Region of New York State. – State University of New York, Environmental Studies Center, 1977. – 88 p.

Miliband R. The State in Capitalist Society. London: Weidenfeld and Nicholson.. 1969. Marxism and Politics. Oxford:Oxford University Press. 1977.

Mill John S. Utilitarianism, Liberty and Representative Government. Everyman: London. 1968.

Mills C.Wright. The Power Elite. London. 1956.

Modernization Theory and the Laws of Social Change (notes by R?binson Rojas). (1996). http://www.rrojasdatabank.org/capital8.htm .

Mosca Gaetano. The Ruling Class. New York, 1939.

Mueller Dennis. Public Choice (2). Cambridge, MA: Cambridge University Press. 1989.

Nodia Ghia. How Different are Postcommunist Transitions? In: Diamond, Larry and Marc F.Plattner (eds). Democracy after Communism. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press. 2002. pp. 3-17.

Nyerere Julius K. Freedom and Socialism. A Selection from Writings and Speeches, 1965-1967. Dar Es Salam. Oxford University Press. London. 1968.

O’Rurke P.J. Corporatism. Cited in: http://www.corporatism.org .

Oakland B. Letter to Joseph Green. Communist Voice, No. 16, January 1998. Joseph Green. The Twilight of Dependency Theory. Communist Voice, No. 14, August 10, 1997. Dependency Theory and the Fight against Imperialism. Ibid. No. 15, October 1997.

OECD Policy Brief: The E-Government Imperative: Main Findings. March 2003.

Olsen Martin E. Social Pluralism as a Basis for Democracy. In: Power in Societies. Ed. Marvin E. Olsen. London: Collier-Macmillan Ltd. 1970. 451 p. pp. 182-188.

Orwell George. The Road to Wigan Pier. Harcourt, Brace and Company, New York. 1958. Інтернет-копія книги: http://www.netcharles.com/orwell/books/wiganpier.htm

Osama El-Kadi. Sun Tzu Art of War Strategy. http://www.easy-strategy.com/strategy-definition.html

Ostrom Elinor. 1999. ‘Institutional Rational Choice: An Assessment of the Institutional Analysis and Development Framework.’ In: Paul A. Sabatier (ed.). Theories of the Policy Process. Boulder: Westview Press. 1999.

Pal Leslie A.. Public Policy Analysis. Toronto: Nelson Canada. 1992.

Paris Declaration on Aid Effectiveness. www.oecd.org/dataoecd/11/41/34428351.pdf

Parsons Talcott and Robert F. Bales, Family, Socialization and Interaction Process, Glencoe, Illinois, Free Press, 1955.

Parsons Talcott. 1986. Power and the Social System. In: Power (Readings in Social and Political Theory, No. 4). Ed. Steven Lukes. Oxford: Blackwell, 1986. – 256 р. - сс. 96–143.

Parsons Talcott. Sociological Theory and Modern Society, New York, Free Press, 1967.

Parsons Talcott. The Social System. The Free Press, New York. 1986. Reprint from 1951.

Parsons Talcott. Towards a General Theory of Action. Harvard University Press: Cambridge, Mass. 1976. 506 p.

Patton Carl V. and David S. Savicki. Basic Methods of Policy Analysis and Planning. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 1993. 482 р.

Plattner Marc F. Introduction. In: Diamond, Larry and Marc F.Plattner (eds). Democracy after Communism. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press. 2002. pp. ix-xxiv.

Popper Karl R. The Open Society and its Enemies, v.2: Hegel and Marx. London: Routledge & Kegan Paul.

Popper Karl. The Logic of Scientific Discovery. Hutchinson, London. 1959.

Porter Michael E. The Competitive Advantage of Nations. New York: The Fre Press, A Division of Macmillan, Inc. 1990. 855 p. сс. 4-7.

Pressman Jeffrey L, and Aaron Wildavsky. Implementation. University of California Press: Berkeley. 1974.

Rhodes R.A.W. Policy Networks in British Government. Oxford University Press, Oxford, 1992.

Rhodes Richard A.W. Beyond Westminster and Whitehall. Unwin Hyman: London. 1988.

Ritzer George, Sociological Theory, third edition, New York, McGraw-Hill, 1992.

Rogers Edward. Communication and Development: The Passing of the Dominant Paradigm. Communication Research, v. 3, No. 2, 213-240. April, 1976.

Rogers Edward. Modernization among Peasants: The Impact of Communication. New York: Holt, Rinehart, & Winston. 1969. 269 р.

R?na-Tas ?kos. Path-Dependence and Capital Theory: Sociology of the Post-Communist Economic Transformation.

Rosenbloom David H. Public Administration: Understanding Management, Politics and Law in the Public Sector. New York: Random House. 1986. 511 p.

Rostow W.W. The Stages of Economic Growth: Non-Communist Manifesto. 3rd Edition. Cambridge, MA: Cambridge University Press. 2008. 324 p.

Rueda Alvaro Rodriguez. Education for Democracy in Colombia. У книзі: Civic Education Across Countries: Twenty-four National Case Studies from the IEA Civic Education Project. Eds. Judith Torney-Purta, John Schwille and Jo-Ann Amadeo. // Amsterdam, The Netherlands: The International Association for the Evaluation of Educational Achievement.// 1999 // c. 142.

Sabatier Paul A. ‘Political Science and Public Policy’. PS: Political Science and Politics (June 1991). Pp. 143-146.

Saul, Jonh Ralston. The Collapse of Globalism and the Rebirth of Nationalism. Harper’s Magazine, March 2004. pp. 33-43.

Schattschneider E. The Semisovereign People. New York: Holt, Reinhart and Winston. 1960.

Schulman Paul B. Nonincremental Policy Making. American Political Science Review. V. 69, 1975. pp. 1354-1370.

Schumpeter Joseph. Capitalism, Socialism and Democracy. Allen and Unwin. London, 1974.

Simon Herbert. Models of Man: Social and Rational. John Wiley: New York. 1957.

Skocpol T. Bringing the State back in: Strategies of Analysis in Current Research. In: Bringing the State Back In. Eds. Evans P.B., D. Reuschemeyer, and T.Skocpol. Cambridge University Press: Cambridge. 1985. pp. 1-17.

Skogstad Grace. Policy Networks and Policy Communities: Conceptual Evolution and Governing Realities. Prepared for the Workshop on “Canada’s Contribution to Comparative Theorizing”. Annual Meeting of the Canadian Political Science Association. University of Western Ontario, London, Ontario. June 2, 2005. http://www.cpsa-acsp.ca/papers-2005/Skogstad.pdf

Slaughter Sheila. National Higher Education Policies in a Global Economy. Pp. 45-70. In: Jan Currie and Janice Newson (eds.). Universities and Globalization: Critical Perspectives. SAGE Publications: Thousand Oaks, London, New Delhi. 1998. 339 p.

Spring Joel. The American School: 1642-1993. 3rd Edition. // McGraw-Hill, Inc. // 1994.// c. 63.

Stanford Encyclopaedia.

Stillman Richard. Public Administration: Concepts and Cases. Boston, MA: Houghton Mifflin Co. 1978.

Support to Civil Service Reform in Ukraine. United Nations Development Programme in Ukraine. http://www.undp.org.ua/?page=projects&projects=41. 2008.

Sustainable development factsheets. A better quality of life. A strategy for sustainable development for the United Kingdom. http://www.sustainable-development.gov.uk/uk_strategy/factsheets/summary.htm

Sztompka Piotr. Dilemmas of the Great Transition (A tentative catalogue). Paper presented at the seminar on convergence-theory, Swedish Centre for the Advancement of Social Science, Uppsala, Sweden, May 1991.

Sztompka Piotr. Society in Action: The Theory of Social Becoming. Cambridge: Polity Press, and Chicago: Chicago University Press. 1991.

The Center for Civic Education and Political Action. http://www.newfaith.addr.com/table.htm

The National Development Plan. http://www.euforium.hu/euintegra-cikk.php?c=38

Thomas John Clayton. Public Participation in Public Decisions: New Skills and Strategies for Public Managers. Jossey-Bass Publishers: San Francisco. 1995. 211 p.

Tocqueville Alexis de. Democracy in America. V. II. New York: Schoken Books. 1961.

Torney-Purta Judith, John Schwille and Jo-Ann Amadeo. Mapping the Distinctive and Common Features of Civic Education in Twenty-Four Countries. У книзі: Civic Education Across Countries: Twenty-four National Case Studies from the IEA Civic Education Project. Eds. Judith Torney-Purta, John Schwille and Jo-Ann Amadeo. // The International Association for the Evaluation of Educational Achievement. // Amsterdam, The Netherlands.// 1999 // c. 18.

UN Development Account. http://www.un.org./esa/devaccount/projects.html

UNDP Report. 2003. Цит. за: http://hdr.undp.org/hd/glossary.cfm

Unger Jonathan, and Anita Chan. China, Corporatism, and the East Asian Model

United Nations Technical Cooperation. http://esa.un.org/techcoop/policynotes.asp

Verba Sidney, Norman Nie, and Jae-on Kim. Participation and Political Equality: A Seven Nation Comparison. /Cambridge: Cambridge University Press, 1978. - 640 p.

Wallace Helen, William Wallace, and Mark A. Pollack. Policy-Making in the European Union. Fifth edition. Oxford University Press. 2005. 570 p.

Wallerstein Immanuel. Modernization: Requiescat in Pace. In: The Essential Wallerstein. New York: The New Press. 2000. pp. 106-111.

Wallerstein Immanuel. The Modern World System: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World Economy in the Sixteen Century. New York: Academic Press.

Wallerstein Immanuel. World-Systems Analysis. In: The Essential Wallerstein. New York: The New Press. 2000.

Waluchow Wil. Constitutionalism. /Stanford Encyclopaedia of Philosophy. http://plato.stanford.edu/entries/constitutionalism/

Weber Max. The Theory of Social and Economic Organization. Trans. and Ed. By A.M.Henderson and Talcott Parsons. New York: Free Press. 1947. ch. 3.

Wildavski Aaron. Speaking Truth to Power: The Art and Craft of Policy Analysis. Little, Brown: Boston, Mass. 1979.

Wilson Woodrow. ‘The study of administration’. Political Science Quarterly, 2: 197-222.

Wilson Woodrow. Congressional government: a study in American politics. /Boston, Houghton, Mifflin, 1885. Цит. за Rosenbloom David H. Public Administration: Understanding Management, Politics and Law in the Public Sector. New York: Random House. 1986. 511 p.

Wilson, James Q. The Rise of the Bureaucratic State. In: Public Policy: Thed Essential Readings. Eds. Stella Z. Theodolou and Matthew A.Cahn. Prentice Hall: Upper Saddle River, NJ. 1995. pp. 251-258).

Wrong D.H. The Problem of Order: What Unites and Divides Society. The Free Press: New York. 1994. 354 p. .

Yale University Press, New Haven, Conn. 1969. 295 p.

Zimmerman Robert F. Dollars, Diplomacy, and Development. Boulder, Colorado: Lynne Reinner Publishers. 1993.

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук