Головна

О.С. Мазур ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 2005


Тест-тренІнг

1. Суб'єктами цивільно-правових відносин можуть бути:

A. неправоздатні особи;

B. недієздатні особи;

C. громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, юридичні особи;

D. неосудні особи;

2. Згідно із законом цивільна дієздатність громадянина — це:

A. така здатність громадянина, що не може бути примусово обмежена;

B. правове становище громадянина, яке встановлюється тількиу судовому порядку;

C. природний стан людини.

D. здатність громадянина своїми діями набувати цивільних праві створювати для себе цивільні обов'язки.

3. Безвісною відсутністю громадянина визнається:

A. засвідчений у судовому порядку факт довготривалої відсутностігромадянина в місці його проживання, якщо не вдалося встановитимісце його перебування;

B. відсутність громадянина в місці постійного проживання протягом 3-х років з дня отримання останніх відомостей про нього, а вдеяких випадках, зазначених у законі, — протягом 6 місяців;

C. громадянин, який зник під час воєнної події;

D. громадянин, про якого вірогідно відомо, що він живий, аленемає точних відомостей про його місце перебування.

4. Відповідно до чинного законодавства правоздатними є громадяни:А. зачаті, але не народжені;

 

70

71

В. здатні мати цивільні права та обов'язки;

С померлі;

D. внаслідок закону.

5. Оголошення громадянина у судовому порядку померлим вста-::новлює:

A. факт смерті громадянина;

B. місце фактичного проживання громадянина;С місце знаходження його майна;

D. презумпцію смерті.

6. Правоздатність юридичної особи:

A. виникає з моменту надання заявником документів до органуреєстрації;

B. припиняється в період перереєстрації суб'єктів підприємницької jдіяльності у зв'язку із зміною форми власності;

С  виникає з моменту її державної реєстрації (реєстрації стату

ту); D. не збігається з моментом виникнення цивільної дієздатності юридичної особи.

7. Під об'єктом цивільних прав розуміють:А. об'єкти інтелектуальної власності;

8. матеріальні та нематеріальні блага, з приводу яких виникаютьцивільні правовідносини;

С об'єкти екологічних правовідносин; D. предмети домашнього вжитку.

8. Проаналізуйте наведені поняття і визначте, які з них розкривають зміст правочинів:

A. у правочині може виявлятися не тільки воля його учасників,але і третіх осіб;

B. правочин може існувати окремо від волевиявлення його учасників;

C. правочини — це вольові і правомірні дії, безпосередньо спрямовані на досягнення правового результату, а саме: на встановлення,зміну або припинення цивільних прав та обов'язків;

D. в цивільному праві діє загальне правило: у всіх випадках приукладенні правочину не вчиняються дії щодо фактичної передачі майна.

9 Під юридичними фактами в цивільному праві слід розуміти:

А конкретні життєві обставини, з якими норми цивільного законодавства пов'язують настання правових наслідків і перш за все виникнення, зміни і припинення цивільних правовідносин;

В.' будь-яку життєву обставину;

С відповідальність суб'єктів права;

D. тільки ті юридичні факти, що закріплені у цивільному законодавстві.

10. Визначте   поняття недійсного правочину:

A. недійсним є правочин, який не відповідає вимогам закону;

B. недійсний правочин породжує ті правові наслідки, зарадидосягнення яких його укладено;

С якщо правочин укладено з порушенням вимог, але не виконано, то суд застосовує правило двосторонньої реституції;

D. суд не може визнати недійсним правочин, якщо він уже частково чи повністю виконаний; такий правочин кваліфікується як дійсний.

11, Охарактеризуйте форму правочину, застосувавши одне з ниж-ченаведених понять:

A. форма правочину обирається за рішенням сторін, з цьогоправила закон не встановлює будь-яких винятків;

B. форма правочину — це форма його волевиявлення, якаскладається з усної або письмової (простої чи нотаріальної) форми;

C. ст. 208 ЦК дає вичерпний перелік випадків укладання правочинів у письмовій формі;

D. письмові правочини не обов'язково мають бути підписані особами, які їх укладають.

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук