Головна

16.9. Захист авторських та суміжних прав


Ю. О. Заіка Українське цивільне право Навчальний посібник, Київ "Істина" 2005

 

 

 

 

 

 

16.9. Захист авторських та суміжних прав

Захист особистих немайнових і майнових прав суб'єктів ав­торського права або суміжних прав здійснюється в порядку, встановленому кримінальним, адміністративним та цивільним законодавством.

Законом передбачені випадки, що дають підстави для судо­вого захисту авторського права і суміжних прав (ст. 50 З

акону "Про авторське право і суміжні права"):

а) вчинення будь-якою особою дій, які порушують особисті немайнові права суб'єктів авторського права і суміжних прав;

б) піратство у сфері авторського права і суміжних прав — опублікування, відтворення, ввезення на митну територію Ук­ раїни, вивезення з митної території України і розповсюдження контрафактних примірників творів (у тому числі комп'ютер­ них програм і баз даних), фонограм, відеограм і програм орга­ нізацій мовлення;

в) плагіат — оприлюднення (опублікування) повністю або частково чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору.

Плагіат — один із найпоширеніших видів порушення автор­ського права. Відомі випадки як повного, так і часткового запозичен­ня літературних творів. Так, якийсь Ногтєв ще в 1885 р. опублікував під своїм прізвищем в журналі "Жизнь" повість О. Пушкіна "Пікова дама". Радянський поет Ж. під своїм прізвищем опублікував в журналі "Октябрь" вірш А. Ахматової "Перед весной бывают дни такие".

Від плагіату слід відрізняти запозичення творчого характеру. До них належить використання відомих образів, сюжетів, наприклад, тема "пам'ятника" у Горація, Г. Державша, О. Пушкіна, сюжетна співзвучність японського художнього фільму "Сім самураїв" і аме­риканського бойовика " Чудова сімка" тощо;

г) ввезення на митну територію України без дозволу осіб, які мають авторське право і (або) суміжні права, примірників творів (у тому числі комп'ютерних програм і баз даних), фо­ нограм, відеограм, програм мовлення, та інші випадки.

У разі порушення будь-якою особою авторського права або суміжних прав потерпілий має право:

• вимагати визнання та поновлення своїх прав;

• звертатися з позовом про припинення дій, що порушують авторське право та суміжні права чи створюють загрозу їх по­ рушення;

• подавати позови про відшкодування збитків, включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого порушни-

147

ком внаслідок порушення ним авторського права і суміжних прав, або виплату компенсацій;

•   подавати позови про відшкодування моральної (немайно- вої) шкоди;

• вимагати припинення підготовчих дій до порушення автор­ ського права або суміжних прав (наприклад, призупинення митних процедур, якщо є підозра, що на митну територію Укра­ їни можуть бути пропущені контрафактні примірники творів, фонограм, відеограм);

•  вимагати публікації в засобах масової інформації даних про допущені порушення авторського права або суміжних прав та ін.

Суд може зобов'язати особу, яка порушила авторське право, замість відшкодування збитків або стягнення доходу сплатити потерпілому компенсацію в розмірі від 10 до 50 000 мінімаль­них заробітних плат (ст. 52 Закону "Про авторське право і суміжні права").

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук