Головна Наукові статті Кримінологія АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ РОСІЙСЬКИХ ВЧЕНИХ НА ПРОБЛЕМУ РОЗКРИТТЯ ЗЛОЧИНІВ ТЕРОРИСТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ

АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ РОСІЙСЬКИХ ВЧЕНИХ НА ПРОБЛЕМУ РОЗКРИТТЯ ЗЛОЧИНІВ ТЕРОРИСТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ

Наукові статті - Кримінологія
674

А.М.ЛИСЕНКО,

кандидат юридичних наук, доцент кафедри економічної безпеки навчально-наукового інституту підготовки фахівців кримінальної міліції Харківського національного університету внутрішніх справ

АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ РОСІЙСЬКИХ ВЧЕНИХ НА ПРОБЛЕМУ РОЗКРИТТЯ ЗЛОЧИНІВ ТЕРОРИСТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ

Визначено стан наукової розробленості правових, теоретичних та організаційно-тактичних основ оперативно-розшукової діяльності щодо розкриття злочинів терористичної спрямова­ності в Російській Федерації на підставі комплексного аналізу наукових праць російських учених за даною темою.

Актуальність проблеми дослідження ос­нов оперативно-розшукової діяльності щодо розкриття злочинів терористичної спрямованості обумовлена їх значною поширеністю в Україні, а головне - їх високим рівнем суспільної небезпеки та резонансним характером, що обумовлює розробку та реалізацію адекватних заходів протидії з боку правоохоронних органів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що питання оперативно-розшукової діяльності щодо протидії окремим видам зло-чинів, які належать до злочинів терористичної спрямованості, розглядалися неодноразово, але комплексно у межах однієї роботи дана тема не досліджувалася. Слід зазначити, що дана тема мало розроблена не тільки в Україні, але й у Російській Федерації. Значний внесок у науку в даному напрямку зробив такий російський учений, як С. С Галахов [1], який розглядає протидію злочинам терористичного характеру як боротьбу з цілісним негативним явищем, а не з окремими видами злочинів, що належать до них.

Метою даної статті є визначення на під­ставі аналізу праць російських вчених у юри­дичній сфері стану наукової розробленості правових, теоретичних та організаційно-так­тичних основ оперативно-р

озшукової діяльності щодо розкриття злочинів терористич­ної спрямованості в Російській Федерації та вивчення іноземного досвіду і передових ідей з цього питання, які можна було б вико­ристати під час наукових розробок у вітчиз­няній науці.

Аналіз сучасної російської юридичної лі­тератури свідчить про те, що питання оперативно-розшукової діяльності щодо розкриття злочинів терористичної спрямованості в Російській Федерації мало досліджені. Комплексно, на системній основі, у межах однієї робо­ти дану тему розробляв російський науковець С. С Галаховим [1], який у своєму навчаль­ному посібнику докладно висвітлює теоретич­ні та організаційно-тактичні питання щодо боротьби з кримінальними вибухами та зло-чинами терористичного характеру. Дана робота спирається на узагальнений теоретичний та практичний досвід оперативно-розшукової діяльності підрозділів кримінальної міліції Російської Федерації у сфері боротьби зі зло­чинами терористичного характеру, містить методичні рекомендації щодо організації дія­льності ОВС у сфері боротьби з кримінальними вибухами, тактики виявлення, попере­дження та розкриття даних злочинів.

До злочинів терористичної спрямованості або тісно пов'язаних із ними можна віднести: умисні вбивства (насамперед убивства на замовлення), заподіяння тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, знищення або пошкодження майна, які вчиняються суспільно небезпечним способом (шляхом підпалу, вибуху, застосування вогнепальної зброї тощо) та, як правило, організованими злочинними групами. Вказані злочини спрямовані на залякування окремих осіб (груп осіб) або їх фізичне усунення з метою досягнення необхідних злочинцям результатів, які не пов'язані з політичною та міжнародною сферами діяльності.

Як уже було зазначено вище, питання розкриття та розслідування окремих злочинів, які належать до злочинів терористичної спрямо­ваності, досліджені в роботах багатьох російських науковців: О. І. Бєлокобильської [2], В. І. Брусніцина [3], М. М. Букаєва [4], І. О. Варченка [5], М. С Гурєва [6], О. Д. Жука [7], А. В. Куніциної [8], О. О. Логінова [9], Г. О. Пантюхіної [10], О. І. Романова [11], О. О. Славгородської [12], І. Ю. Шоріна [13], М. П. Яблокова [14] тощо.

Так, В. І. Брусніцин [3], І. О. Варченко [5] та І. Ю. Шорін [13] пропонують комплекси заходів, які проводяться на початковому та наступних етапах розслідування злочинів, пов'язаних із використанням вибухових пристроїв, розглядають тактичні особливості проведення окремих видів слідчих дій, аналізують типові слідчі ситуації та версії під час розслідування даних злочинів, подають їх криміналістичну характеристику та умовну класифікацію, докладно описують способи їх учинення та приховування тощо. О. О. Логінов [9] у своєму дисертаційному дослідженні розглядає наукові основи боротьби з убивс­твами, вчиненими на замовлення. Автор подає криміналістичну характеристику та класифікацію убивств, учинених на замовлення, розглядає проблеми розслідування вбивств зале­жно від мотивів їх учинення, особливості початкового та наступного етапів розслідування даних злочинів, висування слідчих версій та їх перевірки, проблеми взаємодії слідчого з оперативним апаратом та іншими службами.

У наукових працях О. І. Бєлокобильської [2], М. М. Букаєва [4], М. С Гурєва [6], О. Д. Жука [7], А. В. Кунициної [8], Г. О. Пантюхіної [10], О. І. Романова [11], О. О. Славгородської [12] та М. П. Яблокова [14] висвітлено такі напрямки, як організація і тактика розслідування зло­чинів, що вчиняються організованими злочин­ними групами, у тому числі тактика проведення окремих слідчих дій. Розглянуто деякі питання використання матеріалів оперативної розробки під час розслідування кримінальних справ, що порушені стосовно членів організо­ваних злочинних груп, взаємодії органів, що здійснюють кримінально-процесуальну, оперативно-розшукову та експертно-криміналістичну діяльність під час розслідування, оперативного забезпечення розслідування, особливості використання спеціальних знань при розкритті та розслідуванні злочинів, а також доказування у даних справах. Крім того, автори аналізують правові та процесуальні основи діяльності ОВС, стан криміногенної обстановки, пов'язаний із протиправною дія­льністю організованих злочинних груп, подають криміналістичну характеристику даних груп (у тому числі їх умовну класифікацію).

Кримінологічні аспекти попередження окремих злочинів, які належать до злочинів терористичної спрямованості, досліджено в роботах таких російських науковців, як Н. А. Аверіна [15], М. П. Вадько [16], І. О. Воробйов [17], І. В. Годунов [18], Г. І. Долгова [19], Р. В. Локк [20], С. О. Солодовников [21], В. М. Ярочкін [22] тощо.

У наукових працях Н. А. Аверіної [15] та Р. В. Локк [20] розглянуто кримінально-правові та кримінологічні основи попередження умисних вбивств, у тому числі вчинених на замовлення, причини та умови, що сприяють їх учиненню; надано кримінологічну характеристику даних злочинів та запропоновано пе­релік заходів щодо організації попередження умисних вбивств.

Праці М. П. Водька [16], І. В. Годунова [18], Г. І. Долгової [19] та В. М. Ярочкіна [22] присвячені питанням профілактики та попередження злочинів, що вчиняються ор­ганізованими злочинними групами, дослі­дженню маргінальних груп у структурі організованої злочинності. У вказаних роботах також проаналізовано стан криміногенної обстановки, пов'язаний із протиправною дія­льністю організованих злочинних груп у різ­них сферах суспільного життя, динаміку та структуру злочинів, які вони вчиняють, роз­роблено кримінологічну характеристику зазначених груп та їх умовну класифікацію, висвітлено питання характеристики особис­тості злочинців, властивих їм психологічних якостей.

Література

Галахов С. С. Криминальные взрывы. Основы оперативно-розыскной деятельности по борьбе с преступлениями террористического характера : учеб.-практ. пособие / С. С. Галахов. - М. : Экзамен, 2002. – 288 с.

Белокобыльская О. И. Особенности расследования убийств совершенных организованными груп-пами : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Белокобыльская Ольга Ивановна. - Волгоград, 2005 . - 182 с.

Брусницын В. И. Совершение и сокрытие преступлений с использованием взрывных устройств : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Брусницын Владимир Иванович. - Владивосток, 2001. - 161 с.

Букаев Н. М. Расследование преступлений организованных преступных групп и сообществ : учеб.-практ. пособие / Н. М. Букаев. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 192 с.

Варченко И. А. Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа рассле­дования преступлений, связанных с применением взрывчатых веществ и взрывных устройств : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Варченко Игорь Александрович. - Краснодар, 2002. - 231 с.

Гурев М. С. Убийства на «разборках» (методика расследования) : учеб.-практ. пособие / М.С. Гурев. -СПб. : Питер, 2001. - 282 с.

Жук О. Д. Борьба с организованной п.еступностью в Российской федерации : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Жук Олег Дмитриевич. - М, 1998. - 177 с.

Куницына А. В. Тактика выявления организаторов прест–пных груп : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Куницына Анжелика Владимировна. - Саратов, 2000. 227 с.

Логинов Е. А. Научные основи борьби с убийствами, совершенными по найму : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Логинов Евгений Александрович. - Сыктывкар, 2002. - 429 с.

Пантюхина Г. А. Противодействие оргнизованной преступности: криминалистические аспекты : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Пантюхина Галина Александровна. - Екатеринбург, 2002. - 203 с.

Романов А. И. Первоначальный этап расследования уголовных дел об о–ганизации преступного сообщества : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Романов Александр Иванович. М, 1999. - 190 с.

Славгородская О. А. Расследование вымогательства, совершенного организованными г–уппами лиц : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Славгородская Ольга Александровна. - Саратов, 2000. 203 с.

Шорин И. Ю. Криминалистические аспекты борьбы с прест…плениями, совершаемыми с исполь-зованием дистанционно-управляемых взрывных устройств : дис. канд. юрид. наук : 12.00.09 / Шо-рин Игорь Юрьевич. - Саратов, 2002 . - 206 с.

Яблоков Н. П. Расследование организованной преступной деятельности : практ. пособие / Н. П. Яблоков. - М. : Юристъ, 2002. - 176 с.

Аверина Н. А. Раскрытие серийных п–еступлений против личности и убийств, совершенных по найму : учеб.-метод. пособие / Н. А. Аверина. М. : ВНИИ МВД РФ, 1998. - 56 с.

Водько Н. П. Уголовно-правовая бо–ьба с организованной преступностью : науч.-практ. пособие / Н. П. Водько. - М. : Юриспруденция, 2000. 80 с.

Воробьев И. А. Организованная преступность и борьба с ней в Германии : монография / И. А. Во-робьев. - М. : ВНИИ МВД РФ, 1996. - 88 с.

Годунов И. В. П–отиводействие организованной преступности : учеб. пособие / И. В. Годунов. -М. : ВШ МВД РФ, 2003. 496 с.

Долгова А. И. О–ганизованная преступность : учеб.-практ. пособие / А. И. Долгова. - М. : Крими-нол. ассоциация, 1998. 280 с.

Локк Р. В. Заказные убийства (криминологический анализ) : учеб.-практ. пособие / Р. В. Локк - М. : Былина, 2003. - 192 с.

Солодовников С. А. Те–оризм и организованная преступность : монография / С. А. Солодовни-ков. - М. : Закон и право, 2008. 176 с.

Ярочкин В. М. О–ганизованная преступность. Откуда исходит угроза : монография / В. М. Яроч-кин. - М. : Ось-89, 1995. 96 с.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук