Головна Наукові статті Інформаційне право ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ

ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ

Наукові статті - Інформаційне право
774

Д. В. АРТЕМ'ЄВА,

науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем профілактики та розслідування злочинів навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання Харківського національного університету внутрішніх справ

ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ

Дослідженню поняття інформаційного забезпечення діяльності міліції громадської безпеки, спрямованого на попередження та припинення порушень громадського порядку та забезпе­чення громадської безпеки. Визначено основні напрямки сучасного інформаційного забез­печення в діяльності підрозділів міліції громадської безпеки

Для ефективного захисту конституційних прав громадян, посилення боротьби зі злочин­ністю і корупцією, охорони порядку в державі, зміцнення авторитету міліції в населення потрібно вдосконалювати систему управління підрозділами органів внутрішніх справ. Це неможливо зробити без використання новітніх телекомунікаційних технологій. Тому вирішення завдань підвищення ефективності і якості діяльності всіх ланок державного управлін­ня стосуються і підрозділів міліції громадської безпеки. Профілактика правопорушень, бороть­ба зі злочинністю, охорона громадського порядку та інші завдання, що вирішуються підрозділами міліції громадської безпеки, потребують подальшого вдосконалення техніки і методів управління на основі сучасних досягнень науки та практики, розроблення і впровадження комп'ютеризованих систем або, інакше кажучи, інформаційного забезпечення їх діяльності.

Удосконаленню діяльності інформаційного забезпечення правоохоронних органів присвя­чена низка спеціальних нормативно-правових актів, програм, зокрема Указ Президента України від 20 жовтня 2005 р. № 1497 «Про першочергові завдання щодо впр

овадження новітніх інформаційних технологій», Указ Президента України від 31 січня 2006 р. № 80/2006 «Про Єдину комп'ютерну інформаційну систему правоохоронних органів з питань боротьби зі злочинністю» та наказ Міністерства внутрішніх справ України від 2 лютого 2006 р. № 112, яким затверджено Програму створення єдиної цифрової відомчої телекомунікаційної мережі МВС України з метою суттєвого по­кращання управління органами і підрозділами внутрішніх справ.

Мета даної статті - з'ясувати поняття інформаційного забезпечення діяльності міліції громадської безпеки через семантику термінів «інформація», «забезпечення» та визначити напрямки інформаційного забезпечення в діяльності підрозділів міліції громадської безпеки.

Дослідженню інформаційного забезпечення діяльності міліції громадської безпеки значної уваги не приділялось, але науковим підґрунтям для розкриття даної проблематики є праці таких науковців, як: М. Ануфрієв, О. Бандурка, І. Голосніченко, Є. Додін, Р. Калюжний, А. Комзюк, М. Корнієнко, В. Пєтков, М. Тучак, О. Фролова тощо. Вказані автори досліджували окремі пи­тання інформаційного забезпечення в різних аспектах державного і відомчого управління, кримінально-правові, кримінологічні, психологічні, оперативно-розшукові та інші галузево значущі аспекти.

На сьогодні інформація є визначальним фа­ктором розвитку економічної, технічної, правової та наукової сфер людської діяльності. Незважаючи на важливість такої субстанції, як інформація, її сутністю, процесами збирання, оброблення, аналізу, зберігання, передачі та поширення вчені стали займатися лише у XX ст.

Термін «інформація» походить із латинської мови й означає «пояснення», «викладення», «обізнаність». Протягом багатьох століть сутність цього поняття не раз змінювалась, то розширюючись, то суттєво звужуючись. У процесі дослідження інформації представники різних галузей науки зазначали, що це явище є досить складним і неоднозначним, воно постійно ускладнюється, змінюється якісно, зростає кіль­кість джерел і споживачів інформації [1, с 5].

Термін «інформація» - один із найпопулярніших у нашому лексиконі. Існує велика кіль­кість визначень інфомації. У загальному розумінні інформація це певні відомості, сукупність будь-яких даних знань [2, с 172].

На думку Г. Воробйова, інформація - це філософська категорія, що розглядається на рівні з такими поняттями, як простір, час, матерія. У загальному вигляді інформацію можна пред­ставити як повідомлення, тобто форму зв'язку між джерелом, яке передає повідомлення, та наступником, який його отримує [3, с 183].

З точки зору філософії, у понятті «інформація» необхідно розрізняти два аспекти. По-перше, це так звана структурна інформація, тобто міра організації або впорядкованості си­стеми чи процесу, їх внутрішня характеристика. В іншому аспекті інформація безпосеред­ньо пов'язана з процесом відображення як у матеріальному, так і в нематеріальному світі. Якщо предмет зазнає певних змін, що є резуль­татом впливу іншого предмета, то перший предмет стає носієм інформації про другий предмет [4, с 41]. Отже, інформація це відомості (сукупність відомостей, повідомлення, дані), які зменшують невизначеність знань про будь-яке явище, подію у їх користувача у сфері, до якої вони належать. Інформації ніколи не буває достатньо, але індивід не може знати всю інформацію про явище, хоча саме вона є потужним засобом орієнтації людини в оточуючому середовищі, засобом регулювання та само­регулювання її поведінки [5, с 83]

На думку О. Кохановської, не всі галузеві теорії та визначення інформації на сьогодні проаналізовані з точки зору їх глибинного змі­сту і можливостей використання підчас розро­блення інформаційного законодавства, біль­шість ідей, викладених у спеціальних наукових джерелах, не знайшли свого відображення у доктрині інформаційного права [6, с 144]. Саме тому існує проблема більш ґрунтовного аналізу існуючих теорій інформації та накопи­ченого іншими галузями науки досвіду ви­вчення феномена інформації.

О. Городов вважає, що поняття інформації як центральне в природничо-наукових галузях знань залишається одним із найбільш спірних і таких, що виявляє суперечності [7, с 12]. Дискусійність пов'язана з тим, що представники різних галузей науки та практичної діяльності по-різному сприймають поняття інформації, що зумовлено специфічним характером галузевих принципів і методів вивчення та використання інформації. Ці розбіжності виявляються у сприйнятті самої інформації як специфічної субстанції, у визначенні форм її прояву в матеріальному світі, її місця в певних системах світогляду, її ролі у функціонуванні індивідів, суспільних груп, держави та суспільства в цілому [4, с 42].

Проведені дослідження дозволяють ствер­джувати, що інформація є найважливішим фактором суспільного розвитку. А змістовною стороною інформації є правовий режим її збирання, продукування, зберігання, оброблення та поширення.

Розкриття предметно-галузевої значущості поняття «інформаційне забезпечення» потребує перш за все з'ясування семантики терміна «забезпечення», яке останнім часом широко вживається в законодавстві, юридичній літера-турі і в монографічних дослідженнях.

Довідкові видання тлумачать термін «забезпечення» схожим чином, але з певними відмінностями. Наприклад, у Новому тлумач­ному словнику української мови забезпечення розглядається у двох значеннях: 1) надання чи створення матеріальних засобів і 2) гарантування чогось [8, с 684].

У Великому тлумачному словнику термін «забезпечення» пояснюється через дієслово «забезпечувати», яке вживається у кількох значеннях: «створювати надійні умови для здійс­нення чого-небудь»; «гарантувати щось»; «захищати, охороняти кого-, що-небудь від небезпеки» [9, с 280-281]. Крім того, забезпечення можна розглядати як те, чим забезпечують кого-небудь, що-небудь (засоби).

Згідно з таким тлумаченням термін «забезпечення» у юридичному значенні можна роз­глядати в двох аспектах, а саме: 1) унормування певного порядку діяльності суб'єктів суспільних відносин; 2) передбачена законом чи вироблена практикою сукупність заходів, спрямованих на удосконалення або покращення функціонування будь-чогось за певних умов.

Під забезпеченням у широкому розумінні щодо діяльності підрозділів міліції громадської безпеки, виходячи з наведеного його тлумачення, слід розуміти систему відповідно наукових і практичних напрямків оптимізації діяльності міліції громадської безпеки при реалізації покладених на неї функцій.

У теорії управління під інформаційним забезпечення розуміють діяльність, що організовується в рамках управління, спрямована на проектування, функціонування та вдосконалення інформаційних систем, що забезпечують ефективне вирішення завдань управління [10, с 21].

P. Калюжний та В. Шамрай виділяють три основні значення поняття «інформаційне забезпечення»: забезпеченість системи управління відповідною множиною інформації; діяльність, пов'язана з організацією збору, реєстрації, пере-дачі, зберігання, опрацювання і представлення інформації; діяльність щодо формування ціле­спрямованої суспільної й індивідуальної сві­домості суб'єктів суспільних відносин щодо управління . конкретній сфері суспільних відносин [11, с 39].

Г. Герт, говорячи про інформаційне забезпечення в органах внутрішніх справ, визначає його як діяльність суб'єктів управління, що спрямована на надання службам та підрозділам органів внутрішніх справ відомостей, необхідних їм для здійснення покладених на них завдань і функцій, та задовольняє відповідні вимоги [12, с 124].

Виходячи з викладеного інформаційне забезпечення міліції громадської безпеки - по-стійне узагальнення практики діяльності під-розділів міліції громадської безпеки, виявлення недоліків і нагальних проблем, їх наукове розроблення та відповідне законодавче і методич­не вирішення. Інформаційне забезпечення можна розглядати як своєрідний загальний метод організації чи вдосконалення тієї чи іншої дія­льності. У той же час це процес, пов'язаний з отриманням (збиранням), опрацюванням, використанням і збереженням інформації, яка відображає реальні явища, події, факти тощо. Щодо діяльності міліції громадської безпеки, то головним тут є пошук значущої для такої діяльності інформації, чітке визначення її меж і документування з метою прийняття відповідних рішень чи вжиття відповідних заходів. Значення інформаційного забезпечення в даній сфері полягає в тому, що усі заходи, спрямовані на здійснення міліцією громадської безпеки своїх функцій, повинні ґрунтуватися на об'єктивних систематизованих даних про реальні події. Йдеться про інформаційну систему, де зберігається і перетинається різна за значущістю інформація, яка може використовуватися підроз­ділами міліції громадської безпеки у її діяльності.

Таким чином, впровадження сучасних інформаційних технологій в діяльності міліції громадської безпеки сприяє широкому викори­станню персональної комп'ютерної техніки, поширенню сфери її застосування. У результаті цього виникли певні позитивні тенденції, серед яких: загальне підвищення рівня комп'ютерної грамотності працівників підрозділів міліції громадської безпеки; розширення переліку комп'ютеризованих інформаційних підсистем; поширення «географії» використання сучасних засобів комп'ютерної техніки в діяльності усіх ланок органів внутрішніх справ (далі - ОВС); поширення технологій безпаперової обробки даних; створення комп'ютерної мережі обміну інформацією.

Разом із цим, застосування комп'ютерної техніки при несистемному визначенні її місця та ролі в інформаційному забезпеченні діяль­ності міліції громадської безпеки подекуди має і негативні наслідки, а саме: низький рівень інтеграції інформаційних підсистем; дублювання функцій інформаційних підрозділів у галузевих службах; нераціональне використання коштів на придбання та розроблення програмно-технічних комп'ютеризованих інформаційних підсистем; порушення режиму таємності та незахищеність банків даних.

Зазначені реалії сучасного стану інформаційного забезпечення ОВС знижують ефектив­ність інформаційної підтримки боротьби зі злочинністю, запобігання та припинення адмі­ністративних правопорушень, що зумовлює подальше відставання в цих питаннях від роз­винутих країн світу.

Тим часом збільшення обсягів інформації, що надходить і переробляється, потребує підвищення ефективності роботи всіх служб МВС за рахунок використання сучасних засобів комп'ютерної техніки, новітніх інформаційних технологій, удосконалення системи інформаційного забезпечення діяльності органів внутрішніх справ.

Основною метою інформаційного забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України є всебічна інформаційна підтримка діяльності ОВС у боротьбі зі злочинністю, у запобіганні та припиненні правопорушень, на основі комплексу організаційних, нормативно-правових, технічних, програмних та інших заходів.

Призначення системи інформаційного забезпечення діяльності міліції громадської без­пеки та органів внутрішніх справ у цілому по­лягає: у забезпеченні можливості своєчасного отримання достовірної інформації в повному, систематизованому та зручному для користування вигляді працівниками та підрозділами ОВС із метою розкриття, розслідування злочи­нів, запобігання їм, розшуку злочинців; у збиранні та обробленні оперативної, оперативно-розшукової, оперативно-довідкової, аналітич­ної, статистичної і контрольної інформації для оцінки ситуації та прийняття оптимальних рішень на всіх рівнях діяльності ОВС; у забезпеченні ефективної інформаційної взаємодії усіх галузевих служб ОВС України, інших право­охоронних органів та державних установ; у забезпеченні надійного захисту інформації від несанкціонованого доступу.

Список використаної літератури

Гуцалюк М. В. Організація захисту інформації : навч. посіб. / М. В. Гуцалюк, Н. А. Гайсенюк. - К. : Альтерпрес, 2005. - 244 с

Твердохліб М. Г. Інформаційне забезпечення менеджменту : навч. посіб. / М. Г. Твердохліб. - К. : КНЕУ, 2000. - 314 с.

Воробьев Г. Г. Информационная культура управленческого труда / Г. Г. Воробьев. - М. : Эконо-мика, 1971. - 108 с.

Кормич Б. А. Інформаційна безпека: організаційно-правові основи / Б. А. Кормич. - К. : Кондор, 2004. - 384 с

Колодій І. Поняття та зміст інфо.мації: соціальні та правові аспекти /1. Колодій // Підприємство, господарство і право. - 2007. - № 1. – С 83-86.

Кохановська О. Галузеві розробки проблем інформації як передумова правового рег–лювання інфо­рмаційних відносин / О. Кохановська // Підприємство, господарство і право. - 2004. - № 12. С 144-147.

Городов О. А. Основы информационного права России : учеб. пособие / О. А. Городов. - М. : Юрид. центр Пресс, 2003. - 305 с.

Новий тлумачний словник української мови : у 4 т. Т. 2. Ж-0 / уклад. В. Яременко, О. Сліпушко. -К. : Аконіт, 1999. - 9111 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. В. Т. Бусел. - К. ; Ірпінь : Перун, 2004. - 1440 с.

Воскресенский Г. М. Теория и практика информационного обеспечения управления в органах внутренних дел : учеб. пособие / Г. М. Воскресенский. – М. : Акад. МВД СССР, 1985. – 121 с.

Інформаційне забезпечення управлінської діяльності в умовах інформатизації: організаційно-правові питання теорії і практики : монографія / за ред. P. А. Калюжного та В. О. Шамрая. – К. : КВЩ, 2002. - 296 с.

Административная деятельность органов внутренних дел. Часть общая : учебник / [Бочаров С. Н., Герт Г. П., Еремичев И. А., Колодкин Л. М. и др.] ; под ред. Коренева А. П. - М. : Изд-во Моск. ун-та МВД России, 2002. - 309 c.

 

< Попередня
 
Авторизація
Пошук