До кого можна звернутися за захистом своїх порушених прав?

Земельне право - Право власності на землю. Захист права власності
139

До кого можна звернутися за захистом своїх порушених прав?

Захист прав на землю здійснюється місцевими, господарсь­кими або третейськими судами, а також органами місцевого самоврядування та виконавчої влади з питань земельних ре­сурсів.

Зауважуємо! Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування без рішення суду не мають права втручатись у здійснення власником повноважень щодо володіння, користу­вання і розпорядження належною йому земельною ділянкою або встановлювати непередбачені законодавчими актами додаткові обов’язки чи обмеження; вони несуть відповідальність за шкоду, заподіяну неправомірним втручанням у здійснення власником повноважень щодо володіння, користування і розпо­рядження земельною ділянкою.

Запам’ятайте! У разі видання органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування акта, яким порушуються права особи щодо володіння, користування чи розпорядження належною їй земельною ділянкою, такий акт визнається недійс­ним. Збитки, завдані власникам земельних ділянок внаслідок видання зазначених актів, підлягають відшкодуванню в повно­му обсязі органом, який видав акт.

Власникам землі гарантується відшкодування завданих збитків, передбачених законодавством!

Власникам землі та землекористувачам відшкодовують­ся збитки, заподіяні внаслідок:

а) вилучення (викупу) сільськогосподарських угідь, лісо­вих земель та чагарників для потреб, не пов’язаних із сільсько­господарським і лісогосподарським виробництвом;

б) тимчасового зайняття сільськогосподарських угідь, лі­сових земель та чагарників для інших видів використання;

в) встановлення обмежень щодо використання земельних ділянок;

г) погі

ршення якості ґрунтового покриву та інших корис­них властивостей сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників;

д) приведення сільськогосподарських угідь, лісових зе­мель та чагарників у непридатний для використання стан;

е) неодержання доходів за час тимчасового невикористан­ня земельної ділянки.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук