6. Що необхідно знати про асортимент товару

Цивільне право - Договір купівлі-продажу
110

6. Що необхідно знати про асортимент товару

При укладенні договору купівлі-продажу між сторонами (про­давцем і покупцем) повинна бути досягнута згода щодо предмету договору та його ціни. Як вже зазначалось, якщо сторони такої угоди не досягли, договір вважається неукладеним.

Відносно предмету договору, то в договорі купівлі-продажу повинно бути обумовлено кількість, якість, асортимент товару тощо.

З визначенням кількості товарів, що підлягають передачі від­повідно до договору купівлі-продажу, тісно пов’язане поняття асортименту.

Асортимент товару – це певне співвідношення товару за ви­дами, моделями, розмірами, кольорами або іншими ознаками.

Тобто розподіл товарів за окремими групами та співвідношен­ня їх становлять асортимент. Він обумовлюється або у самому до­говорі, або у специфікації (документ, що визначає основні показ­ники і умови за кожним товаром), яка додається до договору та є його невід’ємною частиною. Розрізняють асортимент груповий і розгорнутий. Груповий асортимент – це відношення більш-менш значних груп певної продукції, яка зазначена у договорі купівлі-продажу. Розгорнутий асортимент – це характеристика в договорі окремих груп належної до договору купівлі-продажу продукції з детальнішими показниками (за артикулами, фасонами, моделями, розмірами тощо).

Асортимент товарів встановлюється у договорі у відповід­ності із замовленням покупця та відображує передусім його по­треби.

У процесі виконання договору сторони (продавець та поку­пець) можуть уточнювати асортиментні показники, вносити зміни до встановлених позицій асортименту. Наприклад, у тому випадку, якщо у договорі визначений тільки груповий асортимент, роз­горнутий асортимент визначається у процесі виконання до

говору у відповідності зі специфікаціями покупця. Тобто, якщо покупець має намір купити певну кількість канцелярських наборів, у по­дальшому договором може бути визначено окремі його особливос­ті (колір, розмір тощо).

Саме тому якщо договором купівлі-продажу передбачено передання товару у певному співвідношенні за видами, моделями, розмірами, кольорами або іншими ознаками (асортимент), прода­вець зобов’язаний передати покупцеві товар в асортименті, пого­дженому сторонами.

Якщо Ви покупець

Відповідно до договору купівлі-продажу продавець зобов’яза­ний передати Вам товар в асортименті, погодженому з Вами. Але може статися так, що продавець товару порушить свій обов’язок щодо передачі Вам предмету договору. Тобто здійснить передачу товару не у тому асортименті, який зазначався у договорі купівлі-продажу.

У такому випадку (тобто у випадку порушення умови догово­ру щодо асортименту) Ви повинні знати можливі варіанти Вашої поведінки.

Так, у випадку, якщо продавець передає товар в асортименті, що не відповідає умовам договору, Ви маєте право:

відмовитись від його прийняття та оплати,

а якщо товар вже оплачений, - вимагати повернення сплаче­ної за нього грошової суми.

Розглянемо варіанти Вашої можливої поведінки у випадку, якщо продавець передав Вам частину товару, асортимент якого відповідає умовам договору купівлі-продажу, і частину товару з порушенням асортименту.

Законодавство передбачає, що товар, асортимент якого не від­повідає умовам договору, є прийнятим, якщо Ви у розумний строк після його одержання не повідомили продавця про свою відмову від нього. Тобто Ви маєте право відмовитись від товару, який не відповідає умовам договору щодо асортименту товару. При цьому Ви повинні це зробити у розумний строк після одержання такого товару.

Майте на увазі! Якщо протягом певного часу Ви не заявляє­те про невідповідність переданого товару умовам договору купівлі-продажу щодо асортименту товару, то вважається, що Ви згодні прийняти цей товар.

Як вже зазначалось, якщо Ви не відмовились від товару, асор­тимент якого не відповідає умовам договору, Ви зобов’язані опла­тити його за ціною, погодженою із продавцем. Тобто якщо Ви на­даєте згоду на прийняття такого товару, Ви повинні сплатити за нього певну суму продавцеві.

При цьому пам’ятайте, що така згода, відповідно до законо­давства може полягати у:

Вашому заявленні про це продавцю відразу;

неповідомленні Вами про свою незгоду у розумний строк.

Зверніть увагу на те, що вартість товарів, які були предметом договору купівлі-продажу може бути такою самою, а може бути іншою (більш високою чи навпаки). Продавець у даному випадку повинен узгодити з Вами вартість товару.

Але у випадку, якщо продавець не вжив необхідних заходів для погодження ціни в розумний строк, Ви оплачуєте товар за ці­ною, яка на момент укладання договору звичайно застосовувалась щодо аналогічного товару.

Якщо Ви продавець

У випадку, якщо договором купівлі-продажу асортимент то­вару не встановлений або асортимент товару не був визначений у договорі, але із його суті випливає, що товар підлягає переданню покупцеві в асортименті, то Ви маєте право обрати будь-який з приведених нижче варіантів поведінки:

передати покупцеві товар в асортименті, виходячи з . його потреб, які були відомі Вам на момент укладення договору;

або відмовитися від договору.

Може статися так, що Ви не в змозі виконати свій обов’язок щодо передачі предмета договору покупцеві.

Розглянемо варіанти Вашої можливої поведінки також у разі, коли Ви порушили свій обов’язок щодо передачі предмета догово­ру покупцеві (тобто не у тому асортименті, який зазначався у до­говорі купівлі-продажу).

Так, у випадку, якщо Вами передано товар в асортименті, що не відповідає умовам договору, і покупець відмовляється від його прийняття та оплати, чи вимагає повернення вже сплаченої за нього грошової суми, Ви повинні виконати дії, які визначені са­мим покупцем, наприклад прийняти назад товар, який не відпові­дає умовам договору (при цьому витрати покладаються на Вас) та повернути попередньо сплачені суми за товар, який покупець мав намір придбати, але відмовився від нього у зв’язку з порушенням Вами умови договору щодо асортименту товару.

Порушення Вами асортименту може полягати, як вже зазна­чалось вище, в непередачі товарів одних, передбачених асортимен­том, найменувань, або у передачі зайвої проти передбаченої асор­тиментом кількості товарів інших найменувань, або в одночасній передачі чи непередачі товарів.

Якщо Ви передали покупцеві частину товару, асортимент яко­го відповідає умовам договору, і частину товару з порушенням асортименту, покупець має право на свій розсуд вибирати будь-який з варіантів поведінки, що передбачені цивільним законодав­ством.

Якщо покупець не відмовився від товару, асортимент якого не відповідає умовам договору, він зобов’язаний оплатити його за ці­ною, погодженою із Вами.

Пам’ятайте!

Якщо Ви не вжили необхідних заходів для погодження ціни в розумний строк, покупець оплачує товар за ціною, яка на момент укладання договору звичайно застосовувалась щодо аналогічного товару.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук