Коли довіреність скасовується?

Цивільне право - Представництво
89

Коли довіреність скасовується?

Дія довіреності як документа, що підтверджує повноваження, може припинитися також у будь-який момент у зв'язку із скасу­ванням її особою, яку представляють. Таке право на одностороннє припинення довіреності пов'язане з довірчим характером цієї угоди. Причому закон особливо підкреслює, що відмова від цього права є недійсною. Проте законом може бути встановлено право особи видавати безвідкличні довіреності на певний час. Це поло­ження є винятком із загального правила про нікчемність відмови довірителя від свого права на скасування довіреності. Застосову­ватися воно має до тих випадків, коли впевненість представника та третьої особи у стабільності повноважень, передбачених у дові­реності, може бути визначальною для встановлення та існування відповідних правовідносин. Слід зазначити, що хоча Цивільному кодексі говориться про можливість встановлення у законі права особи «давати безвідкличні довіреності на певний час, але, очевид­но, у цьому випадку йдеться не про право особи, а про обмеження права останньої на скасування довіреності протягом певного часу, що ґрунтується на її попередній згоді на таке обмеження.

Скасування довіреності має юридичне значення для представ­ника і третіх осіб лише в тому випадку, якщо вони були сповіще­ні про це. Скасування довіреності тягне припинення повноважень представника. У зв'язку з цим у особи, яку представляють, і її пра­вонаступників виникає низка обов'язків. Особа, що видала довіре­ність і згодом скасувала її, зобов'язана сповістити про скасування особу, якій довіреність видано, а також відомих їй третіх осіб, для представництва перед якими була дана довіреність.

Права і обов'язки стосовно третьої особи, що виникли вна­слідок дій представника або його заступника до того, як вони ді­зналися або повинні були дізнатися про припинення довіреності, зберігають силу д

ля особи, що видала довіреність, і її правонаступ­ників. Це правило не застосовується, якщо третя особа виявилася несумлінною, знала або повинна була знати до здійснення або в момент здійснення угоди з представником, що дія довіреності при­пинилася.

Правовідносини представництва можуть бути припинені не тільки у зв'язку зі скасуванням довіреності особою, яку представ­ляють, а й унаслідок відмови представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю. Таке взаємне право на одностороннє припинення довіреності пов'язане з довірчим характером даної угоди. Відмова від цього права є недійсною. Проте представник не може відмовитися від вчинення дій, визначених довіреністю, якщо ці дії були невідкладними або такими, що спрямовані на запобіган­ня завданню збитків особі, яку він представляє, чи іншим особам.

Відмова від вчинення дій, передбачених у довіреності, має юридичне значення для того, кого представляють, і третіх осіб лише в тому випадку, якщо вони були сповіщені про це. Тому представник зобов'язаний негайно повідомити особу, яку він пред­ставляє, про відмову від вчинення дій, які були визначені довіре­ністю.

Законодавством передбачено санкції за порушення вимог про дотримання порядку відмови представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю. Зокрема, представник відповідає пе­ред особою, яка видала довіреність, за завдані їй збитки у разі не­додержання ним вимоги про негайне повідомлення того, кого він представляє, про таку відмову, а також у випадках, коли він від­мовився від вчинення дій, які були визначені довіреністю, якщо ці дії були невідкладними або такими, що спрямовані на запобіган­ня завданню збитків особі, яку він представляє, чи іншим особам. Відшкодування збитків та моральної шкоди в такому випадку від­бувається відповідно до вимог законодавства.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук