Головна Монографії та посібники Трудове право Прийняття та звільнення з роботи ТЕМА 10 ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ (КОНФЛІКТІВ) Ситуаційні задачі

ТЕМА 10 ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ (КОНФЛІКТІВ) Ситуаційні задачі

Трудове право - Прийняття та звільнення з роботи

ТЕМА 10

ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ

ТРУДОВИХ СПОРІВ (КОНФЛІКТІВ)

Ситуаційні задачі

Задача № 1. Сфера дії закону. Директор приватного підприємства оголосила працівникам, що їм надається відпустка без збереження заробітної плати терміном за два місяці. Працівники заперечували проти відпустки без збереження заробітної плати і вимагали випла-тити заробітну плату за два останні місяці. Тоді директор повідомив, що підприємство є банкрутом і всі працівники звільнені з роботи. Виник колективний трудовий спір.

Чи відповідають чинному законодавству про працю дії директора приватного підприємства? Аргументувати відповідь щодо задачі по­силанням на норми права. Назвати види трудових спорів за їх суб’єктом.

Задача № 2. Поняття колективного трудового спору. Аналіз ко­лективних трудових спорів (конфліктів) і вимог, висунутих найма­ними працівниками, працівниками транспортних і промислових підприємств склав чотири групи: розбіжності щодо встановлення нових або зміну існуючих соціально-економічних умов праці та ви­робництва; розбіжності стосовно укладання або зміни колективно­го договору, угод; розбіжності щодо виконання колективного до­говору, угод; розбіжності спричинені невиконанням вимог законо­давства про працю стосовно нормування й оплати праці.

ent: 1.0cm; background: white;">Проаналізувати зміст cm. 2 Закону України “Про порядок вирішен-ня колективних трудових спорів (конфліктів)” і визначити поняття колективного трудового спору. Як, на Ваш погляд, співвідносяться у кількісному вираженні чи у відсотках розбіжності, що виникають між сторонами соціально-трудових відносин? На які галузі господарюван-

88

ня, на Ваш погляд, припадає найбільша кількість колективних трудо­вих спорів?

Задача № 3. Сторони колективного трудового спору (конфлікту).

До юрисконсульта підприємства звернувся член ради трудового ко­лективу Туманов із проханням з’ясувати, які повноваження ради тру-дового колективу та загальних зборів (конференції) найманих пра-цівників підприємства у сфері соціально-трудових відносин.

Проаналізувати текст cm. 15 Закону України “Про підприємства в Україні” і визначити, яким документом регулюються питання само­врядування трудовим колективом. Проаналізувати текст cm. 252-1 КЗпП і cm. 15 Закону України “Про підприємства в Україні”, визначи-ти повноваження трудового колективу. Назвати органи трудового колективу.

Проаналізувати текст п. 1 cm. 18 і п. 1 ст. 26 Закону України “Про підприємства в Україні”, п. 2 cm. 6 Закону України “Про власність”, cm. 7 Закону України “Про колективні договори та угоди” і визначити повноваження трудового колективу у сфері соціально-трудових відно­син. Проаналізувати зміст cm. 3 Закону України “Про порядок вирі-шення колективних трудових спорів (конфліктів)” і назвати сторони колективного трудового спору (конфлікту).

Підготувати відповідь Туманову.

Задача № 4. Формування вимог найманих працівників, профспілок. Директор кондитерської фабрики “Цукерка” разом із головою проф­спілкової організації вирішили створити раду трудового колективу в складі начальників цехів, а головою призначити заступника голови профспілкової організації. Склад ради трудового колективу був зат-верджений наказом директора. На першому засіданні рада затверди-ла Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників фаб­рики “Цукерка”.

Назвати організаційну форму здійснення трудовим колективом своїх повноважень і періодичність проведення зборів (конференцій) трудо­вим колективом. Як формуються вимоги найманих працівників на ви-робничому рівні? Як оформляються і ким затверджуються вимоги най-маних працівників на виробничому рівні? Який порядок і строк розгляду вимог найманих працівників?

Проаналізувати зміст cm. 115 КЗпП і cm. 24 Закону України “Про оплату праці” щодо стану виплати заробітної плати; cm. 113 КЗпП щодо оплати часу простою не з вини працівника; cm. 34 КЗпП і Закону України “Про оплату праці” щодо виплати працівникам компенсації втрати час-

89

тини заробітної плати у зв’язку з порушенням строків її виплати; cm. 95КЗпПіст. 33 Закон України “Про оплату праці” щодо проведен-ня індексації заробітної плати; cm. 11 КЗпП, і cm. 2 Закону України “Про колективні договори та угоди” щодо укладання колективних трудових договорів; cm. 173 КЗпП щодо відшкодування роботодавцем шкоди працівникам у разі ушкодженняїх здоров’я. Підготувати у пись­мовій формі вимоги найманих працівників згідно з колективним трудо­вим спором або рішення власника на вимоги найманих працівників.

Задача № 5. Порядок і строки розгляду вимог найманих працівників або профспілок. Через відсутність на малому підприємстві “Троянда" профспілкової організації його директор відмовився вести колективні переговори з представниками, обраними найманими працівниками, і укладати колективний договір, а натомість запропонував провести страйк. Представники трудового колективу звернулися до обласно­го відділення Національної служби посередництва і примирення за роз’ясненням порядку розгляду вимог найманих працівників, а також із проханням направити незалежного посередника для участі в роботі примирних органів.

Підготуйте відповідь працівникам малого підприємства “Троянда” від імені незалежного посередника.

Які дії повинні вчинити працівники малого підприємства для вирі-шення ситуації, що склалась? Назвати строки розгляду вимог найма-них працівників підприємства.

Задача № 6. Момент виникнення колективного трудового спору (конфлікту). На загальних зборах трудового колективу фабрики чле­ном ради трудового колективу було піднято питання щодо матері­ального та морального стимулювання членів трудового колективу фабрики та укладання колективного договору. Загальні збори зап­ропонували директору фабрики розпочати колективні переговори щодо укладання колективного договору, включити в колективний до­говір положення, які стосуються участі трудового колективу у фор­муванні, розподілі й використанні прибутку фабрики та представити до державних нагород працівників фабрики, членів ради трудового колективу Сабуроба та Паламаренко. Директор фабрики відмовив­ся виконувати рішення загальних зборів й укладати колективний до­говір.

Проаналізувати текст cm. 15 Закону України “Про підприємства в Україні”, текст Закону України “Про оплату праці”, cm. 252-1 КЗпП і

90

визначити повноваження трудового колективу для участі у матері-альному й моральному стимулюванні членів трудового колективу підприємства.

Чи має право трудовий колектив клопотати про надання працівни-кам державних нагород?

Чи має право трудовий колектив вимагати укладання колективно­го договору? З якого моменту виникає колективний трудовий спір (конфлікт)?

Задача № 7. Послідовність розгляду й вирішення колективного тру-дового спору (конфлікту). Загальні збори колективу заводу, які обго­ворювали стан охорони праці на виробництві, прийняли рішення поставити перед директором питання про необхідність вжиття термі-нових заходів, пов’язаних з охороною праці на виробництві. Колек-тив доручив профспілковій організації заводу представляти їх інте-реси. Вимоги трудового колективу (найманих працівників) заводу щодо невиконання вимог законодавства про охорону праці були зат-верджені загальними зборами, оформлені відповідним протоколом і надіслані директорові заводу.

Минуло більше місяця, але директор не повідомив голову проф­спілкової організації Маркіна про прийняте рішення. Група праців­ників заводу звернулася до Маркіна із запитанням, чи надіслав він вимоги трудового колективу директору заводу і чи можуть вони ого­лосити страйк.

Дайте аргументовану відповідь працівникам заводу.

Задача № 8. Порядок вирішення колективного трудового спору (кон-флікту) примирною комісією. Колектив заводу після тривалих нама-гань добитися від директора заводу виплати заробітної плати вирі-шив провести страйк, про що письмово повідомив директора за два тижні.

Директор заводу, посилаючись на відсутність фінансування, звер-нулась до районного суду з вимогою визнати страйк, який намагається провести трудовий колектив заводу, незаконним.

Яке рішення може винести районний суд у цій справі?

Задача № 9. Незалежний посередник. Профспілковий орган швей­ної фабрики “Любава” не погодився з пропозицією дирекції про по­передження працівників фабрики, за 20 календарних днів про зміну норм виробітку і відрядних розцінок. На думку профспілкового орга-ну фабрики таке ознайомлення працівників з новими нормами повин­но проводитися не пізніше, ніж за місяць. У зв’язку з розбіжностями,

91

що виникли при внесенні змін до колективного договору, сторони ви-рішили утворити примирну комісію й визначити незалежного посе­редника для взаємодії між сторонами у виробленні взаємоприйнят-ного рішення.

В якому порядку вирішуються розбіжності, що виникають при ук­ладенні колективного договору? Як утворюється примирна комісія? Які повноваження незалежного посередника?Як має вирішитися цей колек­тивний трудовий спір?

Задача № 10. Обов’язки й права сторін колективного трудового спору (конфлікту). В акціонерному товаристві “Вояж” — три про­фесійні спілки. У зв’язку з рішенням загальних зборів трудового ко­лективу акціонерного товариства “Вояж” укласти колективний до­говір у виборних профспілкових органів відповідних профспілок ви-никли питання, з яких не було єдиної думки. Вирішили звернутися до юрисконсульта акціонерного товариства з проханням відповісти на такі питання:

- з яким із трьох профспілок роботодавець має вести переговори й укласти колективний договір?

- чи може в такий спосіб укладений колективний договір бути по­ширений на всіх працівників трудового колективу акціонерного товариства?

Посилаючись на норми права, підготувати письмову відповідь від імені юриста акціонерного товариства "Вояж".

Задача № 11. Національна служба посередництва й примирення. Незважаючи на наявність на підприємстві профспілкової організації, конференція трудового колективу вирішила доручити проведення переговорів по колективному трудовому спору страйковому коміте-ту. Директор підприємства звернувся за роз’ясненням ситуації до Національної служби посередництва й примирення.

На ваш погляд, чи відповідає трудовому законодавству це рішення трудового колективу підприємства?

Задача № 12. Право на страйк. При укладанні колективного дого­вору виникли розбіжності між сторонами колективного договору. Директор державного тракторного заводу Зубов не виконував уго­ди, досягнутої в ході вирішення колективного трудового спору (кон­флікту). Наймані працівники заводу вирішили оголосити страйк.

Як вирішити цей колективний трудовий спір? У яких випадках може бути розпочато страйк? У яких випадках проводиться конференція трудового колективу?

92

У яких галузях, господарювання на Ваш погляд, нині найбільша кількість колективних трудових спорів: у паливно-енергетичному ком-плексі; аграрному секторі; в установах освіти, охорони здоров’я?

Які фактори спричиняють виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), страйків: повільна ліквідація заборгованості із заробіт­ної плати; невиконання задекларованих роботодавцем зобов ’язань, угод?

Які нині, на Ваш погляд, переважають способи вирішення розбіж-ностей між сторонами колективного трудового спору?

Задача № 13. Рішення про оголошення страйку. Примирні проце-дури не допомогли вирішити колективний трудовий спір (конфлікт). Голова ради трудового колективу Самсонов звернувся до юридичної консультації галузевої профспілки з проханням роз’яснити такі пи-тання. Як оформляється рішення найманих працівників про оголо­шення страйку? Чи вважаються правомочними збори найманих пра-цівників підприємства, якщо в них беруть участь більше ніж полови­на членів трудового колективу? Чи тотожні терміни “трудовий колектив підприємства” і “наймані працівники підприємства”? Яке рішення конференції трудового колективу підприємства вважається правоможним? Як обираються його виборні органи? Як приймають-ся рішення на зборах (конференції) трудового колективу? Як оби­рається його виборний орган? Як визначаються результати голосу-вання на підприємстві при проведенні зборів у структурних підроз-ділах підприємства?

Проаналізувати текст cm. 21 Закону України “Про трудові колек-тиви і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціями”, та п. 4 cm. 15 Закону України “Про підприємства в Україні” і підготувати відповідь Самсонову.

Проаналізувати текст cm. 44 Конституції України, cm. 19 Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” і підготувати рішення трудового колективу про оголо­шення страйку.

Задача № 14. Керівництво страйком. Місцевий суд прийняв і роз­глянув позовну заяву акціонерного товариства про визнання страй-ку незаконним лише за участю представника позивача, а представ­ники страйкуючих допитувалися судом як свідки.

При розгляді місцевим судом справи відповідачами були визнані головуючий і секретар зборів найманих працівників.

Місцевий суд розглянув справу за позовом акціонерного товариства до страйкового комітету — представником працівників акціонерного

93

товариства, які припинили роботу з метою вирішення колективного трудового спору.

Назвати сторони колективного трудового спору: на виробничому рівні; на галузевому й територіальному рівнях; на національному рівні.

Проаналізувати текст роз’яснення Пленуму Верховного Суду Ук-раїни від 21 грудня 1990 р. № 9 “Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції”, щодо необхідності з ’ясування характеру правовідносин між сторонами, додержання форми і змісту заяви, встановлення належно­го позивача та відповідача.

Хто очолює страйк на підприємстві? Хто притягається до участі у справі про визнання страйку незаконним?

Задача № 15. Визнання страйку незаконним. На загальних зборах працівників акціонерного товариства наймані працівники поруши-ли питання про оголошення страйку. У процесі обговорення виник-ли питання, без відповіді на які працівники не могли прийняти рішен-ня. Серед них такі: хто підписує угоду про вирішення колективного трудового спору (конфлікту), хто здійснює контроль за виконанням умов цієї угоди та який страйк визнається незаконним.

Проаналізувати тексти cm. 20-23 Закону України “Про порядок вирішення трудових спорів (конфліктів)” і підготувати аргументо­вані відповіді на питання працівників акціонерного товариства. На Ваш погляд, чи може прокурор звертатися із заявою про визнання страйку незаконним?

Задача № 16. Рішення про визнання страйку незаконним. Пози­вач — морський торговельний порт — звернувся до суду із позовом до незалежної професійної спілки працівників того ж порту про виз-нання оголошеного страйку незаконним. Позивач зазначав, що 18 серпня конференція найманих працівників восьми терміналів порту прийняла рішення про проведення 7 вересня страйку. Посилаючись на те, що таке рішення суперечить чинному законодавству, позивач просив суд задовольнити ці вимоги. Суд установив, що не дотрима-но порядку вирішення конфлікту, примирна комісія, яка могла б ви­робити рішення, що може задовольнити сторони колективного тру-дового спору, не утворювалась, збори трудового колективу належним чином не проводились, про них не були повідомлені всі працівники порту, кількість яких сягає 9236 осіб. У протоколі конференції від 18 серпня, зазначено, що в її роботі взяло участь 81 делегат, а за прове-дення страйку проголосував тільки 61. Це підтверджено протокола-

94

ми загальних зборів, доповідними керівників бригад, дільниць та по­казаннями свідків.

Назвати підстави, за яких страйк визнається незаконним. Яке рішенням прийме суд у справі?

Задача № 17. Наслідки участі працівників у страйку. Заява пози-вача про визнання страйку незаконним розглядалася судом понад місяць. За продовження страйку, визнаного судом незаконним, та участь у ньому директор підприємства оголосив догану всім праців­никам підприємства. Працівники підприємства, які не брали участі в страйку, але через його проведення не мали змоги виконувати свої трудові обов’язки вимагали виплатити заробітну плату за час страй-ку і зняти накладені на них дисциплінарні стягнення. Працівники, які не страйкували, звернулися в КТС. У заяві вони зазначили, що при винесенні рішення про визнання страйку незаконним суд не зазначив у його резолютивній частині про негайне виконання рішення й обо­в’язок учасників страйку відмінити оголошений страйк і не вручив копію рішень суду органові (особі), який очолює страйк.

Назвати гарантії для працівників під час страйку та наслідки участі в страйку, визнаного судом незаконним. Яке рішення може прийняти КТС в трудовому спорі працівників, які не страйкували?

Задача № 18. Відповідальність працівників за участь у страйку, визнаному судом незаконним. Упродовж кількох років працівники фінансового інституту при укладенні колективного договору нама-галися включити до нього пункт про максимальні норми педагогіч-ного навантаження викладачів. Адміністрація інституту категорич-но заперечувала проти цього, мовляв, наявний обсяг педагогічного навантаження повинен бути повністю розподілений між штатними викладачами. При встановленні максимальних норм частина педа-гогічного навантаження може виявитися нерозподіленою.

При підготовці колективного договору в цьому році представни­ки профспілкового комітету заявили: якщо такий пункт не буде вклю-чено до колективного договору, профспілковий комітет оголосить і очолить страйк.

За яких умов страйк може бути визнаний законним?

Задача № 19. Відповідальність за організацію страйку, визнаного судом незаконним. Працівники припинили роботу у зв’язку з трива-лою невиплатою заробітної плати й порушення законодавства про працю. Суд визнав страйк незаконним з підстав проведення примир-них процедур з порушенням Закону. На час розгляду справи праців­никам заробітна плата не була виплачена.

95

Проаналізувати зміст ст. 31 Закону України “Про порядок вирішен-ня колективних трудових спорів (конфліктів)” і cm. 235 ЦПК і визна-чити, яка відповідальність встановлена за порушення законодавства про працю, умов колективних договорів (угод), що призвели до виник-нення колективного трудового спору (конфлікту). Яка відповідальність за організацію страйку, визнаного судом незаконним?Як здійснюється відшкодування збитків, заподіяних страйком?

Задача № 20. Повноваження профспілок. Директор взуттєвої фаб­рики 25 березня видав наказ, відповідно до якого з 1 квітня поточно­го року підвищені норми виробітки для всіх працівників основних професій на 10 відсотків. Визначаючи такі норми завищеними, що не відповідає умовам праці, група працівників фабрики звернулася в профспілкову організацію фабрики з вимогою зобов’язати директо­ра фабрики скасувати цей наказ.

Чи правомірні вимоги працівників?

У якому порядку і за яких умов можуть переглядатися норми виро­бітку на підприємстві?

Підготувати відповідь виборного профспілкового органу працівни-кам фабрики. Як вирішити цей трудовий спір?

Задача № 21. Повноваження профспілок. При укладанні колектив­ного договору було прийнято Положення про преміювання праців­ників підприємства. За результатами роботи в травні премію ніхто не одержав. Як пояснив головний бухгалтер підприємства, йому не виділено кошти на виплату премії. Виник трудовий спір.

Як вирішити цей трудовий спір?

Задача № 22. Повноваження профспілок. Працівники підприємства створили профспілкову організацію, але не встигли її зареєструвати в установленому порядку.

Як, на Ваш погляд, чи може не зареєстрована профспілкова органі-зація представляти інтереси працівників при вирішенні колективного трудового спору?

Задача № 23. Повноваження профспілок. На своєму засіданні ви-борний профспілковий орган первинної профорганізації державно­го підприємства прийняв рішення про звільнення із займаної посади начальника цеху Крилова за невиконання колдоговірних зобов’язань з виконання заходів щодо охорони праці в цеху. Крилов відповідаль-ний за їх здійснення й ухиляється від проведення переговорів щодо підстав невиконання умов колективного договору.

Чи законні вимоги виборного органа первинної профспілкової орга-нізації? Яка відповідальність встановлена за порушення законодавства

96

про працю, умов колективного договору, що призвело до виникнення ко­лективного трудового спору?

Задача № 24. Повноваження профспілок. У зв’язку зі скаргами працівників кондитерської фабрики “Гурман”, що надійшли до проф-спілкової організації на серйозні порушення охорони праці, які за-грожують життю й здоров’ю працівників, профспілкова організація прийняли рішення здійснити профспілковий контроль за станом охо­рони праці через своїх уповноважених (довірених) осіб, які відпові-дають за охорону праці. Роботодавець усіляко перешкоджав прове-денню такої перевірки.

Чи законні дії роботодавця? Які права профспілок у сфері охорони праці? Які заходи можуть застосовувати профспілкові органи в разі виявлення порушень норм щодо охорони праці? Підготуйте розгорну-ту відповідь на питання задачі.

Задача № 25. Повноваження профспілок. Артамонова звільнили за порушення трудової дисципліни — участь у страйку, який судом визнано незаконним. Артамонов звернувся з позовом до суду про по­новлення його на роботі й виплату заробітної плати за час вимуше-ного прогулу. У позовній заяві Артамонов вказав, що він вирішив скористатися днями відпустки, яку він не міг раніше використовува-ти повністю у зв’язку з хворобою. Відпустка передбачена графіком щорічних відпусток. Артамонов посилався на його звільнення без згоди профспілкової організації. Відпустка йому була необхідна для догляду за тяжко хворим батьком. Суд відмовив Артамонову у по­новленні на роботі, посилаючись на те, що причиною прогулу була участь у страйку, визнаний незаконним.

Підготувати проект рішення суду у справі.

Задача № 26. Повноваження профспілок. Член профспілки, орга-нізатор страйку, визнаного судом незаконним, головний інженер дер­жавного підприємства залізничного транспорту Чернов звернувся до суду із позовом про поновлення на роботі й виплату заробітної пла-ти за час вимушеного прогулу. Чернов був звільнений за прогул без поважної причини, а також у зв’язку з тим, що він перешкоджав при-пиненню страйку. Чернов пояснював свою відсутність на роботі ви-конанням доручення трудового колективу підприємства.

Яка відповідальність встановлена за організацію страйку, визнано­го судом незаконним, та невиконанням рішення суду про визнання страй-ку незаконним? Чи застосовуються до організаторів страйку порядок і гарантії, передбачені cm. 43 і cm. 252 КЗпП?

97

Задача № 27. Формування колективу бригади. Колектив бригади підприємства запропонував передбачити в колективному договорі умову щодо виведення зі складу бригади працівників за наявності інших підстав, крім передбачених ст. 40, 41 КЗпП.

Проаналізувати cm. 7 та cm. 252-6 КЗпП і визначити, чи є пору-шенням встановленого порядку прийняття на роботу працівника до складу бригади без згоди трудового колективу бригади. Проаналізува-ти cm. 252-1 КЗпП, п. 2 cm. 9 Закону України “Про підприємства в Україні” і визначити інші “форми”, які регулюють трудові відносини працівників з підприємством. На Ваш погляд, чи диференціюється тру-довий колектив на працюючих-власників або учасників-власників, чи тільки наймані працівники складають трудовий колектив організації (підприємства)? Чи виключається зі складу трудового колективу ке-рівник підприємства?

Задача № 28. Матеріальна відповідальність бригади. З працівни­ками складу готової продукції швейної фабрики “Смерічка” AT був укладений договір про колективну (бригадну) матеріальну відпові-дальність. При проведенні інвентаризації складу була виявлена не-стача швейних виробів на загальну суму 1800 грн. Між колективом бригади та роботодавцем виник спір щодо розміру відшкодування шкоди заподіяної акціонерному товариству з вини бригади.

Проаналізувати cm. 203 ЦК і ст. 252-8 КЗпП і визначити поняття “збитки”, заподіяні з вини бригади. Що включає в себе поняття “пряма дійсна шкода” та “збитки, заподіяні з вини бригади”.

Який орган має вирішити цей спір?

Завдання для самостійної роботи

Завдання № 1. Підготувати реферат за темою: “Повноваження про­фесійних спілок при вирішенні колективних трудових спорів (конф­ліктів)”.

Завдання № 2. Скласти структурно-логічну схему “Законодавство України про колективні трудові спори”.

Завдання № 3. Проаналізувати текст Закону України “Про поря­док вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” і скласти словник основних термінів щодо вирішення колективних трудових спорів: колективний трудовий спір (конфлікт), страйк, трудовий ар-бітраж, примирна комісія, незалежний посередник тощо.

Завдання № 4. Ознайомитися з судовою практикою і визначити причини виникнення колективних трудових спорів працівників.

Завдання № 5. Підготувати заяву до суду від імені роботодавця щодо визнання страйку незаконним.

98

Наступна >
 
Авторизація
Пошук