Головна Монографії та посібники Трудове право Прийняття та звільнення з роботи ТЕМА 8 СПОРИ ПРО МАТЕРІАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ Ситуаційні задачі

ТЕМА 8 СПОРИ ПРО МАТЕРІАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ Ситуаційні задачі

Трудове право - Прийняття та звільнення з роботи

ТЕМА 8

СПОРИ ПРО МАТЕРІАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

Ситуаційні задачі

Задача № 1. У магазині було виявлено нестачу матеріальних цінно­стей на суму 5 тис. грн. Працівники магазину: продавці, студенти, ста-жисти кулінарного технікуму, прибиральниця, вантажник.

Хто входить до складу матеріально відповідальних осіб? Хто і в якому розмірі може бути притягнутий до матеріальної відповідаль­ності за заподіяну шкоду?

Задача № 2. На складі було виявлено нестачу матеріальних цінно­стей на суму 3 тис. грн. Працівники складу: завідувач складом, троє робітників.

Хто може бути притягнутий до матеріальної відповідальності за заподіяну шкоду; в якому розмірі збитки необхідно повернути?

Задача № 3. Сучкова звернулась у суд із позовом до ЗАТ “Висо­кий замок” щодо відшкодування завданої майнової та моральної шкоди. Внаслідок нещасного випадку на роботі (не з її вини) Сучко­ва одержала каліцтво і була визнана інвалідом III групи. Зважаючи на необхідність догляду за Сучковою, її мати, яка мешкала з нею, була змушена кілька разів оформляти відпустку без збереження заробіт-ної плати. Не маючи змоги нормально пересуват

ися після травми, Суч-кова придбала на свої кошти автомобіль з ручним керуванням і пред’я-вила позов до ЗАТ “Високий замок” щодо відшкодування понесених нею витрат: вартість автомобіля, не одержану її матір’ю заробітну пла-ту в сумі 326 грн., 708 грн. — вартість додаткового харчування, а та-кож витрати на придбання путівок у санаторій протягом трьох се-зонів. ЗАТ “Високий замок” погоджувалося лише частково задоволь-нити позовні вимоги, посилаючись на висновок МСЕК, де йшлося про наявність медичних показань для придбання мотоколяски й обгрун­тування санаторно-курортного лікування. Сучкова вимагала відшко­дувати моральні збитки.

Відшкодування яких додаткових сум має право вимагати працівник у зв’язку з заподіяним йому каліцтвом? Чи обгрунтовані вимоги Сучко­вої щодо відшкодування моральних збитків? Проаналізувати cm. 237-1 КЗпП і перерахувати юридичні факти, які є підставою виникнення пра-вовідносин щодо відшкодування власником моральної шкоди працівни-

80

кові. Чи є вина власника обов’язковим чи не обов’язковим елементом юридичного складу правовідносин щодо відшкодування моральної шкоди? Що необхідно розуміти під порушенням власником “законних прав” пра-цівника? Порівняти cm. 237-1 КЗпП і cm. 440-1 ЦК і визначити, чи зас-тосовується до випадків заподіяння моральної шкоди працівникові cm. 440-1 ЦК Яке рішення винесе суд у цій справі?

Задача № 4. Барев працював слюсарем на заводі і під час вико­нання трудових обов’язків пошкодив собі око через те, що не був за-безпечений захисними окулярами. Барев зажадав відшкодування за­подіяної йому шкоди, проте інженер з охорони праці сказав, що пра-вилами з охорони праці не передбачено забезпечувати працівника захисними окулярами під час роботи, яку виконував Барев. Проф­спілкова організація також відмовила Бареву допомогти відшкоду-вати моральну шкоду, аргументуючи тим, що він, досвідчений, ква-ліфікований робітник, мав зажадати від роботодавця захисні засоби.

Директор заводу дав вказівку юрисконсульту вивчити це питання й підготувати висновок щодо заяви Барева.

Порівняти cm. 12 Закону “Про охорону праці” та cm. 153, 237-1 КЗпЦ ст. 30 ЦПК і визначити, про що йдеться під терміном “мораль­на шкода”? Чи підлягає задоволенню вимога Барева? Підготувати відповідь від імені юрисконсульта підприємства на звернення Барева.

Задача № 5. Коли Лованова приймали на роботу науковим пра-цівником, сторони трудового договору включили в контракт умову щодо компенсації йому моральної шкоди, заподіяної йому в разі до­строкового розірвання контракту з причин невиконання чи неналеж-ного виконання власником зобов’язань, передбачених контрактом, а також, якщо роботодавець достроково розірвав контракт за підста-вами, не передбаченими чинним законодавством і контрактом.

Лованову систематично не виплачувалася заробітна плата, і він вирішив звернутися за вирішенням трудового спору в КТС щодо ком-пенсації моральної шкоди у зв’язку з невиплатою заробітної плати за два останні місяці.

Підготуйте відповідь на звернення Лованова в КТС. Якщо праців-ник не використав своє право на розірвання контракту за підставою, передбаченою контрактом, то чи має він право на відшкодування мо­ральної шкоди? За яких умов роботодавець компенсує моральну шкоду, завдану працівникові згідно контракту?

81

Завдання для самостійної роботи

Завдання № 1. Підготувати наказ (розпорядження) роботодавця про покладання на працівника матеріальної відповідальності за шко­ду, заподіяну підприємству.

Завдання № 2. Підготувати відповідно до вимог законодавства Ук-раїни позовну заяву до суду:

-про відшкодування збитків, заподіяних працівником при виконанні трудових обов’язків;

-про відшкодування збитків, заподіяних внаслідок дорожньої транс-портної пригоди (в порядку регресу).

Завдання № 3. Посилаючись на законодавчі акти, підготувати відповідь на такі питання:

1. Позапланові інвентаризації проводяться: а) при зміні керівни-ка колективу (бригадира); б) коли з колективу (бригади) вибуває по­над половину його членів; в) на вимогу одного або кількох членів ко­лективу (бригади).

2. За яких умов розмір покриття шкоди має бути зменшений: а) ко­ли шкода стала наслідком провини працівника; б) за відсутності умов, що забезпечують збереження матеріальних цінностей; в) інший варі-ант.

3. Які обставини підлягають врахуванню при визначенні розміру відшкодування: а) пряма дійсна шкода; б) ступінь вини працівника; в) конкретна обстановку, за якої шкоду було заподіяно.

4. У разі відмови працівника від укладення договору про колек-тивну (бригадну) відповідальність роботодавець може: а) за згодою працівника перевести його на іншу роботу; б) при відмові працівни­ка від іншої роботи або її відсутності — звільнити працівника з робо­ти з підстав, передбачених законодавством про працю.

5. Договір про колективну (бригадну) відповідальність має бути переукладений: а) у разі зміни керівника колективу (бригадира); б) при вибутті з колективу (бригади) більше половини первісного складу. Керівництво колективом (бригадою) здійснюється керівни-ком (бригадиром), який: а) обирається на зборах колективу (брига-ди); б) призначається власником згідно зі статутом підприємства.

6. При тимчасовій відсутності керівника (бригадира) керівницт-во колективом (бригадою) здійснюється іншим його (її) членом, який призначається роботодавцем: а) за погодженням з членами колекти­ву (бригади); б) без погодження з членами колективу (бригади).

82

7. Зарахування в бригаду нових працівників проводиться: а) за згодою колективу (бригади); б) без згоди колективу (бригади); в) за погодженням з профспілковим органом.

8. Підставою для притягнення членів колективу (бригади) до ма-теріальної відповідальності є матеріальна шкода, заподіяна: а) роз-краданням матеріальних цінностей; б) нестачею, умисним знищенням або зіпсуванням матеріальних цінностей; в) знищенням або зіпсуван­ням через недбалість матеріальних цінностей, що підтверджується інвентаризаційними документами.

9. В яких випадках може запроваджуватися колективна (бригад-на) матеріальна відповідальність: а) при спільному виконанні праців­никами робіт; б) при виконанні працівниками окремих видів робіт, пов’язаних із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), переве-зенням або застосуванням у процесі виробництва переданих їм цінно­стей; в) коли неможливо розмежувати матеріальну відповідальність кожного працівника й укласти з ним договір про повну матеріальну відповідальність.

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук