Головна Монографії та посібники Житлове право Найм (оренда) житла зразок ТИПОВИЙ ДОГОВІР НАЙМУ (ОРЕНДИ) ЖИТЛА

зразок ТИПОВИЙ ДОГОВІР НАЙМУ (ОРЕНДИ) ЖИТЛА

Житлове право - Найм (оренда) житла
111

зразок ТИПОВИЙ ДОГОВІР НАЙМУ (ОРЕНДИ) ЖИТЛА

м. ______________________ “___” ______________ 200_ р.Громадянин _______________________________________ (вказати прізвище, ім’я та по батькові Наймодавця)(надалі іменується «Наймодавець»)що проживає за адресою: ________________________________ (вказати місце проживання ) з одного боку, тагромадянин _______________________________________ (вказати прізвище, ім’я та по батькові Наймача)що проживає за адресою: _________________________________ ,(вказати місце проживання )(надалі іменується «Наймач»), з другого боку, (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір найму житла (надалі іменується «Договір») про таке.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ1.1. Цим Договором регулюються правовідносини, пов’язанііз переданням Наймодавцем Наймачу житла для проживанняу ньому на визначений цим Договором строк та за встановленуцим Договором плату.1.2. Під житлом у цьому Договорі розуміється квартира(надалі іменується «квартира, що здається в найм»):1.2.1. Адреса: _____________________________________ .1.2.2. Загальна площа: _______________________________ .1.2.3. Житлова (корисна) площа: ______________________ .1.2.4. Поверх: ______________________________________ .1.2.5.Кількість кімнат: _______________________________ .1.2.6.Стан квартири, що здається в найом, на момент передачі в найом: .1.2.7.Недоліки квартири, що здається в найом: __________ _________________________________________________ 1.3.______________________________________________ Строк орендного користування за цим Договоромстановить _____________________________________________ .1.4.___________________________________ За згодою Сторін орендна плата за орендне користуванняквартирою, що здається в найом (плата за користування житлом),за цим Договором становить _________________ грн. за місяць.(цифрами і літерами)1.5. До складу орендн

ої плати, визначеної в п. 1.4 цього Договору, включаються пропорційно до площі квартири, що здається в найом, витрати на обслуговування і ремонт будинку, в якому знаходиться квартира, що здається в найом, і самої цієї квартири, а також витрати на оплату комунальних та інших послуг, електроенергії.1.6.______________________________________________ Квартира, що здається в найом, призначена для проживання у ній Наймача, а також інших осіб, які постійно проживають разом із Наймачем, а саме: .2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН2.1. Наймодавець за цим Договором бере на себе наступні обов’язки:2.1.1. Надати квартиру, що здається в найом, в орендне користування Наймачу в придатному для постійного проживання стані.2.1.2. Забезпечувати надання комунальних послуг Наймачу шляхом  2.1.3. Здійснювати у разі необхідності капітальний ремонт житла.2.2. Наймодавець за цим Договором бере на себе наступні обов’язки:2.2.1. Використовувати квартиру, що здається в найом, у відповідності до її цільового призначення, тобто використовувати її лише для проживання, а також забезпечувати збереження квартири, що здається в найом, та підтримувати її в належномустані.2.2.2. Дотримуватися вимог Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями.2.2.3._________________________________ Своєчасно, в строк , повідомляти Наймодавця про виявлені несправності елементів квартири, що здається в найом, і будинку, в якому знаходиться названа квартира шляхом ___________________________ .2.2.4. Не пізніше останнього дня кожного місяця орендного користування квартирою, що здається в найом, вносити орендну плату у розмірі визначеному в цьому Договорі шляхом . За прострочення у сплаті орендної плати за цимДоговором Наймач сплачує пеню у розмірі ____________ .2.2.5. Допускати в денний час, а при аваріях і в нічний час у квартиру, що здається в найом, представників Наймодавця або самого Наймодавця, а також представників підприємств з обслуговування й ремонту житла для проведення огляду й ремонту конструкцій і технічних пристроїв квартири, що здається в найом. Визначений вище перелік приводів для допуску Наймодавця або його представників до квартири, що здається в найом, не підлягає поширювальному тлумаченню.2.2.6. Здійснювати у разі необхідності поточний ремонт квартири, що здається в найом.2.2.7. Не проводити перевлаштування та реконструкцію квартири, що здається в найом, без письмової згоди Наймодавця.2.2.8. Звільнити квартиру, що здається в найом, після закінчення обумовленого в цьому Договорі строку орендного користування в строк _____________ 3. ПРАВА СТОРІН3.1. Наймодавець за цим Договором має наступні права:3.1.1. Вимагати від Наймача дотримання Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями в Україні.3.1.2.Вимагати від Наймача своєчасного внесення орендної плати.3.1.3.Вимагати від Наймача звільнення квартири, що здається в найом, після закінчення строку орендного користування.3.1.4.Продати Наймачеві квартиру, що здається в найом.3.2. Наймач за цим Договором має наступні права:3.2.1. Вселити в квартиру, що здається в найом, без спеціальної згоди на це Наймодавця осіб, які визначені у п. 1.6 цього Договору.3.2.2. Вселити в квартиру, що здається в найом, за згодою Наймодавця та осіб, які визначені у п. 1.6 цього Договору, інших осіб для постійного проживання у квартирі, що здається в найом.3.2.3. Вселити в квартиру, що здається в найом, за згодою Наймодавця та осіб, які визначені у п. 1.6 цього Договору, інших осіб для тимчасового проживання у квартирі, що здається в найом.3.2.4. Реалізувати своє переважне право на переукладення цього Договору та переважне право на придбання у власність квартири, що здається в найом.3.2.5. Вимагати разом із особами, які визначені у п. 1.6 цього Договору, замінити себе у якості Наймача іншою повнолітньою особою із тих осіб, що визначені у п. 1.6 цього Договору (за згодою такої особи).4. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ4.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.4.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.5. ДІЯ ДОГОВОРУ5.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.5.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 5.1 цього Договору та закінчується  _________________________________________________ .5.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.5.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.5.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.5.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.5.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належногооформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цьогоДоговору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді,цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ6.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.РЕКВІЗИТИ СТОРІННАЙМОДАВЕЦЬ НАЙМАЧ_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ ПІДПИСИ СТОРІННАЙМОДАВЕЦЬ НАЙМАЧ____________ / ____________ /

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук