Головна Монографії та посібники Податкове право Відповідальність юридичних осіб за податкові право Стаття 19. Набрання чинності цим Законом та порядок введення його в дію

Стаття 19. Набрання чинності цим Законом та порядок введення його в дію

Податкове право - Відповідальність юридичних осіб за податкові право
160

Стаття 19. Набрання чинності цим Законом та порядок введення його в дію

19.1. Набрання чинності Законом

Цей Закон набирає чинності з 1 квітня 2001 року, за винятком:

статті 18, яка набирає чинності з дня опублікування цього Закону;

статей 6, 8, 9, 14, які набирають чинності з 1 жовтня 2001 року;

пункту 4.3 статті 4, статті 10, які набирають чинності з 1 січня 2002 року.

19.2. У зв'язку з набранням чинності цим Законом припиняється відповідно до пуншу 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України дія Указу Президента України від 4 березня 1998 року N 167/98 "Про заходи щодо підвищення відповідальності за розрахунки з бюджетами та державними цільовими фондами'" з дня набрання чинності відповідними статтями цього Закону.

19.3. Застосування норм цього Закону в перехідний період

19.3.1. З моменту набрання чинності цим Законом банки не здійснюють обл ік заборгованості клієнтів, не сплаченої у строк, та не ведуть картотеку, за винятком випадків, коли такі операції здійснюються банками у межах укладених ними цивільно-правових договорів.

Списання коштів з рахунків платника податків здійснюється банками лише за дорученнями платника або за платіжними вимогами згідно з абзацом третім підпункту 10.1.1 статті 10 цього Закону, а також на підставі виконавчих документів та за визнаними платником претензіями, у тому числі у порядку доарбітражного врегулювання спорів.

19.3.2. Платіжні документи клієнтів приймаються банками до виконаная виключно за наявності достатнього залишку власних коштів на рахунках таких клієнтів. У разі недостатності коштів на рахунках клієнтів платіжні доку

менти повертаються їх виписувачам без виконання.

19.3.3. Платіжні документи органів стягнення приймаються банками до виконання незалежно від наявності достатнього залишку коштів на рахунку клієнта та виконуються банком частково у межах наявного залишку власних коштів клієнта -платника таких податків, зборів (обов'язкових платежів), а у невиконаній сумі повертаються стягувачам.

19.3.4. Неоплачені внаслідок недостатності коштів платіжні документи, утому числі органів стягнення, які перебували в обліку банків на момент набрання чинності цим Законом, повертаються їх виписувачам без виконання протягом п'яти робочих (банківських) днів з дня набрання чинності цим Законом.

Контролюючий орган, який отримав такий неоплачений платіжний документ, зобов'язаний надіслати платнику податків податкове повідомлення про суму непогашеного податкового зобов'язання, зазначеного у цьому платіжному документі, яка підлягає сплаті протягом строків, визначених статтею 5 цього Закону.

У разі коли згідно з пунктом 18.1 статті 18 цього Закону таке податкове зобов'язання підлягає списанню повністю або частково, податкове повідомлення не надсилається або надсилається у частковій сумі.

У разі коли згідно з пунктом 18.1 статті 18 цього Закону таке податкове зобов'язання може бути за бажанням платника податків розстрочене, контролюючий орган надсилає податкове повідомлення після закінчення 60 календарного дня з дня набрання чинності цим Законом, якщо платник податків не скористався правом такого розстрочення.

З дня набрання чинності цим Законом до дня, наступного за граничним днем сплати податкового зобов'язання, зазначеного у податковому повідомленні, наданого контролюючим органом згідно з цим пунктом, пеня та штрафні санкції на суму такого податкового зобов'язання не нараховуються.

19.3.5. Дім забезпечення сталого надходження кошт ів до бюджетів (державних цільових фондів) протягом перехідного періоду установити, що податкові декларації подаються:

за податковий (звітний) період за наслідками четвертого кварталу або другого півріччя 2000 року згідно з підпунктом "б" підпункту 4.1.4 пункту 4.1 статті 4 цього Закону - протягом 25 календарних днів, наступних за останнім календарним днем такого кварталу (півріччя);

за податковий (звітний) період за наслідками 2000 року згідно з підпунктом,

"в'' підпункту 4.1.4 пункту 4.1 статті 4 цього Закону - протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем такого року.

У подальшому застосовуються строки подання податкових декларацій, визначені підпунктом 4.1.4 пункту 4.1 статті 4 цього Закону.

19.3.6. До 1 січня 2005 року діє правило, за яким якщо платник податків відмовляється узгодити податкове зобов'язання, нараховане податковим органом з використанням непрямого методу, податковий орган зобов'язаний звернутися до суду (арбітражного суду) з позовом про визнання такої суми податкового зобов'язання. При цьому обов'язок доведення того, що таке нарахування було зроблено належним чином, покладається на податковий орган.

19.4. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

19.4.1. У статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України:

у частині третій статті цифри "80-1" виключити;

перше речення частини четвертої статті після слова "провадиться" доповнити словом "виключно", а друге речення після слова "розслідуються" доповнити словом "виключно".

19.4.2. Частини п'яту та шосту статті 100 Арбітражного процесуального кодексу України замінити частинами п'ятою, шостою та сьомою такого змісту:

"Подання заяви про перевірку рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду і принесення протесту прокурором чи його заступником не зупиняють виконавчого провадження, крім випадків, коли рішення, ухвала, постанова арбітражного суду, пов'язані з перерахуванням чи списанням грошових сум, а також примусовим вилученням майна, перевіряються за клопотанням сторони в порядку нагляду, на строк такої перевірки.

В інших випадках арбітражний суд за клопотанням сторони, відповідного прокурора та його заступника або за своєю ініціативою може зупинити виконавче провадження до закінчення перевірки.

При зупинці виконавчого провадження у зв'язку із перевіркою рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду арбітражний суд на загальних підставах може вжити заходів до майнового забезпечення позову".

19.4.3. Статтю 11 Закону України "Про міліцію" доповнити частиною такого змісту:

"При здійсненні заходів із запобігання, виявлення і розкриття злочинів у сфері податкового законодавства права, передбачені цією статтею, надаються виключно органам податкової міліції у межах їх компетенції".

19.4.4. У Законі України "Про заставу":

статтю 13 доповнити частиною такого змісту:

"Норми цієї статті не поширюються на право податкової застави, що регулюється податковим законодавством";

статтю 15 доповнити частиною такого змісту:

"Обов'язки з реєстрації та нотаріального посвідчення не поширюються на виникнення та зміну прав податкової застави, що регулюється податковим законодавством".

19.4.5 Статтю 8 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" доповнити частиною такого змісту:

"При виконанні завдань оперативно-розшукової діяльності, пов'язаних з припиненням правопорушень у сфері податкового законодавства, права, передбачені цією статтею, надаються виключно органам податкової міліції у межах їх компетенції".

19.4.6. У частині шостій статті 7 Закону України "Про акцизний збір на алкогольні напої' та тютюнові вироби" слова та цифри "щомісячно до 16 числа наступного за звітним місяця" замінити словами "у строки, визначені законом для місячного звітного періоду"'.

19.4.7. У Законі України "Про державну податкову службу вУкраїні" (Відомості

Верховної Ради України, 1994 р., N 15, ст. 84; 1998 р., N 29, ст. 190):

1) у частині першій статті 11:

в абзаці другому пункту 1 слова "Державною податковою адміністрацією" замінити словами "відповідно до законодавства";

абзац перший пункту 2 після слів "інші фінансово-кредитні установи" доповнити словами "(у порядку, передбаченому законодавством для розкриття банківської таємниці)";

пункт 5 виключити;

пункти 7, 8. 9 викласти у такій редакції:

"7) застосовувати до підприємств, установ, організацій і громадян фінансові санкції у порядку та розмірах, встановлених законом;

застосовувати до банків або юридичних осіб, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які у встановлений законом строк не повідомили про відкриття або закриття рахунків у банках, штрафні санкції у вигляді двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

8) стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми недоїмки, пені та штрафних санкцій у порядку, передбаченому законом;

9) надавати відстрочення та розстрочення податкових зобов'язань, вирішувати питання щодо податкового компромісу, а також приймати рішення про списання безнадійного боргу у порядку, передбаченому законом";

абзац другий пункту 11 викласти у такій редакції:

"на керівників та інших посадових осіб підприємств, установ, організацій, винних у відсутності податкового обліку або веденні його з порушенням встановленого порядку, неподанні або несвоєчасному поданні аудиторських висновків, передбачених законом, а також платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), - від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за відповідне правопорушення, - від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

у пункті 14 слова "у необхідних випадках" замінити словами "при проведенні адміністративного арешту";

2) статтю 22 викласти у такій редакції:

"Стаття 22. Права податкової міліції

Посадовим особам податкової міліції для виконання покладених на них обов'язків надаються права, передбачені пунктом 1, частиною першою пункту 2, пунктами 3 та 6 статті 11 цього Закону, а таоож пункьами 1 -,4. абзаюами другим, третім, шостим пункцу 5, пунктами 6 - 12, 1<, підпунктами "а'' і "б"(пункту 95 (з урихуванням положень цього Закону, інших законів з питань оподаткування), пунктом 96 із дотриманням правил$проведення податкових перевірок, встановлених законодавством, пунктами 17, 19, 23, 24, 25, 27, 28, ЗО статті 11, статтями 12 - 15-1 Закону України "Про міліцію".

19.4.8. У Законі України "Про плату за землю'':

частину першу статті 25 викласти у такій редакції:

"За прострочення встановлених строків сплати податку (стаття 17 цього Закону) справляється пеня у розмірах, визначених законом";

у статті 26 слова "відповідно до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" замінити словами "законами України".

19.4.9. У Законі України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів":

1) у статті 6:

у частині третій слова "і строки визначені" замінити словом "визначеному", а слова "але не пізніше 15 березня року, наступного за звітним" замінити словами "у строки, визначені законом для річного звітного періоду"; у частинах сьомій І восьмій слова "два попередніх роки" замінити словами "три попередніх роки";

2) частини другу і третю статті 7 виключити.

19.4.10. Частину другу статті 36 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" викласти в такій редакції.

"2. У разі, коли умови мирової угоди, укладеної згідно з правилами статті 35 цього Закону, передбачають розстрочку чи відстрочку або прощення (списання) боргів чи їх частини, орган стягнення зобов'язаний погодитися на задоволення частини вимог з податків, зборів (обов'язкових платежів) на умовах такої мирової угоди з метою забезпечення відновлення платоспроможності підприємства. При цьому податковий борг, який виник у строк, що передував трьом повним календарним рокам до дня подання заяви про порушення справи про банкрутство до арбітражного суду, визнається безнадійним та списується, а податкові зобов'язання чи податковий борг, які виникли у строк протягом трьох останніх перед днем подання заяви про порушення справи про банкрутство до арбітражного суду календарних років, розстрочується (відстрочується) або списується на умовах мирової угоди. Зазначену мирову угоду підписує керівник відповідного податкового органу за місцезнаходженням боржника".

19.4.11. У Законі України "Про податок на додану вартість": у підпункті 7.7.2 пункту 7.7 статті 7 слова "передбачені для сплати податку" замінити словами "передбачені законом для відповідного податкового періоду";

перше речення абзацу другого пункту 10.2 статті 10 викласти у такій редакції: "Відповідальність платників податку за порушення порядку та строків нарахування та внесення до бюджету податку або порядку звітності, а також порядок оскарження рішень податкових органів визначаються законом з цих питань".

19.4.12. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств":

1) у пункті 16 4 статті 16:

в абзаці другому слова "не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом" замінити словами "у строки, визначені законом";

в абзаці четвертому слова "у визначені цим пунктом строки" замінити словами "у строки, визначені законом для річного податкового періоду";

2) у статті 20:

пункт 20.1 доповнити словами "у порядку та розмірах, визначених законом";

пункти 20.2 - 20.7 виключити;

3) пункт 21.2 статті 21 викласти у такій редакції:

"21.2. Після закінчення встановлених строків сплати податку до бюджетів невнесені суми стягуються з нарахуванням пені, відповідно до закону".

19.4.13. У статті 4 Закону України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства":

у частині першій слова "до 15 числа, наступного за звітним місяцем" замінити словами "у строки, визначені законом для місячного звітного періоду";

частину другу викласти у такій редакції:

"За несвоєчасну сплату збору справляються пеня та штрафи у порядку, визначеному законом".

19.4.14. У Декреті Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян":

1) у частині третій статті 9 слова "до 1 лютого року, наступного за звітним, а до 15 лютого ці відомості за встановленою формою надаються ними до податкової інспекції за місцем проживання платника" замінити словами "до 1 березня року, наступного за звітним, а у строки, визначені законом, такі відомості за установленою формою надаються ними до податкової інспекції за місцем проживання платника";

2) у статті 12:

у частині другій слова "до 1 березня наступного року" замінити словами •'у строки, визначені законом";

у частині третій слова "не пізніше ніж через ЗО днів після виплати" замінити словами "у строки, визначені законом для місячного звітного періоду, на який припадає виплата";

3) у пункті 4 статті 14:

в абзаці першому слова "щоквартально, у 15-денний строк після закінчення кварталу, подають податковому органу декларації, а після закінчення року - до 1 лютого наступного року" замінити словами "надають податковому органу декларації за наслідками кожного звітного кварталу, а також звітного року у строки, визначені законом";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Громадяни, які одержують інші доходи, подають декларації у строки, визначені законом для місячного звітного періоду, на який припадає дата виникнення джерела доходу. У ній вказується розмір фактичного доходу за перший місяць та розмір очікуваного (оціночного) доходу до кінця поточного року. У разі припинення існування джерела доходу протягом року сума одержаних доходів включається до складу декларації за наслідками такого календарного року, яка подається податковому органу у строки, визначені законом";

4) у пункті 1 статті 18:

в абзаці другому слова "у 15-денний строк після закінчення кварталу" замінити словами "у строки, визначені законом";

в абзаці третьому слова "до 1 лютого наступного року" замінити словами "у строки, визначені законом";

5) статтю 21 викласти в такій редакції:

"Стаття 21. Відповідальність за порушення норм цього Декрету

1. Відповідальність платників податку за порушення норм цього Декрету визначається відповідним законом.

2. За прострочення встановлених строків сплати податку справляється пеня у розмірах, визначених законом";

6) у статті 22 слова "Законом "Про державну податкову службу в Україні" замінити словом "законом".

19.4.15. У Декреті Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 18-92 "Про акцизний збір":

частину третю статті 6 викласти у такій редакції:

"Акцизний збір сплачується до бюджету у строки, визначені відповідним законом. Центральний податковий орган визначає порядок нарахування сум акцизного збору виходячи з норм відповідного закону з питань оподаткування окремим видом акцизного збору";

частину другу статті 7 виключити.

19.4.16. Статтю 9 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито"

"Платники державного мита несуть відповідальність за правильність його стягнення, а також за своєчасність і повноту зарахування до бюджету, передбачену законодавством.

За несвоєчасне або неповне зарахування державного мита до бюджету справляються пеня та штрафи відповідно до закону". 19.5. Визнати такими, що втратили чинність:

1) Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 8-93 "Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів"

2) пункт 4 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення до деяких законів України змін щодо відкриття банківських рахунків"

19.6. Закони та інші нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить нормам цього Закону.

19.7. Кабінету Міністрів України та Національному банку України' у тримісячний термін затвердити нормативно-правові акти, що випливають з цього Закону;

у двомісячний термін подати пропозиції про внесення змін до законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям цього Закону та привести свої рішення у відповідність з нормами цього Закону.

Президент України

Л.КУЧМА

м Київ. N2181-111

21 грудня 2000 року

 

< Попередня
 
Авторизація
Пошук