Обшук

Кримінально процесуальне право - Кримінальне переслідування: досудова стадія
42

Обшук

Підстави проведення обшуку

Закон передбачає виключний перелік підстав для проведення обшуку, а саме:

. обшук проводиться в тих випадках, коли слідчий має достатні дані вва­жати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шля­хом, а також інші предмети і документи, які мають значення для вста­новлення істини в справі, заховані в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи. . коли є достатні дані про те, що в певному приміщенні або місці переховується злочинець.

Увага! Обшук проводиться за вмотивованою постановою слідчого з санкції прокурора чи його заступника, за винятком житла чи іншого володіння особи.

У невідкладних випадках обшук, за винятком житла чи іншого володіння особи, може бути проведений без санкції прокурора, але з наступним повідомленням прокурора в добовий строк про проведений обшук та його ре­зультати (ст. 177 КПК).

Тут варто розуміти, що крім обшуку може бути особистий огляд та огляд речей. Такий огляд проводиться уповноваженою на те особою у чітко визна­чених законодавством випадках, наприклад: при посадці у літак, при проход­женні митних формальностей, тощо. Особистому огляду може бути піддано особу при адміністративному арешті. У разі проведення адміністративного огляду у зв’язку зі скоєнням адміністративного правопорушення про це складається протокол, або вноситься відповідний запис до протоколу про адмінпорушення.

Обшук житла чи іншого володіння особи, за винятком невідкладних ви­падків, проводиться лише за вмотивованою постановою судді. При необхід­ності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором звертається з поданням до судді за місцем провадження слідства. Суддя негайно розгля­дає подання і матеріали справи, а у разі нео

бхідності вислуховує слідчого, прокурора і за наявності підстав виносить постанову про проведення обшу­ку чи постанову про відмову в проведенні обшуку. Постанова судді про про­ведення обшуку оскарженню не підлягає. На постанову судді про відмову в проведенні обшуку протягом трьох діб з дня її винесення прокурором може бути подана апеляція до апеляційного суду.

У невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочи­ну, обшук житла чи іншого володіння особи може бути проведено без пос­танови судді. При цьому в протоколі зазначаються причини, що обумовили проведення обшуку без постанови судді. Протягом доби з моменту прове­дення цієї дії слідчий направляє копію протоколу обшуку прокуророві.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук