Головна Монографії та посібники Комерцiйне права КОНКУРЕНТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО. У ПИТАННЯХ ТА ВІДПОВІДЯ Яким чином здійснюється контроль за концентрацією суб'єктів господарювання?

Яким чином здійснюється контроль за концентрацією суб'єктів господарювання?

Комерцiйне права - КОНКУРЕНТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО. У ПИТАННЯХ ТА ВІДПОВІДЯ
173

Яким чином здійснюється контроль за концентрацією суб'єктів господарювання?

Держава здійснює контроль за економічною концентрацією суб'єктів підприємницької діяльності з метою охорони і заохочення конкуренції, недопущення подальшої монополізації ринку, захисту інтересів спожи­вачів, протидії зловживанню великими господарюючими структурами своїм монопольним становищем на ринку.

На відміну від законодавства, що діяло раніше, в якому контроль за еко­номічною концентрацією був передбачений переважно на рівні підзаконних, в основному відомчих, нормативно-правових актів, розділ V За­кону "Про захист економічної конкуренції" передбачає основні поло­ження такого контролю.

Зокрема, у Законі визначене поняття концентрації суб'єктів господа­рювання, названі учасники концентрації, визначені випадки, в яких не­обхідне одержання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання, а також підстави надання дозволу на концентрацію суб'єктів господарю­вання.

Органи Антимонопольного комітету України здійснюють державний контроль за концентрацією суб'єктів господарювання (далі - концент­рація) з метою запобігання монополізації товарних ринків, зловживан­ню монопольним (домінуючим) становищем, обмеженню конкуренції.

Не в усіх випадках концентрація суб'єктів господарювання вимагає одержання згоди органів Антимонопольного комітету України.

Ст. 24 Закону називає випадки, в яких необхідне отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання.

Концентрація може бути здійснена лише за умови попереднього отри­мання дозволу Антимонопольного комітету України чи адміністративної колегії Антимонопольного комітету України у випадках, передбачених ч. 2 ст. 22 Закону та іншими актами законодавства, коли сукупна

вартість ак­тивів або сукупний обсяг реалізації товарів учасників концентрації, з ура­хуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік, у тому числі за кордоном, перевищує суму, еквівалентну 12 мільйонам євро, визначену за курсом Національного банку України, що діяв в останній день фінансово­го року, і при цьому:

вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг) ре­алізації товарів, у тому числі за кордоном, не менш як у двох учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, в кожного перевищує суму, еквівалентну 1 мільйону євро, визначену за курсом Національного банку України, що діяв в останній день фінансового року, та вартість (су­купна вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів в Ук­раїні хоча б одного учасника концентрації, з урахуванням відносин кон­тролю, перевищує суму, еквівалентну 1 мільйону євро, визначену за кур­сом Національного банку України, що діяв в останній день фінансового року.

При розрахунку обсягів реалізації товарів учасників концентрації ви­користовується сума доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за вирахуванням суми податку на додану вартість, акцизно­го збору, інших податків або зборів, базою для оподаткування в яких є оборот за останній фінансовий звітний рік, що передував поданню заяви. Кошти, отримані від реалізації товарів у межах однієї групи суб'єктів гос­подарювання, пов'язаних відносинами контролю, якщо такий облік ве­деться, не враховуються.

Якщо учасниками концентрації виступають комерційні банки, для розрахунку вартості активів та обсягів реалізації використовується деся­та частина вартості активів комерційного банку. У випадках, коли учасни­ками концентрації є страховики, для розрахунку вартості активів страхо­вика використовується сума неттоактивів, а для розрахунку обсягів ре­алізації товарів - сума доходів від страхової діяльності, визначених відповідно до законодавства України про страхову діяльність.

Порядок обчислення порогових показників, що використовуються для цілей цієї статті, а також його особливості стосовно окремих категорій суб'єктів господарювання встановлюються Антимонопольним комітетом України.

Концентрація, яка потребує дозволу відповідно до ч.1 ст. 24 Закону, за­бороняється до надання дозволу на її здійснення. До надання такого доз­волу учасники концентрації зобов'язані утримуватися від дій, які можуть призвести до обмеження конкуренції та неможливості відновлення по­чаткового стану.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук