Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1 2.11. Гонорар. Фактори, що повинні братися до уваги при визначенні розміру гонорару згідно з Правилами адвокатської етики.

2.11. Гонорар. Фактори, що повинні братися до уваги при визначенні розміру гонорару згідно з Правилами адвокатської етики.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1
254

2.11. Гонорар. Фактори, що повинні братися до уваги при визначенні розміру гонорару згідно з Правилами адвокатсь­кої етики.

Згідно зі ст. 33 Правил адвокатської етики гонорар є єдиною допустимою фор­мою отримання адвокатом винагороди за надання правової допомоги клієнту.

Гонорар, отримуваний адвокатом за надання правової допомоги, повинен бути законним за формою і порядком внесення і розумно обґрунтованим за розміром.

Фактори, що повинні братися до уваги при визначенні обґрунтованого розміру гонорару, включають в себе:

обсяг часу і роботи, що вимагаються для належного виконання доручення; ступінь складності та новизни правових питань, що стосуються доручення; необхідність досвіду для його успішного завершення;

вірогідність того, що прийняття доручення перешкоджатиме прийняттю ад­вокатом інших доручень або суттєво ускладнить їх виконання в звичайному часо­вому режимі;

необхідність виїзду у відрядження;

важливість доручення для клієнта;

роль адвоката в досягненні гіпотетичного результату, якого бажає клієнт;

досягнення за результатами виконання доручення позитивного результату, якого бажає клієнт;

особливі або додаткові вимоги клієнта стосовно строків виконання дору­чення;

характер і тривалість професійних відносин даного адвоката з клієнтом;

професійний досвід, науково-теоретична підготовка, репутація, значні про­фесійні здібності адвоката.

Жодний з факторів, вказаних у ч. З ст. 33, не має самодостатнього значення; вони підлягають врахуванню в їх взаємозв'язку стосовно до обставин кожного конкретного випадку.

Розмір гонорару і порядок його внесення мають бути чітко визначені в угоді про надання правової допомоги.

tify;">Засади обчислення гонорару (фіксована сума, погодинна оплата, доплата го­норару за позитивний результат по справі тощо) визначаються за домовленістю між адвокатом та клієнтом і також мають буги закріплені в угоді.

Угодою може бути передбачена можливість наступної зміни гонорару, визначе­ного у фіксованій сумі, у зв'язку із суттєвим зростанням або зменшенням обсягу допомоги, що має бути надана, та наслідки недосягнення згоди з цього питання.

Оплата фактичних видатків, пов'язаних з виконанням доручення. Адвокат має право, окрім гонорару, стягувати з клієнта кошти, необхідні для покриття фак­тичних витрат, пов'язаних з виконанням доручення, якщо обов'язок клієнта з по­гашення цих витрат визначено угодою.

В угоді про надання правової допомоги мають бути визначені види передба­чуваних фактичних витрат, пов'язаних з виконанням доручення (оплата роботи фахівців, чиї висновки запитуються адвокатом, транспортні витрати, оплата друкарських, копіювальних та інших технічних робіт, перекладу та нотаріально­го посвідчення документів, телефонних розмов тощо): порядок їх погашення (авансування, оплата по факту в певний строк і т. ін.) та може бути визначений їх обсяг.

Якщо необхідність несення фактичних витрат певних додаткових видів або збільшення їх орієнтовного обсягу, визначеного раніше, з'ясувалася після укла­дення угоди, адвокат повинен негайно повідомити про це клієнта та отримати йо­го згоду на погашення необумовлених раніше видатків.

Адвокат не повинен приймати гонорар або оплату фактичних видатків, пов'язаних з виконанням доручення, від інших осіб, окрім клієнта, крім випад­ків, коли:

клієнт (його представник) наполягає на цьому;

прийняття оплати від іншої особи за конкретних обставин не зможе впли­нути на незалежність адвоката в наданні правової допомоги клієнту та не потягне порушення обов'язків адвоката, передбачених чинним законодавством та Правилами адвокатської етики.

Списання гонорару. Отримання невнесеного (недовнесеного) гонорару. Право на обернення внесеного клієнтом гонорару в свою власність (списання гонорару) в повному обсязі виникає у адвоката тільки після завершення виконання доручен­ня; разом з тим адвокат має право частково списувати гонорар по ходу виконан­ня доручення, якщо інше не передбачене угодою про надання правової допомо­ги. Право адвоката на отримання невнесеного (недовнесеного) гонорару не зале­жить від результату виконання доручення, якщо інше не передбачене угодою про надання правової допомоги.

Сума гонорару, обумовлена в угоді про надання правової допомоги, є обов'язко­вою тільки для адвоката (адвокатського об'єднання), який уклав цю угоду, і не пе­решкоджає іншому адвокату, який приймає це доручення (повністю або в частині) після розірвання попередньої угоди на його виконання, визначити суму гонорару наново, виходячи з критеріїв, передбачених ч. З ст. 33 Правил адвокатської етики.

Адвокат, який продовжує виконання доручення, раніше прийняте іншим ад­вокатом (адвокатським об'єднанням):

внаслідок переукладення угоди на надання правової допомоги — повинен по можливості сприяти отриманню сум гонорару, належних іншому адвокату за фактично виконаний ним обсяг роботи;

у випадку смерті іншого адвоката (ліквідації адвокатського об'єднання) — повинен сприяти отриманню зазначених сум його спадкоємцями (правонаступ­никами об'єднання).

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук