Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1 6. Цивільно-процесуальне законодавство // 6.1. Дія цивільного процесуального закону в часі, просторі та по колу осіб. Межі судового розгляду.

6. Цивільно-процесуальне законодавство // 6.1. Дія цивільного процесуального закону в часі, просторі та по колу осіб. Межі судового розгляду.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1
103

6. Цивільно-процесуальне законодавство

6.1. Дія цивільного процесуального закону в часі, просторі та по колу осіб. Межі судового розгляду.

Цивільне судочинство здійснюється відповідно до Конституції України, Цивільного процесуального кодексу України та Закону України «Про міжнарод­не приватне право».

Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верхов­ною Радою України, передбачено інші правила, ніж встановлені Цивільним про­цесуальним кодексом, застосовуються правила міжнародного договору.

Провадження у цивільних справах здійснюється відповідно до законів, чин­них на час вчинення окремих процесуальних дій, розгляду і вирішення справи.

Суд вирішує справи відповідно до Конституції України, законів України та міжна­родних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Суд застосовує інші нормативно-правові акти, прийняті відповідним органом на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що встановлені Конституцією та за­конами України.

У разі виникнення у суду сумніву під час розгляду справи щодо відповідності закону чи іншого правового акта Конституції України, вирішення питання про конституційність якого належить до юрисдикції Конституційного Суду України, суд звертається до Верховного Суду України для вирішення питання стосовно внесення до Конституційного Суду України подання щодо конституційності за­кону чи іншого правового акта.

Уразі невідповідності правового акта закону України або міжнародному дого­вору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, суд засто­совує акт законодавства, який має вищу юридичну силу.

У разі невідповідності закону

України міжнародному договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, суд застосовує міжна­родний договір.

Норми права інших держав суд застосовує у разі, коли це встановлено законом України чи міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Якщо спірні відносини не врегульовані законом, суд застосовує закон, що регулює подібні за змістом відносини (аналогія закону), а за відсутності такого — суд виходить із загальних засад законодавства (аналогія права).

Забороняється відмова у розгляді справи з мотивів відсутності, неповноти, нечіткості, суперечливості законодавства, що регулює спірні відносини.

Закон, який встановлює нові обов'язки, скасовує чи звужує права, належні учас­никам цивільного процесу, чи обмежує їх використання, не має зворотної дії в часі

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук