Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1 6.3. Підвідомчість та підсудність цивільних справ. Види підвідомчості та підсудності.

6.3. Підвідомчість та підсудність цивільних справ. Види підвідомчості та підсудності.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1
187

6.3. Підвідомчість та підсудність цивільних справ. Види підвідомчості та підсудності.

Термін «підвідомчість» новий ЦПК України не використовує, змінивши його на термін «компетенція». Але перший термін використовувався старим ІІПК України, другий — новим для позначення одного й того ж питання: розмежуван­ня компетенції між загальними і спеціалізованими судами щодо розгляду різних категорій справ.

Відповідно до Конституції України і Закону України «Про судоустрій України» від 7 лютого 2002 р. № 3018-Ш, судову систему України складають суди загально» юрисдикції та Конституційний Суд України. Суди загальної юрисдикції утворю­ють єдину систему судів. Конституційний Суд України є єдиним органом консти­туційної юрисдикції в Україні. Це перший поділ всієї системи судів України на дві великі підсистеми: систему судів загальної юрисдикції і систему судів консти­туційної юрисдикції.

Загальні суди розглядають такі справи:

цивільні;

кримінальні;

справи про адміністративні правопорушення;

адміністративні справи;

господарські справи.

Цивільні, кримінальні і справи про адміністративні правопорушення розглядаються загальними неспеціалізованими судами. Для розгляду господарська адміністративних справ через їх специфічність створено ще дві підсистеми в межах системи загальних судів:

система господарських судів;

система адміністративних судів.

Разом вони утворюють систему спеціалізованих судів.

Зобразимо у вигляді Таблиці розмежування компетенції з розгляду справ між загальними неспеціалізованими і загальними спеціалізованими судами (див. схему на наст. стор.).

Так можна зобразити розмежування компетенції (ви

значення підвідомчою: між різними видами судів.

Поняття «підсудність» використовується як у старому, так і в новому ЦПК Ук­раїни, і означає, які справи розглядають суди кожної з інстанцій, а також у межах інстанцій у порядку цивільного судочинства. Так, відповідно до правил підсуд­ності, усі справи, що підлягають вирішенню в порядку цивільного судочинства, розглядаються районними, районними у містах, міськими та міськрайонними судами.

Підсудність цивільних справ, у яких однією зі сторін є суд або суддя цього суду, визначається ухвалою судді суду вищої інстанції без виклику сторін. Підсудність справ, у яких однією зі сторін є Верховний Суд України або суддя цього суду, визначається за загальними правилами підсудності.

Позови до фізичної особи пред'являються в суд за місцем її проживання Позови до юридичних осіб пред'являються в суд за їхнім місцезнаходженням.

Позови про стягнення аліментів, про визнання батьківства відповідача, позо­ви, що виникають з трудових правовідносин, можуть пред'являтися за місцем проживання позивача.

Позови про розірвання шлюбу можуть пред'являтися за місцем проживання позивача також у разі, якщо на його утриманні є малолітні або неповнолітні дітя

або якщо він не може за станом здоров'я чи з інших поважних причин виїхати до місця проживання відповідача. За домовленістю подружжя справа може розгля­датися за місцем проживання будь-кого з них.

Позови про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, чи шкоди, завданої внаслідок вчинення зло­чину, можуть пред'являтися також за місцем проживання позивача чи за місцем завдання шкоди.

Позови, пов'язані з відшкодуванням шкоди, завданої особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, досудового слідства, проку­ратури або суду, можуть пред'являтися також за місцем проживання позивача.

Позови про захист прав споживачів можуть пред'являтися також за місцем проживання споживача або за місцем заподіяння шкоди чи виконання договору.

Позови про відшкодування шкоди, завданої майну фізичних або юридичних осіб, можуть пред'являтися також за місцем завдання шкоди.

Позови, що виникають з діяльності філії або представництва юридичної особи, можуть пред'являтися також за їх місцезнаходженням.

Позови, що виникають з договорів, у яких зазначено місце виконання або виконувати які через їх особливість можна тільки в певному місці, можуть пред'являтися також за місцем виконання цих договорів.

Позови до відповідача, місце проживання якого невідоме, пред'являються за місцезнаходженням майна відповідача чи за місцем його перебування або за останнім відомим місцем проживання відповідача чи постійного його заняття (роботи).

Позови до відповідача, який не має в Україні місця проживання, можуть пред'являтися за місцезнаходженням його майна або за останнім відомим місцем його проживання чи перебування в Україні. Місцезнаходження майна та останнє відоме місце проживання чи перебування відповідача повинні бути в кожному випадку достовірно встановлені.

Позови про відшкодування збитків, завданих зіткненням суден, а також про стягнення сум винагороди за рятування на морі можуть пред'являтися за місцезнаходженням судна відповідача або порту реєстрації судна.

Позови до стятувача про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, шо не підлягає виконанню, або про повернення стягненого за виконавчим написом нотаріуса можуть пред'являтися також за місцем його виконання.

Позивач має право на вибір між кількома судами, яким підсудна справа, за винятком виключної підсудності.

Підсудність справи про спір між громадянами України, якщо обидві сторони проживають за її межами, за клопотанням позивача визначається ухвалою судді Верховного Суду України. У такому самому порядку визначається підсудній справи про розірвання шлюбу між громадянином України та іноземцем або особою без громадянства, які проживають за межами України.

Сторони мають право письмово визначити територіальну підсудність справи крім справ, для яких встановлена виключна підсудність.

Позови до кількох відповідачів, які проживають або знаходяться в різних місцях, пред'являються за місцем проживання або місцезнаходженням одного з відповідачів за вибором позивача.

Зустрічний позов незалежно від його підсудності пред'являється в суді за місцем розгляду первісного позову.

Позови, що виникають з приводу нерухомого майна, пред'являються за місцезнаходженням майна або основної його частини.

Позови про виключення майна з опису пред'являються за місцезнаходженням цього майна або основної його частини.

Позови кредиторів спадкодавця, що подаються до прийняття спадщини спадкоємцями, пред'являються за місцезнаходженням спадкового майна або основної його частини.

Позови до перевізників, що виникають з договорів перевезення вантажів, пасажирів, багажу, пошти, пред'являються за місцезнаходженням перевізника

Якщо суддя, вирішуючи питання про відкриття провадження у справі, встановить, що справа не підсудна цьому суду, заява повертається позивачеві для подання до належного суду, про що постановляється ухвала. Ухвала суду разом із заявою та всіма додатками до неї надсилаються позивачеві.

Суд передає справу на розгляд іншому суду, якщо:

задоволено клопотання відповідача, місце проживання якого раніше не було відоме, про передачу справи за місцем його проживання або місцезнаходженням;

після відкриття провадження у справі і до початку судового розгляду виявилося, що заяву було прийнято з порушенням правил підсудності;

після задоволення відводів (самовідводів) неможливо утворити новий склад суду для розгляду справи;

ліквідовано суд, який розглядав справу.

Передача справи з одного суду до іншого здійснюється на підставі ухвали суду після закінчення строку на її оскарження, а в разі подання скарги — після залишення її без задоволення.

Забороняється передавати до іншого суду справу, яка розглядається судом, за винятком випадків, встановлених Цивільним процесуальним кодексом України. Спори між судами про підсудність не допускаються.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук