Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1 7.9. Відповідальність за злочини, пов'язані з використанням транспортних засобів. Методика роботи адвоката у таких справах.

7.9. Відповідальність за злочини, пов'язані з використанням транспортних засобів. Методика роботи адвоката у таких справах.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1
256

7.9. Відповідальність за злочини, пов'язані з використанням транспортних засобів. Методика роботи адвоката у таких справах.

Злочинами, відповідно до умов статтей КК України, вважаються:

Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту (ст. 276). Порушення працівником залізничного, водно­го або повітряного транспорту правил безпеки руху або експлуатації транспорту, а також недоброякісний ремонт транспортних засобів, колій, засобів сигналізації та зв'язку, якщо це створило небезпеку для життя людей або настання інших тяж­ких наслідків.

Окремими кваліфікуючими ознаками є ті самі діяння, якщо вони спричинили потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або заподіяли вели­ку матеріальну шкоду, а також якщо вони призвели до загибелі людей.

Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів (ст. 277). Умисне руй­нування або пошкодження шляхів сполучення, споруд на них, рухомого складу або суден, засобів зв'язку чи сигналізації, а також інші дії, спрямовані на приве­дення зазначених предметів у непридатний для експлуатації стан, якщо це спричинило чи могло спричинити аварію поїзда, судна або порушило нормальну роботу транспорту або створило небезпеку для життя людей чи настання інших тяжких наслідків.

Окремими кваліфікуючими ознаками є ті самі діяння, якщо вони спричинили потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або завдали великої матеріальної шкоди, а також якщо вони спричинили загибель людей.

Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна (ст. 278). Відповідно до умов цієї статті, злочином є угон або за­хоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна, а також ті сам

і дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб або по­єднані з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого.

Окремими кваліфікуючими ознаками є вчинення дій, передбачених частина­ми 1 або 2 цієї статті, організованою групою або поєднані з насильством, небез­печним для життя чи здоров'я потерпілого, або такі, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки.

Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства (ст. 279). Блокування транспортних комунікацій шляхом влашту­вання перешкод, відключення енергопостачання чи іншим способом, яке пору­шило нормальну роботу транспорту або створювало небезпеку для життя людей, або настання інших тяжких наслідків.

Окремими кваліфікуючими ознаками є захоплення вокзалу, аеродрому, порту, станції або іншого транспортного підприємства, установи або організації, а також дії, передбачені частинами 1 або 2 цієї статті, якщо вони спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки.

Примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов'яз­ків (ст. 280). Відповідно до умов цієї статті, злочином є примушування працівни­ка залізничного, повітряного, водного, автомобільного, міського електричного чи магістрального трубопровідного транспорту до невиконання своїх службових обов'язків шляхом погрози вбивством, заподіянням тяжких тілесних ушкоджень або знищенням майна цього працівника чи близьких йому осіб.

Окремими кваліфікуючими ознаками є ті самі дії, вчинені повторно або за по­передньою змовою групою осіб, а також дії, передбачені частинами 1 або 2 цієї статті, вчинені організованою групою або поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або такі, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки.

Порушення правил повітряних польотів (ст. 281). Відповідно до умов цієї статті, злочином є порушення правил безпеки польотів повітряних суден особами, які не є працівниками повітряного транспорту, якщо це створило небезпеку для жит­тя людей або настання інших тяжких наслідків.

Окремими кваліфікуючими ознаками є ті самі діяння, якщо вони спричинили потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження або завдали великої ма­теріальної шкоди, а також якщо вони спричинили загибель людей.

Порушення правил використання повітряного простору (ст. 282), а саме: пору­шення правил пуску ракет, проведення усіх видів стрільби, вибухових робіт або вчинення інших дій у повітряному просторі, якщо це створило загрозу безпеці повітряних польотів.

Окремими кваліфікуючими ознаками є ті самі діяння, якщо вони спричинили потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або завдали великої матеріальної шкоди, а також якщо вони спричинили загибель людей.

Самовільне без нагальної потреби зупинення поїзда (ст. 283). Злочином є само­вільне без нагальної потреби зупинення поїзда стоп-краном чи шляхом роз'єднання повітряної гальмової магістралі або іншим способом, якщо це ство­рило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого, а також ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки.

Ненадання допомоги судну та особам, що зазнали лиха (ст. 284), а саме ненадання допомоги капітаном судна у разі зіткнення з іншим судном екіпажу та пасажи­рам останнього, а також зустрінутим у морі або на іншому водному шляху особам, які зазнали лиха, якщо він мав можливість надати таку допомогу без серйозної небезпеки для свого судна, його екіпажу і пасажирів.

Неповідомлення капітаном назви свого судна при зіткненні суден (ст. 285), а самі неповідомлення капітаном судна іншому судну, що зіткнулося з ним у морі, на­зви і порту приписки свого судна, а також місця свого відправлення та призна­чення, незважаючи на наявність можливості подати ці відомості.

Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особа­ми, які керують транспортними засобами (ст. 286).

Відповідно до умов КК України, злочином вважається порушення правил без­пеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспорт­ним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкоджен­ня, тяжке тілесне ушкодження або смерть.

Окремими кваліфікуючими ознаками є ті самі діяння, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження та ті ж самі діяння, якщо вони спричинили загибель кількох осіб.

При цьому слід мати на увазі, що під транспортними засобами у цій статті та статтях 287, 289 і 290 слід розуміти усі види автомобілів, трактори та інші са­мохідні машини, трамваї і тролейбуси, а також мотоцикли та інші механічні транспортні засоби.

Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше пору­шення їх експлуатації (ст. 287), а саме: випуск в експлуатацію завідомо технічно несправних транспортних засобів, допуск до керування транспортним засобом особи, яка перебуває у стані сп'яніння або не має права на керування транспорт­ним засобом, чи інше грубе порушення правил експлуатації транспорту, що убез­печують дорожній рух, вчинене особою, відповідальною за технічний стан або ек­сплуатацію транспортних засобів, якщо це спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, тяжке тілесне ушкодження або його смерть.

Порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху (ст. 288), а саме, порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убез­печення дорожнього руху, вчинене особою, відповідальною за будівництво, ре­конструкцію, ремонт чи утримання шляхів, вулиць, залізничних переїздів, інших шляхових споруд, або особою, яка виконує такі роботи, якщо це порушення спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, тяжке тілесне ушкодження або смерть.

Незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289).

Під незаконним заволодінням транспортним засобом у цій статті слід розуміти вчинене умисно, з будь-якою метою протиправне вилучення будь-яким способом транспортного засобу у. власника чи користувача всупереч їх волі.

Окремими кваліфікуючими ознаками є ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або поєднані з насильством, що не є небезпеч­ним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинені з проникненням у приміщення чи інше сховище, або як­що вони завдали значної матеріальної шкоди, та ті ж самі дії, вчинені організова­ною групою або поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або якщо вони завдали великої матеріальної шкоди.

Звільняється від кримінальної відповідальності судом особа, яка вперше вчи­нила дії, передбачені цією статтею (за винятком випадків незаконного заволо­діння транспортним засобом із застосуванням насильства до потерпілого чи погрозою застосування такого насильства), але добровільно заявила про це пра­воохоронним органам, повернула транспортний засіб власнику і повністю відшкодувала завдані збитки.

Матеріальна шкода визнається значною у разі заподіяння реальних збитків на суму від 100 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а великою — у разі заподіяння реальних збитків на суму понад 250 неоподатковуваних міні­мумів доходів громадян.

Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу (ст. 290), а самі знищення, підробка або заміна ідентифікаційного номера, но­мерів двигуна, шасі або кузова, або заміна без дозволу відповідних органів номер­ної панелі з ідентифікаційним номером транспортного засобу.

Злочинами, пов'язаними з використанням транспортних засобів також є пору­шення чинних на транспорті правил (ст. 291), що убезпечують рух, якщо це спри­чинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, а також пошкодження об'єктів магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів (ст. 292), а саме: пошко­дження або руйнування магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів, відводів від них, а також технологічно пов'язаних з ними об'єктів, споруд, засобів автоматики, зв'язку, сигналізації, якщо це призвело до порушення нормальної роботи зазначених трубопроводів або спричинило небезпеку для життя людей.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук