Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1 8.22. Скасування вироків за винятковими обставинами. Забезпечення права на захист у таких ситуаціях. Підготовка адвокатом клопотання про перевірку справи за винятковими обставинами.

8.22. Скасування вироків за винятковими обставинами. Забезпечення права на захист у таких ситуаціях. Підготовка адвокатом клопотання про перевірку справи за винятковими обставинами.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1
367

8.22. Скасування вироків за винятковими обставинами. Забезпечення права на захист у таких ситуаціях. Підго­товка адвокатом клопотання про перевірку справи за винятковими обставинами.

Підставами для перегляду судових рішень, що набрали законної сили, в по­рядку виключного провадження є:

нововиявлені обставини;

неправильне застосування кримінального закону та істотне порушення ви­мог кримінально-процесуального закону, які істотно вплинули на правильність судового рішення.

Перегляд судових рішень з підстав, передбачених у п. 2, з метою застосувати закон про більш тяжкий злочин, збільшити обсяг обвинувачення чи з інших підстав погіршити становище засудженого, а також виправдувального вироку, ухвали чи постанови про закриття справи не допускається.

Нововиявленими обставинами визнаються:

фальсифікація доказів, неправильність перекладу, а також показань свідка, потерпілого, обвинуваченого, підсудного, висновку і пояснень судового експер­та, на яких ґрунтується вирок;

зловживання прокурора, дізнавача, слідчого чи суддів під час провадження у справі;

всі інші обставини, які не були відомі суду при винесенні судового рішення і які самі по собі або разом із раніше виявленими обставинами доводять непра­вильність засудження або виправдання підсудного.

Фальсифікація доказів, завідомо неправильний переклад, завідомо неправ­диві показання свідка, потерпілого, завідомо неправильний висновок і пояснен­ня судового експерта, зловживання прокурорів, дізнавачів, слідчих і суддів є під­ставами для перегляду судових рішень, що набрали законної сили, у порядку виключного провадження лише в тому разі, коли вони установлені вироком, що набрав законної сили, а за неможливості постановлення вироку — матеріалами розслідування.

n: justify;">Перегляд виправдувального вироку, ухвали чи постанови про закриття справи за нововиявленими обставинами допускається лише протягом встановлених за­коном строків давності притягнення до кримінальної відповідальності і не пізніше одного року з дня виявлення нових обставин.

Днем виявлення нових обставин є день набрання законної сили вироком суду щодо свідка, потерпілого, судового експерта, перекладача у зв'язку з дачею ними завідомо неправдивих показань, завідомо неправильного висновку, пояснень чи перекладу, щодо прокурора, дізнавача, слідчого, судді у зв'язку з допущеним ни­ми зловживанням, а також щодо інших осіб у зв'язку з фальсифікацією ними до­казів, а при неможливості постановлення вироку — день складання прокурором за матеріалами розслідування висновку про наявність нововиявлених обставин.

Днем виявлення нових обставин у вигляді дій певних осіб, які не підпадають під ознаки злочинів, а також інших обставин є день складання прокурором вис­новку про підтвердження таких обставин матеріалами розслідування.

За наявності доказів, які підтверджують, що особа вчинила більш тяжкий зло­чин, ніж той, за який вона була засуджена, справа може бути відновлена у зв'яз­ку з нововиявленими обставинами тільки протягом строку давності притягнення до кримінальної відповідальності за більш тяжкий злочин.

За наявності доказів, які підтверджують невинуватість засудженого або вчи­нення ним менш тяжкого злочину, відновлення справи за нововиявленими обставинами строками не обмежено.

Перегляд судових рішень з підстав неправильного застосування кримінально­го закону та істотне порушення вимог кримінально-процесуального закону, які істотно вплинули на правильність судового рішення, строком не обмежується.

Відбуття покарання або смерть засудженого не є перешкодою для перегляду справи в інтересах його реабілітації.

Подання про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами ма­ють право вносити Генеральний прокурор України та його заступники, прокурор Автономної Республіки Крим, прокурор області, прокурор міст Києва чи Севас­тополя, військовий прокурор (на правах прокурора області).

Подання про внесення на судовий розгляд клопотання про перегляд судового рішення з підстав неправильного застосування кримінального закону та істотне порушення вимог кримінально-процесуального закону, які істотно вплинули на правильність судового рішення, мають право вносити судді касаційного суду в кількості не менше п'яти осіб.

Заяви про перегляд справи заінтересовані особи, підприємства, установи, організації і посадові особи подають прокуророві. З метою перевірки заяви про­курор вправі витребувати справу із суду.

Прокурор у всіх випадках, коли йому стануть відомі нові обставини у справі, зобов'язаний особисто або через органи дізнання чи слідчих провести необхідне розслідування цих обставин.

Про призначення розслідування нововиявлених обставин виноситься поста­нова, і розслідування провадиться за правилами, встановленими Кодексом для проведення досудового слідства.

Закінчивши розслідування нововиявлених обставин, районний, міський про­курор за наявності підстав для відновлення справи направляє її разом з матеріала­ми розслідування або вироком, що набрав законної сили, яким винні у зловжи­ванні або фальсифікації доказів у справі уже засуджені, і своїм висновком відповідно прокуророві Автономної Республіки Крим, прокуророві області, прокуророві міст Києва чи Севастополя, військовому прокурору (на правах про­курора області), який і вирішує питання про принесення подання до апеляційно­го суду.

Справи, в яких вирок винесено апеляційним судом, прокурор Автономної Республіки Крим, прокурор області або прокурор міст Києва, Севастополя, військовий прокурор (на правах прокурора області) направляє Генеральному прокурору України, який вирішує питання про принесення подання до касацій­ного суду.

Коли прокурор не вбачає підстав для перегляду справи у зв'язку з нововиявле­ними обставинами, він відмовляє в цьому своєю вмотивованою постановою, про що повідомляє осіб та підприємства, установи, організації, які подали заяви. Ця постанова прокурора може бути оскаржена вищестоящому прокуророві.

Клопотання про перегляд судових рішень у зв'язку з нововиявленими обста­винами вправі подавати прокуророві учасники процесу, а також інші особи, якщо таке право надано їм законом.

Клопотання про перегляд судового рішення з підстав неправильного застосу­вання кримінального закону та істотне порушення вимог кримінально-процесу­ального закону, які істотно вплинули на правильність судового рішення, вправі подавати засуджений, його захисник чи законний представник, прокурор, який брав участь у розгляді справи судом першої, апеляційної чи касаційної інстанції, Генеральний прокурор України та його заступники, прокурор Автономної Рес­публіки Крим, прокурор області, міст Києва і Севастополя, прирівнені до них прокурори та їх заступники у межах їх повноважень — незалежно від їх участі в розгляді справи судом, а також інші особи, якщо таке право надано їм законодав­чими актами України.

Переписка з приводу надходження клопотань про перегляд касаційним судом справ на підставах неправильного застосування кримінального закону та істотне порушення вимог кримінально-процесуального закону, які істотно вплинули на правильність судового рішення, з засудженим, захисником чи законним пред­ставником касаційним судом не ведеться. Суддя, який розглядає клопотання про перегляд судового рішення з таких підстав, вправі витребувати справу із суду.

На підставі подання, підписаного не менш як п'ятьма суддями касаційного суду, клопотання про перегляд судового рішення на підставах неправильного застосування кримінального закону та істотне порушення вимог кримінально-процесуального закону, які істотно вплинули на правильність судового рішення, справа призначається до судового розгляду.

Подання про перегляд справи у зв'язку з нововиявленими обставинами роз­глядається апеляційним чи касаційним судом за правилами, установленими для перегляду справ у касаційному порядку.

Попередній розгляд справи в апеляційному чи касаційному порядку не пере­шкоджає її розгляду в тій самій судовій інстанції в порядку відновлення у зв'язку з нововиявленими обставинами.

Подання суддів про судовий розгляд клопотання щодо перегляду судового рішення з підстав неправильного застосування кримінального закону та істотне порушення вимог кримінально-процесуального закону, які істотно вплинули на правильність судового рішення, розглядається на спільному засіданні судових палат Верховного Суду України, уповноважених законом на розгляд кримінальних справ за правилами, встановленими для перегляду справ у касаційному і порядку. Спільне засідання судових палат є правомочним за наявності не менше двох третин складу кожної з палат. Головує на засіданні голова судової колегії в кримінальних справах чи інший суддя. Ухвала спільного засідання приймається більшістю голосів відкритим голосуванням. Вона складається суддею-доповідачем і підписується головуючим та ним.

 

< Попередня
 
Авторизація
Пошук