3. Порядок адміністративного затримання правопорушників

Адміністративне право - Правова регламентація адміністративного затримання
136

3. Порядок адміністративного затримання правопорушників

Порядок адміністративного затримання, особистого огляду, огляду речей і вилучення речей та документів з метою, передбаченою ст. 260 КУАП, визначається законодавством України.

З метою припинення адміністративних правопорушень, коли вичер­пано інші заходи впливу, встановлення особи, складання протоколу про адміністративне правопорушення у разі неможливості складання його не місці вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обо­в'язковим, забезпечення своєчасного і правильного розгляду справ та виконання постанов по справах про адміністративні правопорушення допускається адміністративне затримання особи, особистий огляд, огляд речей і вилучення речей та документів.

Зазначені заходи застосовуються у зв'язку з установленням ознак правопорушення чи при достатніх підставах або передбачення про наявність таких ознак. Вони реалізуються в межах правоохоронної дія­льності ОВС.

Розглянуті заходи застосовуються з метою викриття правопорушень, встановлення особи правопорушника, виявлення і закріплення доказів правопорушення, створення інших умов, необхідних для всебічного і об'єктивного розгляду справи про порушення, а також своєчасного і повного виконання накладеного стягнення.

Таким чином, адміністративне затримання полягає в короткостроко­вому обмеженні свободи правопорушників і пов'язане з примусовим утриманням їх протягом встановленого законом терміну в спеціальних приміщеннях органів внутрішніх справ.

Підстави та порядок утримання затриманого залежать від характеру правопорушення. Якщо буде встановлено вчинення злочину, то ця осо­ба при наявності зазначених у законі підстав може бути затримана в кримінально-процесуальному порядку, якщо ж має місце адміністрати­

вне правопорушення, то затримана особа може утримуватися в міліції

на підставах і в межах терміну, визначеного законом для адміністративного затримання.

Згідно зі ст. 262 КУАП ОВС затримання провадиться:

- при вчиненні дрібного хуліганства;

- при порушенні порядку організації проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій;

- при поширюванні неправдивих чуток ;

- при вчиненні злісної непокори законному розпорядженню чи ви­мозі працівника міліції, народного дружинника, також військовослуж­бовця чи образа їх;

- при публічних закликах до невиконання вимог працівника міліції;

- при прояві неповаги до суду;

- при порушенні правил про валютні операції;

- при порушенні правил обігу наркотичних засобів або психотроп­них речовин;

- при незаконному продажу товарів або інших предметів;

- при дрібній спекуляції;

- при торгівлі з рук у невстановлених місцях;

- при розпиванні спиртних напоїв у громадських місцях чи появі у громадських місцях у нетверезому вигляді, що ображає людську гід­ність і суспільну мораль;

- коли є підстави вважати, що особа займається проституцією;

- при порушенні правил дорожнього руху;

- при порушенні правил полювання, рибальства і охорони рибних запасів та інших порушеннях законодавства про охорону і використан­ня тваринного світу;

- в інших випадках, прямо передбачених законодавчими актами держави.

Здійснювати адміністративне затримання мають право всі робітники міліції, також і патрульні та постові міліціонери, дільничні інспектори міліції, інспектори дорожньо-патрульної служби ДА1, оперативні пра­цівники незалежно від того, знаходяться вони на службі чи ні, а також інші співробітники ОВС, які забезпечують охорону громадського по­рядку.

Особи, щодо яких застосовано адміністративне затримання, утрима­ються в камерах для затриманих або в інших приміщеннях, які спеці­ально обладнані з такою метою.

Згідно зі ст. 261 КУАП, а також Наказом МВС України ^485 від 18.08.92 р. при адміністративному затриманні черговий зобов'язаний, по-перше, скласти протокол про адміністративне затримання (зразок додається), поставити підпис та запропонувати поставити підпис понятим та правопорушнику. Протокол додається до справи про адміністра­тивне правопорушення.

По-друге, провести особистий огляд правопорушника, огляд речей, які знаходяться при ньому, і вилучення при наявності речей і докумен­тів, які були знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення, а також всіх видів зброї, боєприпасів, наркотичних, сильнодіючих і от­руйних речовин.

Особистий огляд повинен здійснюватися особою однієї статі з оглядуваною особою і за присутності двох понятих тієї ж статі. Про особис­тий огляд та огляд речей, вилучення речей і документів виконується відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення чи затримання з зазначенням усіх вилучених речей і предметів, їх індиві­дуальних ознак (номер, серія, колір і т.ін.). Протокол підписується осо­бою, яка здійснила огляд і вилучення, понятими і правопорушником. У випадку відмови правопорушника від підписання протоколу в ньому робиться запис про це.

По-третє, встановити стан здоров'я правопорушника, а також обста­вили, які можуть призвести до тяжких наслідків у зв'язку з його затри­манням. При наявності цих обставин вживаються заходи щодо попере­дження тяжких наслідків (повідомляє адміністрацію підприємств, орга­нізацій, домоуправління, поліклініки, лікарні і т. ін. про необхідність вжиття відповідних заходів безпеки: при необхідності затриманий у супроводі працівника міліції направляється для вжиття заходів щодо попередження тяжких наслідків).

Далі треба зареєструвати факт затримання в книзі обліку осіб, доста­влених до міськрайліноргану. При цьому у відповідних графах в обо­в'язковому порядку зазначається номер протоколу про адміністративне затримання і час перебування особи в ОВС, наприклад: з "_" год." хв. до "__" год. "__" хв.

За проханням затриманого за адміністративне правопорушення тре­ба сповістити про його місцезнаходження родичів, адміністрацію за місцем роботи або навчання. Про затримання неповнолітнього обов'яз­ково повідомляється його батькам або особам, які їх замінюють.

Забезпечити постійний нагляд за поведінкою затриманих з метою попередження нападу на осіб добового наряду, інших працівників і громадян, неможливості переховування речей і документів, які були знаряддям чи безпосереднім об'єктом правопорушення, самогубства або само ушкодження. У випадку скарги затриманого або правопоруш­ника, щодо якого було застосовано адміністративне затримання, на по­ганий стан здоров'я або при виявленні погіршення його стану за зовні­шніми ознаками, скоєння тілесних ушкоджень - черговий зобов'язаний

викликати не відкладну допомогу або представників відповідного ме­дичного закладу, забезпечити постійний нагляд за такою особою та до­повісти начальнику міськрайліноргану.

Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення може тривати не більше 3-х годин, за винятком пере­дбачених законом випадків. Особи, які вчинили дрібне хуліганство, можуть бути затримані до розгляду справи судом або начальником (за­ступником начальника) ОВС, але не більше доби. До розгляду суддею справи можуть бути затримані також особи, які порушили порядок ор­ганізації проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, виявили неповагу до суду чи здійснювали торгівлю з рук у невстановлених місцях.

Термін адміністративного затримання визначається з моменту до­ставляння правопорушника для складання протоколу, а особи, яка зна­ходилась у стані сп'яніння, - з часу її витверезіння (не менше 3-х годин, але не більше доби).

Оперативний черговий має право утримувати в кімнаті для затрима­них:

- осіб, які підозрюються у занятті бродяжництвом, - до 3-х годин з наступним направленням до приймальника-розподільника або ІТТ (зра­зок додається).

- осіб, яки ухиляються від виконання постанови суду про направ­лення на примусове лікування від хронічного алкоголізму, - до 3-х го­дин з передаванням в ІТТ, а при відсутності ІТТ - до 3-х діб.

- осіб, затриманих згідно з кримінально-процесуальним законодавс­твом за підозрою в скоєнні злочину, обвинувачених, які переховуються від дізнання, слідства або суду, засуджених, які ухиляються від вико­нання кримінального покарання, тільки за відсутності в місці розташу­вання міськрайліноргану ІТТ і за наявності документів, які підтвер­джують їх статус, - на термін не більш 3-х годин за рапортом співробіт­ника, який затримав таку особу, затвердженого начальником (його за­ступником) міськрайліноргану.

Харчування осіб, які затримані в адміністративному порядку і зна­ходяться у відповідній кімнаті більше 3-х годин (до розгляду справи про адміністративне правопорушення і в інших передбачених законо­давством випадках) організується через міські торговельні організації за нормою продовольчого забезпечення, передбаченою для осіб, які утримаються в спецустановах міліції (ІТТ, приймальники-розподільники, спецприймальники). Сплачування здійснюється відпо­відно до ст. 8 Переліку витрат за кошторисом ОВС.

При затриманні осіб, які скоїли правопорушення, черговий здійснює огляд, речей, що при них знаходяться, транспортних засобів та вилучає документи і предмети, які можуть бути речовими доказами або викори­стані зі шкодою для їх здоров'я, а також документів, коштовностей, грошей, цінних паперів і речей, заборонених для зберігання в кімнатах для затриманих (усі види зброї, боєприпаси, наркотичні, сильнодіючі, отруйні речовини, ножі, леза, ключі, інші металеві предмети, скляний посуд, спиртні напої, тютюнові вироби, сірники, гральні карти, поясний ремінь і т.ін.).

Під час перебування правопорушника в кімнаті для затриманих чер­говий зобов'язаний:

- поставити перед помічником чергового завдання про здійснення постійного нагляду за поведінкою затриманого та постійно контролю­вати несіння служби;

- ретельно перевіряти харчі та речі, які передаються затриманим, не допускати передавання заборонених предметів;

- забезпечити освітлення кімнат для затриманих з настанням темря­ви до повного світанку;

- здійснювати нагляд за поведінкою осіб, які знаходяться в кімнаті для затриманих, під час виведення з неї правопорушника помічником чергового до керівника міськрайліноргану для розгляду, до туалету та інших приміщень;

- при спробі затриманого завдати шкоди собі або іншим особам, які знаходяться в кімнаті для затриманих, перевести правопорушника до іншої кімнати або у виняткових випадках застосувати заходи для при­пинення буйства та безчинства.

Черговий за наказом керівника міськрайліноргану, а за його відсут­ності самостійно має право застосовувати до затриманих та доставле­них заходи фізичного впливу, також і прийоми рукопашного бою, на­ручники, гумовий кийок, засоби зв'язування, сльозоточиві речовини й інші спеціальні засоби.

Перевищення повноважень по застосуванню сили, також і спеціаль­них засобів, зброї, тягне відповідальність, встановлену законом.

При звільненні правопорушника йому повертаються всі вилучені ре­чі, документи, коштовності і гроші, за винятком предметів, речей і до­кументів, які були знаряддям або безпосереднім об'єктом правопору­шення, предметів і речей, які перебувають у розшуку, вилучених з гро­мадського обігу, а також підлягають конфіскації або сплатному вилу­ченню, та підроблених документів. За отримання повернутих речей, документів та інших коштовностей правопорушник ставить особистий підпис у протоколі, у якому вони зазначаються вилученими. За прохан­ням доставлених (затриманих) їм видаються довідки про час та причини затримання.

Огляд речей, багажу, знарядь полювання та рибної ловлі, виготовле­ної продукції, транспортних засобів та інших предметів здійснюється, як правило, за присутності особи, у власності (користуванні) якої вони знаходяться. У невідкладних випадках, зазначені предмети можуть бу­ти доглянуті з участю двох понятих і відсутності власника.

Про особистий огляд, огляд речей складається протокол або про це робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопо­рушення або в протоколі про адміністративне затримання, які додають­ся до справи про адміністративне правопорушення (зразок додається).

Вилучені в доставленого або затриманого речі та документи, які бу­ли знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення, зберігають­ся разом з протоколом, в якому здійснений запис про вилучення, у чер­говій частині в спеціальній шафі, ключ від якої знаходиться у чергово­го. Також зберігаються документи, коштовності, гроші та інші речі, ви­лучені в осіб, розмішених у кімнаті для затриманих, до повернення їх правопорушнику. При передаванні матеріалів про адміністративне пра­вопорушення працівнику, відповідальному за їх облік, черговий під особистий підпису журналі обліку матеріалів про адміністративне пра­вопорушення передає також вилучені речі і документи (за винятком зброї та боєприпасів). Вилучена у доставлених (затриманих) зброя і боєприпаси зберігаються черговим у спеціальній металевій шафі, опе­чатаній особистою печаткою, до передавання їх працівнику ОВС, у функціональні обов'язки якого входить зберігання таких предметів або речовин.

Якщо при розгляді, особистому огляді або огляді речей доставленого буде встановлено, що його дії мають ознаки злочину, або він перебуває у розшуку, або ж незаконно зберігав предмети І речі, вилучені з гро­мадського обігу, викрадеш речі, або має підроблені документи, то чер­говий доповідає про встановлені факти керівникові органу та передає за його вказівкою наявні матеріали і вилучене під розпис у відповідно­му журналі слідчому або особі, яка була призначена для проведення дізнання, для подальшої перевірки та вирішення питання про порушен­ня кримінальної справи.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук