Головна

18.3. Порука та гарантія


 

Ю. О. Заіка Українське цивільне право Навчальний посібник, Київ "Істина" 2005

 

 

 

18.3. Порука та гарантія

Порука — це односторонній, консенсуальний договір, за яким третя особа бере на себе повну або часткову відповідальність за невиконання чи неналежне виконання боржником його зо­бов'язання перед кредитором.

На відміну від застави, яка надає кредиторові переважне право перед іншими кредиторами боржника задовольнити свої вимоги із вартості заставленого майна, за договором поруки кредитор поряд із боржником набуває в особі поручителя додаткового боржника. ЦК встановл

ює солідарну відповідаль­ність поручителя і боржника, якщо інше не передбачене в дого­ворі. Тобто викладена норма є диспозитивною. Сторони можуть передбачити і субсидіарний характер відповідальності пору­чителя. Якщо ж це спеціально не застережено в договорі, то поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, а саме — за сплату основного боргу, відсотків, не­устойки, збитків, витрат, пов'язаних із стягненням боргу, тощо. Звичайно, при цьому обсяг відповідальності поручителя не може перевищувати обсягу відповідальності боржника.

Закон передбачає виключно письмову форму договору поруки, оскільки порушення письмової форми має наслідком безумовну недійсність договору.

Порука найчастіше має місце у відносинах за участю громадян, коли йдеться про забезпечення виконання грошових зобов'язань. Договір, виконання якого забезпечується порукою, може мати такий вигляд.

ДОГОВІР

Місто Київ десятого березня дві тисячі п 'ятого року Ми, що підписалися, Добчинський Петро Іванович, який прожи­ває в м. Полтаві, пл.Думська, буд.2, і Земляника Артемій Федорович, який проживає в м.Полтаві, вул.Олександрівська, 5, уклали договір про наступне:

168

1. Хлестаков Олександр Іванович, який проживає в м.Києві, Четвертий тупик, буд.З, кв.37, позичив у Земляники Артемія Федо­ ровича 500 (п 'ятсот) гривень строком до 10 квітня 2005р. (договір позики від 10 березня 2005p.).

2. Я, Добчинський Петро Іванович, поручаюсь перед Земляникою Артемієм Федоровичем за повернення йому Хлєстаковим О. І. боргу в сумі 500 (п 'ятсот) гривень в названий вище строк.

3. Якщо до 10 квітня 2005 р. борг в сумі 500 (п 'ятсот) гривень Хлестаков A.I. не поверне, Земляника А.Ф. зобов'язується спо­ вістити про це Добчинського П.І., який протягом 5 днів після отримання такого повідомлення зобов'язується сплатити цю суму Земляниці А. Ф.

4. Я, Земляника А. Ф., отримавши від Добчинського ПІ. суму бор­ гу 500 (п 'ятсот) гривень, зобов 'язуюсь передати йому право вимоги за договором позики від 10 березня 2005р. (на підставі договору про переуступку вимоги) до Хлестакова O.I. на стягнення сплачених ним 500 гривень.

5. Цей договір складено в двох екземплярах. Один видається Доб- чинському П.І., інший — Земляниці А. Ф.

Підписи:

Добчинський П.І. Земляника А. Ф. Порука припиняється:

• з припиненням забезпеченого нею зобов'язання;

• в разі зміни зобов'язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності;

• якщо після настання строку виконання зобов'язання кре­ дитор відмовився прийняти належно виконане боржником чи поручителем;

• при переведенні у встановленому порядку боргу на іншу особу, за яку поручитель не поручився;

• після закінчення строку, встановленого в договорі поруки, а якщо він не встановлений, то по закінченні шести місяців після настання строку виконання, якщо кредитор не звернувся з вимогою до поручителя.

Якщо строк виконання основного зобов'язання встановле­ний моментом пред'явлення вимоги, порука припиняється, якщо протягом року після укладення основного договору кредитор не звернувся з позовом до поручителя. Порукою може забез­печуватися лише дійсна вимога.

Гарантія становить собою односторонній договір, за яким одна організація (гарант) зобов'язується нести майнову від­повідальність перед кредитором за неналежне виконання зо­бов'язань боржником. Гарантія має багато схожих рис з по-

169

рукою, тому норми, які регулюють договір поруки, поширюють­ся і на договір гарантії, якщо інше не передбачено законодав­ством. У договорі, забезпеченому гарантією, як і у договорі, забезпеченому порукою, участь беруть три особи: кредитор, боржник і гарант.

Гарантія має багато схожих рис з порукою, але водночас вона має і деякі специфічні риси:

• за договором поруки зобов'язання може бути забезпечене будь-якою особою, за гарантією — як правило, юридичною особою (банк, інша фінансова установа, страхова організація);

• обов'язок гаранта перед кредитором обмежується сплатою суми, на яку видана гарантія;

• гарантія надається у межах суми, якої бракує боржнику, порука ж забезпечує зобов'язання повністю. Тобто за гарантією виникає субсидіарне зобов'язання, за порукою — солідарне.

Зобов'язання гаранта перед кредитором припиняється у разі:

• сплати кредиторові суми, на яку видано гарантію;

• закінчення строку гарантії;

• відмови кредитора від своїх прав за гарантією.

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук