Головна

16.7. Види авторських договорів


 

 

Ю. О. Заіка Українське цивільне право Навчальний посібник, Київ "Істина" 2005

 

 

 

16.7. Види авторських договорів

Взаємовідносини між авторами і організаціями, які випуска­ють у світ їх твори, будуються на підставі авторських договорів. Саме авторський договір є тією юридичною формою, яка дозволяє реалізувати права на публікацію твору, на його роз­повсюдження, на недоторканність та ін.

so-line-height-rule: exactly; background: white;">За загальним правилом договори про передачу прав на вико­ристання творів укладаються в письмовій формі (крім вико­ристання твору в періодичних виданнях — газетах, журналах тощо). Договір вважається укладеним, якщо між сторонами досягнуто згоди щодо всіх істотних умов (строку дії договору, способу використання твору, розміру і порядку виплати автор­ської винагороди, а також інших умов, щодо яких на вимогу однієї із сторін має бути досягнута згода).

Відповідні відомства і творчі спілки можуть розробляти при-мірні авторські договори (зразки авторських договорів).

Найпоширенішими видами договорів про використання творів є авторські договори замовлення, видавничі договори, поста-

143

новочні, сценарні, договори художнього замовлення, договори про видання творів у перекладі, у переробці, договори на ство­рення і передачу комп'ютерних програм.

Авторський договір замовлення укладається на створення кон­кретного твору. За цим договором автор зобов'язується створити твір відповідно до умов договору і передати його замовнику. У рахунок обумовленої договором винагороди замовник зобов'яза­ний виплатити автору аванс. Розмір і термін виплати визнача­ються угодою сторін. У випадках коли твір створюється за державним замовленням, ставки авторського гонорару вста­новлюються централізовано, відповідно до положень про міні­мальні ставки гонорару та авторської винагороди, затверджених урядом.

У автора "Гренади" М. Светлова на творчій зустрічі читачі запитали, чому цей вірш має незвичну побудову: "Откуда ж, приятель, Песня твоя: "Гренада, Гренада, Гренада моя ".

Відомий радянський поет жартома (а, можливо, і серйозно) від­повів, що на відміну від знаменитих авторів, які отримували гоно­рари за твір в цілому, йому як початківцю платили, по 50 копійок зарядок...

За видавничим договором автор передає або зобов'язується створити та передати видавцеві науковий чи художній твір, а видавець зобов'язується здійснити випуск цього твору протягом визначеного строку та сплатити обумовлену винагороду. Твір повинен відповідати визначеним в договорі умовам — жанру, обсягу. Протягом визначного в договорі строку автор не має права передати цей твір іншому видавцю.

За постановочним договором автор передає або зобов'язу­ється створити і передати драматичний, музичний, хореографіч­ний, пантомімний твір (балет, оперу, лібрето опери, музичну комедію тощо), а організація-постановник зобов'язується у визначений договором термін здійснити постановку і публічне виконання твору і сплатити автору обумовлену винагороду за публічне виконання.

Сценарний договір регламентує відносини, пов'язані з вико­ристанням літературного твору, за яким знімається кіно-, теле­фільм, здійснюється радіо- або телепередача, проводиться масово-видовищний захід тощо. Сценарний договір передбачає використання твору в змішаній формі.

144

Договір художнього замовлення визначає відносини, пов'язані зі створенням твору образотворчого мистецтва з метою його публічного показу. Предметом договору є різні твори образо­творчого мистецтва, які створюються автором на замовлення організації та приватних осіб і стають власністю останніх.

Безоплатне використання твору. Твір може бути вільно та безоплатно використаний будь-якою особою без згоди автора та інших осіб:

1) як цитата з правомірно опублікованого твору або як ілюст­ рація у виданнях, радіо- і телепередачах, фонограмах та відео­ грамах, призначених для навчання, за умови дотримання звичаїв, зазначення джерела запозичення та імені автора, якщо воно вказане в такому джерелі, та в обсязі, виправданому поставленою метою;

2) для відтворення у судовому та адміністративному про­ вадженні в обсязі, виправданому цією метою;

3) при публічному виконанні музичних творів під час офі­ ційних та релігійних церемоній;

4) у виданнях, випущених у світ рельєфно-крапковим шриф­ том для сліпих (азбукою Брайля) та в деяких інших випадках (статті 21—25 Закону "Про авторське право і суміжні права").

Особа, яка використовує твір, зобов'язана зазначити ім'я автора твору та джерело запозичення.

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук