Який порядок розгляду земельних спорів органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів?

Земельне право - Право власності на землю. Захист права власності
278

Який порядок розгляду земельних спорів органами місце­вого самоврядування та органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів?

Земельні спори розглядаються органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів та органами місцевого самовряду­вання на підставі заяви однієї із сторін у місячний термін з дня подання заяви. В заяві зазначаються підстави виникнення спо­ру, які необхідно розглянути. До заяви можуть бути додані не­обхідні для розгляду спору документи і матеріали: документи на право власності на земельні ресурси, акти, протоколи, розпо­рядження контролюючих органів тощо.

Земельні спори розглядаються за участю зацікавлених сто­рін, які повинні бути завчасно повідомлені про час і місце роз­гляду спору. У разі відсутності однієї із сторін при першому ви­рішенні питання і відсутності офіційної згоди на розгляд питан­ня розгляд спору переноситься. Повторне відкладання розгляду спору може мати місце лише з поважних причин.

Відсутність однієї із сторін без поважних причин при по­вторному розгляді земельного спору не зупиняє його розгляд і прийняття рішення.

У рішенні органу місцевого самоврядування або органу ви­конавчої влади з питань земельних ресурсів визначається поря­док його виконання.

Рішення передається сторонам у 5-денний термін з часу його прийняття.

 

< Попередня   Наступна >