§ 4 Зберігання описаного майна та звільнення його з-під арешту. Зберігання майна, на яке накладено арешт.

Виконавче право - ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
222

§ 4 Зберігання описаного майна та звільнення його з-під арешту. Зберігання майна, на яке накладено арешт.

Майно, на яке накладено арешт, за винятком майна, зазначеного в ча­стині п'ятій статті 55 ЗУ "Про виконавче провадження", передається на зберігання боржникові або іншим особам, призначеним державним ви­конавцем (далі – зберігачеві), під розписку в акті опису. Копія акта опису майна видається боржникові, а у випадках, коли обов'язок зберігання майна покладено на іншу особу, – також зберігачеві.

Особа, якій передано на зберігання описане майно, може ним корис­туватися, якщо особливості цього майна у разі користування ним не при­зведуть до його знищення або зменшення цінності. Зберігач, якщо ним призначено не боржника або члена його сім'ї, одержує за зберігання майна винагороду, розмір якої встановлюється за угодою зберігача з дер­жавним виконавцем.

Порядок і умови зберігання майна, на яке накладено арешт, зазначено­го в частині п'ятій статті 55 цього Закону, визначаються НБУ, а щодо іншо­го майна – Міністерством юстиції України.

УВАГА. Порушення заборони державного виконавця розпоряджатися або користуватися майном, на яке накладено арешт, тягне за собою відповідальність зберігача майна, передбачену законом.

Звільнення майна з-під арешту.

При цьому особа, яка вважає, що майно, на яке накладено арешт, на­лежить їй, а не боржникові, може звернутися до суду з позовом про виз­нання права на майно і про звільнення майна з-під арешту.

ВРАХУЙТЕ. Досить часто боржник застосовує це як спосіб звільнення сво­го майна з-під арешту, шляхом звернення до суду з позовом від імені близь­ких чи родичів, у якому зазначається, що саме їм належить таке майно.

У р

азі прийняття судом рішення про звільнення майна з-під арешту або сплати боржником повної суми боргу за виконавчим документом до ре­алізації арештованого майна боржника, майно звільняється з-під арешту за постановою державного виконавця не пізніше наступного дня, коли йому стало відомо про такі обставини. Копія постанови про звільнення майна з-під арешту надсилається боржникові та до органу (установи), якому була надіслана постанова про накладення арешту на майно борж­ника на виконання.

Крім того, майно боржника може бути звільнене з-під арешту за поста­новою начальника відповідного відділу ДВС, якому підпорядкований державний виконавець, якщо під час розгляду відповідної скарги борж­ника виявлено порушення встановленого ЗУ "Про виконавче проваджен­ня" порядку накладення арешту.

Слід пам'ятати, що копія постанови начальника відділу ДВС про звільнення майна боржника з-під арешту не пізніше наступного після її винесення дня надсилається сторонам та до відповідного органу (устано­ви) для зняття арешту, а про відмову у звільненні майна боржника з-під арешту – боржнику.

Також зауважимо, що за наявності письмового висновку експерта що­до неможливості чи недоцільності реалізації арештованого майна борж­ника у зв'язку із значним ступенем його зносу, пошкодженням або коли витрати, пов'язані із зверненням на нього стягнення, перевищать грошо­ву суму, за яку воно може бути реалізоване, майно боржника може бути звільнене з-під арешту за постановою державного виконавця, яка затвер­джується начальником відповідного відділу ДВС. Копія постанови дер­жавного виконавця про звільнення майна боржника з-під арешту не пізніше наступного після її винесення дня надсилається сторонам та до відповідного органу (установи) для зняття арешту.

УВАГА. У всіх інших випадках по незакінчених виконавчих проваджен­нях арешт з майна чи коштів може бути знятий тільки за рішенням суду.

Зазначені постанови начальника відділу ДВС та державного виконавця можуть бути оскаржені сторонами до суду в 10-денний строк.

 

< Попередня   Наступна >