Якою може бути форма довіреності?

Цивільне право - Представництво
93

Якою може бути форма довіреності?

Форма довіреності повинна відповідати формі, в якій відпо­відно до закону має вчинятися правочин. Довіреність завжди має письмову форму. Вона може бути простою письмовою або письмо­вою нотаріальною. Нотаріальне посвідчення довіреності потрібне, зокрема, на здійснення правочинів, нотаріальна форма для яких обов'язкова (наприклад, правочини купівлі або продажу жилих будинків).

Крім того, довіреність, що видається у порядку передоручен­ня, підлягає нотаріальному посвідченню, крім випадків передо­ручення одержання заробітної плати, стипендії, пенсії, аліментів, інших платежів та поштової кореспонденції (поштових переказів, посилок тощо), коли довіреність може бути посвідчена посадовою особою організації, в якій довіритель працює, навчається, перебу­ває на стаціонарному лікуванні, або за місцем його проживання.

Але передбачаються й такі випадки, коли довіреність, посвід­чена спеціально уповноваженими на це органами, прирівнюється до нотаріально посвідченої. Аналогічний перелік осіб, що мають право засвідчувати довіреність, закріплений у ст.40 Закону "Про нотаріат".

Зокрема до нотаріально посвідчених прирівнюються:

довіреності військовослужбовців та інших осіб, що пере­бувають на лікуванні в госпіталях, санаторіях та інших військово-лікувальних установах, посвідчені начальниками, їх заступниками по медичній частині, старшими і черговими лікарями цих госпіта­лів, санаторіїв та інших військово-лікувальних установ;

довіреності військовослужбовців, а в пунктах дислокації військових частин, з'єднань, установ і військово-навчальних закладів, де немає державних нотаріальних контор, приватних но­таріусів, посадових осіб і органів, що здійснюють нотаріальні дії, - також довіреності робітників і службовців, членів їх сімей та чле­нів сімей військо

вослужбовців, посвідчені командирами (началь­никами) цих частин, з'єднань, установ і закладів;

довіреності осіб, що знаходяться у місцях позбавлення волі, посвідчені начальниками місць позбавлення волі.

Довіреність, укладена у простій письмовій формі, як і та, що засвідчена не тим органом або посадовою особою, на які покладе­но здійснення даних функцій, не може вважатися виданою з до­триманням встановленого законом порядку, а отже, має бути ви­знана недійсною.

Законодавство передбачає наявність у довіреності обов’язко­вих реквізитів. Такими обов’язковими реквізитами є дата її вчи­нення. Відсутність у довіреності дати вчинення робить її недій­сною. Іншим обов’язковим реквізитом є підпис довірителя, а для довіреності, яка видається від імені юридичної особи, прикладан­ня печатки цієї юридичної особи.

Довіреність на одержання заробітної плати та інших платежів, пов'язаних з трудовими відносинами, на отримання винагороди авторів і винахідників, пенсій, допомог і стипендій, грошей з уста­нов ощадних банків, а також на отримання кореспонденції, у тому числі грошової і посилочної, може бути посвідчена організацією, в якій довіритель працює або навчається, житлово-експлуатаційною організацією за місцем його проживання, а також адміністрацією стаціонарної лікувально-профілактичної установи, у якій він зна­ходиться на лікуванні.

Довіреності, які видаються юридичними особами, крім тих, що видаються в порядку передоручення, не потребують нотаріальної форми. Довіреність від імені юридичної особи видається за підпи­сом її керівника і скріплюється печаткою цієї організації.

 

< Попередня   Наступна >