2.3. Внесення змiн до патенту. Видача дублiкату, подовження та скасування дiї патенту. Вiдмова вiд застосування фiксованого податку щодо доходiв, одержаних вiд пiдприємницької дiяльностi

Податкове право - СПРОЩЕНI СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ
363

2.3. Внесення змiн до патенту. Видача дублiкату, подовження та скасування дiї патенту. Вiдмова вiд застосування фiксованого податку щодо доходiв, одержаних вiд пiдприємницької дiяльностi

Припустимо, пiсля одержання патенту Ви залучаєте до провадження пiдприємницької дiяльностi за фiксованим податком додаткових осiб, тобто укладаєте трудовi договори з новими найманими працiвниками (до них нале­жать i члени Вашої сiм’ї). У такому разi Вам потрiбно повiдомити про змiни тiй державнiй податковiй iнспекцiї, яка видала патент. Одночасно за кожну додат­кову особу Вам доведеться сплатити фiксований податок — 50% вiд суми фiксованого податку, встановленого для самостiйної дiяльностi пiдприємця.

Для внесення до патенту вiдомостей про цих додаткових осiб Ви подаєте до державної податкової iнспекцiї такi документи:

заяву про залучення до провадження пiдприємницької дiяльностi за фiксо­ваним податком додаткових осi , б складену в довiльнiй формi;

документ, який засвiдчує доплату фiксованого податку за кожну до­даткову особу

оригiнал патенту

У державнiй податковiй iнспекцiї данi про цих додаткових осiб вказують у патентi. Внесенi змiни засвiдчує своїм пiдписом керiвник, а за його вiдсут­ностi — заступник керiвника державної податкової iнспекцiї. Вiдтак документ скрiплюють печаткою iнспекцiї.

Патент з внесеними змiнами державна податкова iнспекцiя мусить Вам видати протягом трьох днiв пiсля одержання Вашої заяви про залучення до провадження пiдприємницької дiяльностi додаткових осiб. Крiм того, на цих додаткових осiб Вам видають фото- або ксерокопiї патенту.

У законодавствi не визначено, протягом якого термiну платник фiксо-ваного податку має повiдомити про залучення додаткових осiб до пiдпри-ємницької дiяльностi за фiксованим п

одатком. Радимо поiнформувати по­даткову iнспекцiю щодо такої змiни якомога швидше. Інакше на Вас накла­дуть штрафнi санкцiї або скасують дiю патенту на тiй пiдставi, що найманий працiвник, який продає товари або надає супутнi такому продажевi послуги вiд Вашого iменi або за Вашим дорученням, не має копiї патенту з внесени­ми даними про цього працiвника.

Якщо Ви втратили патент, державна податкова iнспекцiя має безкоштов­но видати Вам дублiкат патенту. За таких обставин Вам треба буде подати пись­мову заяву, складену в довiльнiй формi, та довiдку органiв внутрiшнiх спраавбо iнших уповноважених державних органiв про втрату патен.ту

Якщо термiн дiї Вашого патенту закiнчився i Ви бажаєте далi працюва­ти за фiксованим податком, то цей документ належить подовжити на новий термiн. До державної податкової iнспекцiї, яка видала патент, потрiбно по­дати такi документи:

заяву на подовження термiну дiї патент;у

документ, що засвiдчує сплату фiксованого податк; у

оригiнал патенту, термiн дiї якого закiнчив.ся

Заяву на подовження термiну дiї патенту складають у довiльнiй формi. Тут належить вказати всi тi данi, яких вiд Вас вимагали пiд час заповнення заяви на одержання патенту. Зокрема, у заявi Ви мусите повiдомити про те, який дохiд вiд пiдприємницької дiяльностi одержали за останнi 12 календарних мiсяцiв, що передують мiсяцю подовження патенту. Якщо Ваш рiчний валовий дохiд буде перевищувати 119 000 грн., то в подовженнi термiну дiї патенту Вам об­грунтовано вiдмовлять.

На зворотному боцi оригiналу патенту, який Ви подали для подовжен­ня термiну його дiї, у державнiй податковiй iнспекцiї вмiщують запис: “Термiн дiї патенту подовжено з (число, мiсяць, рiк) по (число, мiсяць, рiк) на пiдставi (назва документу, що засвiдчує сплату фiксованого податку)”. Цей дозвiл пiдписує керiвник (а за його вiдсутностi — заступник керiвника) державної податкової iнспекцiї.

Трапляється, патент втрачає чиннiсть ще перед закiнченням його дiї. Керiвник органу державної податкової служби, що його видав, може прийняти це рiшення в таких випадках:

•якщо за дорученням або вiд iменi платника фiксованого податку торгiв-лю провадить особа, вiдомостей про яку не внесено до патенту;

•якщо платник фiксованого податку, особи, що перебувають з ним у тру­дових вiдносинах, а також члени його сiм’ї, залученi до пiдприємниць-кої дiяльностi, торгують лiкеро-горiлчаними та тютюновими виробами. Цi факти зазвичай виявляють контрольнi органи пiд час перевiрок. Па­тент, дiю якого скасовано, вилучають у платника фiксованого податку разом з копiями, виданими найманим працiвникам.

Законодавство прямо не передбачає обставин, за яких суб’єкт пiдприєм-ницької дiяльностi — фiзична особа має самостiйно вiдмовитися вiд застосу­вання способу оподаткування доходiв, одержаних вiд пiдприємницької дiяль-ностi, за фiксованим податком. Зазначимо лише, що цей спосiб оподаткуван­ня не можна застосовувати в таких випадках:

•кiлькiсть осiб, що перебувають у трудових вiдносинах з платником фiксо-ваного податку, серед них i членiв його сiм’ї, є бiльшою нiж 5 чоловiк;

•валовий дохiд пiдприємця вiд провадження пiдприємницької дiяльностi за фiксованим податком (самостiйно або з використанням найманої працi) за останнi 12 календарних мiсяцiв пiсля придбання патенту перевищив 7 000 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян (119 000 грн.);

•пiдприємець бiльше не сплачує ринкового збору;

•пiдприємець планує розгорнути торгiвлю лiкеро-горiлчаними та тю­тюновими виробами.

Джерела юридичної iнформацiїс:таття 14 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв Украї­ни “Про прибутковий податок з громадян” вiд 26.12.1992 № 13-92; пункти 5, 6 та 8 Порядку заповнення патенту про сплату фiксованого розмiру прибуткового по­датку з громадян, затвердженого в Наказi ДПА України вiд 25.03.1998 № 137.

 

< Попередня   Наступна >