2.6. Умови господарської дiяльностi

Податкове право - СПРОЩЕНI СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ
93

2.6. Умови господарської дiяльностi

Для платникiв фiксованого податку встановлено iншi умови господарсь­кої дiяльностi, нiж для решти суб’єктiв пiдприємництва — фiзичних осiб. Йдеться про певнi обмеження та переваги.

Найсуворiшим обмеженням для платника фiксованого податку та його найманих працiвникiв є заборона провадити торгiвлю лiкеро-горiлчаними та тютюновими виробами, яка є високоприбутковим бiзнесом.

Якщо представники контрольних органiв виявлять факт торгiвлi лiкеро-горiлчаними або тютюновими виробами, то за рiшенням керiвника органу державної податкової служби дiю виданого патенту скасують, а пiдприємця при­тягнуть до вiдповiдальностi згiдно iз законодавством.

У статтi 14 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України “Про прибутковий по­даток з громадян” встановлено, що платник фiксованого податку та його найманi працiвники (особи, якi перебувають з ним у трудових вiдносинах, або члени його сiм’ї, залученi до такої дiяльностi) можуть провадити дiяльнiсть у сферi роздрiбної (дрiбнооптової) торгiвлi, не отримуючи лi-цензiї. Втiм, тут йдеться про тi види торгiвлi, що вже не пiдлягають лiцензу-ванню. Що ж до iнших видiв дiяльностi в цiй сферi, то платник фiксованого податку має одержати вiдповiднi лiцензiї.

Платники фiксованого податку не мусять застосовувати реєстратори розрахункових операцiй — РРО (колишнi електроннi контрольно-касовi апарати) й розрахунковi книжки пiд час продажу товарiв (крiм пiдакцизних) та надання послуг. Крiм того, таких пiдприємцiв звiльнено вiд ведення книг облiку розрахункових операцiй.

Продаючи пiдакцизнi товари, платник фiксованого податку також не му­сить застосовувати реєстратори розрахункових операцiй, однак має викори­стовувати розрахунковi книжки й вести книги облiку розрахункових операцiй

.

Нагадаємо, що суб’єкти пiдприємницької дiяльностi, якi сплачують фiксо-ваний податок, не мають права торгувати лiкеро-горiлчаними та тютюновими ви­робами, що належать до пiдакцизних товарiв. Крiм того, цi пiдприємцi можуть працювати лише в межах ринку, а тут заборонено продавати такi пiдакцизнi това­ри, як вироби з коштовних металiв та коштовного камiння, паливнi матерiали.

За умови використання розрахункових книжок та ведення книг облiку розрахункових операцiй платники фiксованого податку мають право торгувати такими пiдакцизними товарами:

•пиво солодове;

•алкогольнi напої, що не належать до категорiї лiкеро-горiлчаних виробiв (вина, шампанське, вермути та iн.);

•ювелiрнi вироби, крiм виробiв з коштовних металiв i таких виробiв, що мiстять коштовне камiння;

•транспортнi засоби (автомобiлi, автобуси, мотоцикли, мопеди, причепи та напiвпричепи тощо).

Платник фiксованого податку, який продає пiдакцизнi товари, має за­реєструвати розрахунковi книжки та книги облiку розрахункових операцiй в органi державної податкової служби й вести їх вiдповiдно до встановлено­го в законодавствi порядку.

Крiм того, здiйснюючи розрахунковi операцiї в готiвковiй та (або) в без-готiвковiй формi пiд час продажу товарiв (надання послуг), такий пiдприємець мусить надавати покупцевi товарiв (послуг) на його вимогу письмовий доку­мент, що засвiдчує перехiд права власностi на них вiд продавця до покупця.

Оскiльки платника фiксованого податку звiльнено вiд застосування РРО, та­кий письмовий документ можна скласти в довiльнiй формi. Тут обов’язково потрiбно вказати данi про платника фiксованого податку, обсяг реалiзованих товарiв (послуг), цiну за одиницю товару (за послугу) та загальну суму коштiв, витрачених на купiвлю.

У разi порушення вимоги щодо обов’язкового надання такого письмово­го документу, платника фiксованого податку можуть притягнути до вiдпо-вiдальностi, визначеної в Законi України “Про захист прав споживачiв”. Однак це порушення не може бути пiдставою для застосування до пiдприємця санкцiй, встановлених у законодавствi з питань оподаткування.

Платникiв фiксованого податку, на вiдмiну вiд платникiв єдиного по­датку, звiльнено вiд обов’язку вести облiк товарних запасiв на складах та (або) за мiсцем їх реалiзацiї.

Здiйснювати контроль за дотриманням вимог законодавства щодо здiйснення розрахункiв за товари та послуги з боку платника фiксованого по­датку мають право лише органи державної податкової служби пiд час прове­дення планових та позапланових перевiрок.

Планову перевiрку з цього питання проводять не частiше нiж раз на рiк за наслiдками звiтного календарного року. При цьому, як вказано в законо-давствi, такий контроль не можна здiйснювати ранiше, нiж мине термiн, про­тягом якого платник фiксованого податку має подати рiчний податковий звiт (декларацiю). Тому будь-якi санкцiї (наприклад, адмiнiстративнi стягнення, штрафи, податковi нарахування), накладенi за умов порушення цiєї вимоги, вважають незаконними, отож такi рiшення не пiдлягають виконанню.

Ця законодавча норма мiстить певну суперечнiсть, оскiльки платники фiксованого податку не подають податкового звiту (декларацiї) з фiксованого податку. Очевидно, тут йдеться про подання рiчної декларацiї про одержанi до­ходи платника фiксованого податку.

Позапланову перевiрку на предмет дотримання вимог законодавства що­до здiйснення розрахункiв за товари та послуги можна проводити тiльки на пiдставi постанови слiдчого, органу дiзнання або рiшення суду.

Планову або позапланову перевiрку на предмет дотримання вимог зако­нодавства щодо здiйснення розрахункiв за товари та послуги з боку платникiв фiксованого податку, що застосовують розрахунковi книжки та книги облiку розрахункових операцiй (пiд час продажу пiдакцизних товарiв), проводять вiдповiдно до порядку, передбаченого в законодавствi. У такому разi планову перевiрку зазвичай проводять не частiше нiж раз на рiк. Натомiсть позаплановi перевiрки можуть вiдбуватися частiше, оскiльки перелiк пiдстав для їх прове­дення є ширшим.

Контроль за провадженням пiдприємницької дiяльностi платника фiксова-ного податку здiйснюють на таких самих засадах, що й перевiрки суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi — фiзичних осiб, якi працюють за загальною системою оподаткування, облiку та звiтностi. Порядок здiйснення такого нагляду встанов­лює вiдповiдне законодавство, а також Указ Президента України “Про деякi захо­ди з дерегулювання пiдприємницької дiяльностi”.

Платник фiксованого податку та особи, залученi до його пiдпри-ємницької дiяльностi, можуть продавати товари й надавати супутнi послуги тiльки на тому ринку (чи ринках), який зазначено у виданому патентi. Іна­кше пiдприємця притягнуть до вiдповiдальностi за провадження пiдпри-ємницької дiяльностi без патенту.

Якщо Ви хочете залучити когось до провадження пiдприємницької дiяльностi за фiксованим податком, то мусите укласти з такою особою тру­довий договiр. Ця вимога стосується також до членiв Вашої сiм’ї, що беруть участь у Вашому бiзнесi.

Залучаючи до пiдприємницької дiяльностi осiб, з якими не укладено тру­дових договорiв, Ви порушуєте умови, за яких дозволено застосовувати спосiб оподаткування доходiв за фiксованим податком. Звичайно, про всiх найманих працiвникiв належить iнформувати орган державної податкової служби, щоб вiдповiднi вiдомостi було внесено до патенту. Інакше ранiше чи пiзнiше (на­приклад, пiд час перевiрки) виявиться, що за Вашим дорученням або вiд Вашо­го iменi продаж товарiв та надання супутнiх такому продажевi послуг здiйснює особа, вiдомостей про яку не внесено до патенту. Тодi за рiшенням керiвника державної податкової iнспекцiї дiю Вашого патенту скасують. У такому разi Вас позбавлять права застосовувати спосiб оподаткування доходiв за фiксова-ним податком протягом наступних 12 календарних мiсяцiв (вiдлiк починають вiд дати виявлення згаданого порушення). Крiм того, Ви сплатите штраф, що за сумою дорiвнюватиме повнiй сумi фiксованого податку в розрахунку за мiсяць за кожну особу, вiдомостей про яку не внесено до патенту.

Наприклад, податкiвцi виявили, що вiд Вашого iменi на ринку торгують три особи, вiдомостей про яких немає в патентi. Ваш фiксований податок становить 60 грн. на мiсяць. У такому разi штраф сягатиме 180 грн. (60 грн. х 3 особи).

Законодавство встановлює особливi вимоги до укладання трудових дого-ворiв мiж суб’єктами пiдприємницької дiяльностi — фiзичними особами та їхнiми найманими працiвниками.

По-перше, такий документ укладають тiльки в письмовiй формi. По-дру­ге, протягом тижня вiд моменту фактичного допущення працiвника до роботи пiдприємець мусить зареєструвати трудовий договiр у державнiй службi зайня-тостi за мiсцем свого проживання.

Крiм того, платник фiксованого податку має вести трудовi книжки тих найманих працiвникiв, якi працюють у нього понад п’ять днiв i для яких це мiсце роботи є основним. Отже, Ви не мусите вести трудовi книжки тих осiб, якi працюють у Вас за сумiсництвом: цей документ таким особам заповнюють за мiсцем їхньої основної роботи. Стягуючи податки з доходiв, якi Ви випла­чуєте своїм найманим працiвникам — постiйним i тим, що працюють за сумiсництвом, пам ятайте про таку важливу рiч: вiдрахування належить здiйснювати за рiзними схемами.

Джерела юридичної iнформацiї с :таття 14 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв Ук­раїни Про прибутковий податок з громадян вiд 26.12.1992 № 13-92; статтi 3, 9, 10, 15 та 16 Закону України Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг вiд 06.07.1995 № 265/95-ВР (у редакцiї Закону України вiд 01.06.2000 № 1776-III); статтi 24, 24-1 та 48 Кодексу законiв про працю України; Указ Президента України Про деякi заходи з дерегулювання пiдприємницької дiяльностi” вiд 23.07.1998 № 817/98; пункти 50 та 52 Правил торгiвлi на ринку, затверджених у Наказi МЗЕЗторгу України вiд 12.03.1996 № 157.

 

< Попередня   Наступна >