3.4. Розмiр i порядок внесення плати за спецiальний торговельний патент

Податкове право - СПРОЩЕНI СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ
158

3.4. Розмiр i порядок внесення плати за спецiальний торговельний патент

Вартiсть спецiального торговельного патенту встановлює вiдповiдний орган мiсцевого самоврядування щороку пiсля затвердження мiсцевого бюджету. Законодавство не визначає таких кiлькiсних меж для вартостi спецiального торговельного патенту, якi iснують для фiксованого податку. Однак дiють певнi правила встановлення плати за цей патент.

Величина такої плати залежить вiд мiсцезнаходження пункту продажу то­варiв та асортиментного перелiку товарiв або мiсцезнаходження об єкту з на­дання побутових послуг та виду побутових послуг.

Встановлюючи плату за спецiальнi торговельнi патенти, органи мiсцево­го самоврядування мають дотримувати такої умови: розрахункова сума рiчних надходжень вiд суб єктiв пiдприємницької дiяльностi у виглядi плати за спе­цiальнi торговельнi патенти не може бути меншою вiд загальної суми надхо­джень до бюджетiв усiх рiвнiв та державних цiльових фондiв тих податкiв i збо­рiв (обов язкових платежiв), що їх сплатили такi пiдприємцi за попереднiй бюджетний рiк. При цьому беруть до уваги рiвень iнфляцiї та суму тих подат­кiв, вiд сплати яких звiльняє придбання спецiального торговельного патенту.

Органи мiсцевого самоврядування можуть встановлювати диференцiйо­вану плату за спецiальний торговельний патент залежно вiд площi, яку викори­стовує пiдприємець для провадження торгiвлi або надання побутових послуг. Шкала ставок плати за квадратний метр площi може бути пропорцiйною або регресивною чи прогресивною.

Законодавство визначає такi принципи, що мають забезпечувати iснуван­ня ринкової конкуренцiї:

плату за спецiальний торговельний патент встановлюють за єдиною методикою для всiх суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi або окремо для суб’єктiв пiдприємницької дiяль

ностi — фiзичних осiб i суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi — юридичних осiб;

заборонено встановлювати пiльгову (занижену) вартiсть спецiального торговельного патенту окремо для конкретного суб’єкта пiд-приємницької дiяльностi.

Якщо Ви працюєте за спецпатентом, то плату за нього належить вносити до мiсцевого бюджету за мiсцем своєї державної реєстрацiї. Цю суму потрiбно сплачувати щомiсяця до 15 числа того мiсяця, який передує звiтному. Наприк­лад, вартiсть спецпатенту за квiтень Ви маєте сплатити до 15 березня.

Звертаємо Вашу увагу на таку особливiсть: одержуючи спецiальний торговельний патент, Ви не мусите вносити разову плату, що за обсягом дорiвнює вартостi торговельного патенту за мiсяць. Таку вимогу висувають тiльки до тих пiдприємцiв, якi бажають придбати торговельний патент на провадження торговельної дiяльностi.

Якщо хочете, можете зробити попередню оплату вартостi спецiального торговельного патенту за весь термiн його дiї. Крiм того, Ви маєте право при­дбати спецiальнi торговельнi патенти на провадження торгiвлi не тiльки на по­точний рiк, а й на наступнi три роки. Щоправда, пiд час одержання патентiв Вам доведеться сплатити їхню повну вартiсть. Однак тодi Ви не доплачувати­мете за спецпатент у тому разi, якщо вiдповiдно до нормативно-правових актiв, ухвалених пiзнiше, плату за нього буде пiдвищено.

Грошовi розрахунки за спецiальний торговельний патент здiйснюють за такими правилами:

якщо Ваш спецпатент дiє не вiд початку мiсяця (кварталу), то плата за перший звiтний мiсяць (квартал) має бути пропорцiйною до кiлькостi календарних днiв мiсяця (кварталу), починаючи вiд дня придбання спецiального торговельного патенту;

якщо Ви придбали спецiальний торговельний патент пiсля 15 числа звiтного мiсяця (15 числа останнього мiсяця звiтного кварталу), то му­сите одночасно сплатити вартiсть спецiального торговельного патенту за наступний звiтний мiсяць (квартал).

Кошти, одержанi вiд внесення плати за спецiальнi торговельнi патенти, пiдлягають такому розподiловi:

•5% надходять до Державного бюджету України;

•67% залишаються в мiсцевому бюджетi за мiсцем сплати за спецпатент;

•17% держава спрямовує до Пенсiйного фонду України;

•2% надходять до Фонду соцiального страхування України;

•1% потрiбно спрямувати до державного фонду сприяння зайнятостi населення;

•6% належить переказати до вiдповiдних бюджетiв для зарахування при­буткового податку з громадян;

•2% потрiбно спрямувати до вiдповiдних бюджетiв для зарахування пла­ти (податку) за землю.

Якщо Ви припинили пiдприємницьку дiяльнiсть за спецiальним торго­вельним патентом, то надмiрно сплаченi кошти за спецпатент Вам повернуть вiдповiдно до встановленого порядку.

Доходи вiд пiдприємницької дiяльностi, для провадження якої Ви, як пiдприємець — фiзична особа, придбали спецiальний торговельний патент, не входять до складу iнших оподатковуваних доходiв, зокрема до сукупного оподатковуваного доходу за пiдсумками звiтного року.

Джерела юридичної iнформацiїс:таттi 3, 3-1, 3-2 та 6 Закону України “Про патентування деяких видiв пiдприємницької дiяльностi” вiд 23.03.1996 № 98/96-ВР; пункт 13 Положення про виготовлення, зберiгання i реалiзацiю торгових патентiв, затвердженого в Постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.07.1998 № 1077; пункти 1, 2 та 5 Порядку зарахування коштiв, одержаних вiд продажу спецiальних торгових патентiв, затвердженого в Постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.06.1998 № 801.

 

< Попередня   Наступна >