4.4. Розмiр i порядок сплати єдиного податку

Податкове право - СПРОЩЕНI СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ
108

4.4. Розмiр i порядок сплати єдиного податку

Для суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi — фiзичних осiб ставка єдино­го податку, яку встановлює мiсцева рада за мiсцем їхньої державної реєстрацiї залежно вiд виду дiяльностi, не може становити менше нiж 20 грн. i бiльше нiж 200 грн. на мiсяць.

Припустимо, Ви провадите пiдприємницьку дiяльнiсть кiлькох видiв, для яких iснують рiзнi ставки єдиного податку. У такому разi Ви маєте визначити, для котрого з цих видiв мiсцева рада за мiсцем Вашої державної реєстрацiї вста­новила найбiльшу ставку, i сплачувати єдиний податок за цiєю ставкою.

Наприклад, Ви провадите пiдприємницьку дiяльнiсть трьох видiв. Ставка єдиного податку для цих видiв дорiвнює, вiдповiдно, 80, 100 та 160 грн. Отже, Ви мусите сплачувати 160 грн. єдиного податку.

Використовуючи найману працю або залучаючи до пiдприємницької дi-яльностi членiв своєї сiм’ї, за кожну особу Ви маєте додати 50% ставки єдино­го податку. Наприклад, ставка єдиного податку для Вашого виду пiдпри-ємницької дiяльностi становить 120 грн. Ви уклали трудовi договори з трьома найманими працiвниками. Отож щомiсяця Ви мусите сплачувати не 120 грн., а 300 грн.: 120 грн. + 3 х (0,5 х 120 грн.).

Якщо протягом термiну дiї свiдоцтва про сплату єдиного податку чисель-нiсть Ваших найманих працiвникiв зросла, то за кожну прибулу особу Ви маєте доплатити починаючи з того мiсяця, вiдколи вона у Вас працює. Якщо ж кiль-кiсть Ваших найманих працiвникiв зменшилася, то Вам спершу треба повернути до органу державної податкової служби довiдки про трудовi вiдносини звiльнених працiвникiв з Вами як платником єдиного податку. За такої умови наступного мiсяця Ви вже не будете доплачувати податок за цих осiб. У разi втрати згаданих довiдок, доплату не треба буде робити щойно наступного кварталу.

>

Ви можете сплатити єдиний податок або за мiсяць, або за будь-який iнший перiод до кiнця календарного року. Якщо Ви перераховуєте згаданий податок щомiсяця, то цi кошти потрiбно переказувати авансом на наступний мiсяць не пiзнiше нiж 20 числа поточного мiсяця. Наприклад, єдиний податок за лютий належить сплатити не пiзнiше нiж 20 сiчня. Якщо Ви перераховуєте суму єдиного податку за будь-який iнший перiод у межах календарного року, то вiдповiднi перерахунки маєте здiйснювати не пiзнiше нiж 20 числа того мiсяця, який передує цьому перiодовi.

Протягом термiну дiї свiдоцтва про сплату єдиного податку мiсцева рада може збiльшити або зменшити ставки єдиного податку для Ваших видiв пiд­приємницької дiяльностi. Однак за той перiод, за який Ви вже сплатили пода­ток ще перед запровадженням таких змiн, перерахунку сплачених коштiв не здiйснюватимуть. Отож Вам не повернуть грошей у разi переплати податку, але Вам не доведеться й доплачувати, якщо нова ставка податку виявилася бiль­шою за встановлену ранiше.

Кошти за єдиний податок належить переказувати на окремий рахунок вiддiлень Державного казначейства України.

Сплачену суму єдиного податку вiддiлення Державного казначейства України перераховують у таких пропорцiях: до мiсцевого бюджету спрямовують 43 %, до Пенсiйного фонду України — 42%, на обов язкове соцiальне страхування — 15% (зокрема, до Державного фонду сприяння зайнятостi населення — 4%) для вiдшко­дування витрат, що виникли внаслiдок тимчасової втрати працездатностi, а також видаткiв, зумовлених народженням та похованням.

Згiдно iз законодавством України платники єдиного податку несуть вiд­повiдальнiсть за правильнiсть обчислення, вчаснiсть сплати сум єдиного по­ртів датку. Мiру цiєї вiдповiдальностi встановлює Закон України Про порядок по­гашення зобов язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами .

Джерела юридичної iнформацiї: с таттi 2 та 5 Указу Президента України “Про внесення змiн до Указу Президента України вiд 3 липня 1998 року № 727 Про спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi суб єктiв малого пiдприєм­ництва вiд 28.06.1999 № 746/99; пункти 2–4 Порядку видачi Свiдоцтва про сплату єдиного податку, затвердженого в Наказi ДПА України вiд 29.10.1999 № 599.

 

< Попередня   Наступна >