Мирова угода з погляду учасникiв провадження у справi про банкрутство // Мирова угода i арбiтражний керуючий, або “Хлiб наш щоденний дай нам сьогоднi”

Комерцiйне права - Банкрутство: практичнi аспекти
159

Мирова угода з погляду учасникiв провадження у справi про банкрутство

Мирова угода i арбiтражний керуючий, або “Хлiб наш щоденний дай нам сьогоднi”

Для арбiтражного керуючого процедура мирової угоди -найочiкуванiший момент. Це - сподiвання невдовзi заверши­ти справу, отримати додаткову винагороду за свiй труд. До мирової угоди треба готуватися вiд дня винесення ухвали про призначення на посаду арбiтражного керуючого. Треба мати план дiй (хоча б в думках, а краще - на паперi) протягом усьо­го ходу провадження у справi про банкрутство. З урахуван­ням мирової угоди здiйснювати обов’язки на стадiї розпоряд­ження майном, а саме: при складаннi реєстру грошових ви­мог кредиторiв, проведеннi перших зборiв кредиторiв, фор-муваннi комiтету кредиторiв. Арбiтражний керуючий зо­бов’язаний активно впливати на хiд процесу, а не пасивно споглядати за розвитком подiй у справi про банкрутство. Вiд цих пiдготовчих дiй залежить подальший успiх, сама мож-ливiсть укладення Мирової Угоди.

Безпосередньо у процедурi мирової угоди є декiлька обов’язкових (бажаних) дiй.

По-перше,одразу пiсля затвердження реєстру необхiдно скласти повний перелiк кредиторiв згiдно з даними бухгал­терського облiку боржника, окремо видiливши кредиторiв, яким вiдмовлено судом у вiдновленнi строкiв за статтею 14 Закону, та окремо кредиторiв, якi не зверталися до суду iз заявою у вiдповiдностi до статтi 14 Закону.

По-друге,слiд звернутися до суду iз заявою про визнан­ня кредиторської заборгованостi (згiдно з даними бухгал­терського облiку боржника), яка не була заявлена креди­торами, погашеною.

По-третє, необхiдно звернутися до суду з позовом що­до примусового виконання рiшення суду про списання кредиторської заборгованостi перед кредиторами, якi не звернулися до с

уду iз заявою про визнання їхнiх грошо­вих вимог чи яким було вiдмовлено у вiдновленнi пропу­щених строкiв у вiдповiдностi до статтi 14 Закону.

По-четверте, розпочати виконавче провадження за наслiдками рiшень суду, про якi йшлося в попередньому абзацi.

По-п’яте, включити до проекту Мирової Угоди норми про списання заборгованостi (всiєї або частини заборго-ваностi, окремо пенi, штрафiв, неустойки, iнфляцiйних втрат, втраченої вигоди, з вiдстрочки та розстрочки то­що) для всiх кредиторiв, а не тiльки тих, якi ввiйшли до реєстру, з урахуванням рiвностi кредиторiв однiєї черги.

 

< Попередня   Наступна >