10.3. Колективний договір: сторони, зміст, строк дії та порядок укладення. Спори, які виникають при його укладенні та виконанні. Правова допомога, яку може надати адвокат при розв'язанні таких спорів.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2
393

10.3. Колективний договір: сторони, зміст, строк дії та порядок укладення. Спори, які виникають при його укла­денні та виконанні. Правова допомога, яку може надати адвокат при розв'язанні таких спорів.

Колективний договір укладається на основі чинного законодавства, прийня­тих сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціаль­но-економічних відносин та узгодження інтересів працівників, власників та уповноважених ними органів.

Колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях (далі — підприємства) незалежно від форм власності і господарювання, які вико­ристовують найману працю і мають права юридичної особи. Колективний договір може укладатися в структурних підрозділах підприємства.

Колективний договір укладається між власником або уповноваженим ним ор­ганом (особою), з одного боку, і первинними профспілковими організаціями, які діють відповідно до своїх статутів, а у разі їх відсутності — представниками, вільно обраними на загальних зборах найманих працівників або уповноважених ними органів, з другого боку. Якщо на підприємстві створено кілька первинних профспілкових організацій, вони повинні на засадах пропорційного представ­ництва (згідно з кількістю членів кожної первинної профспілкової організації) утворити об'єднаний представницький орган для укладення колективного дого­вору. В цьому разі кожна первинна профспілкова організація має визначитися щодо своїх конкретних зобов'язань за колективним договором та відповідаль­ності за їх невиконання. Первинна профспілкова організація, що відмовилася від участі в об'єднаному представницькому органі, позбавляється права представля­ти інтереси працівників при підписанні колективного договору.

Зміст колективного договору визначається сторонами в межах їх компетенції. У колективному договорі встановлю

ються взаємні зобов'язання сторін щодо ре­гулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема:

зміни в організації виробництва і праці;

забезпечення продуктивної зайнятості;

нормування і оплати праці, встановлення форм, системи, розмірів за робітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.);

встановлення гарантій, компенсацій, пільг;

участі трудового колективу у формуванні, розподілі та використанні при­бутку підприємства (якщо це передбачено статутом);

режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку;

умов і охорони праці;

забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговуван­ня, організації оздоровлення і відпочинку працівників;

гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій працівників;

умов регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфіканійних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці.

Колективний договір може передбачати додаткові порівняно з чинним зако­нодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги.

Укладенню колективного договору передують колективні переговори. Стро­ки, порядок ведення переговорів, вирішення розбіжностей, що виникають під час їх ведення, порядок розробки, укладення та внесення змін і доповнень до ко­лективного договору, відповідальність за його виконання регулюються Законом України «Про колективні договори і угоди».

Колективні договори підлягають повідомній реєстрації місцевими органами державної виконавчої влади. Порядок реєстрації колективних договорів визна­чається Кабінетом Міністрів України.

Умови колективного договору, що погіршують порівняно з чинним законо­давством і угодами становище працівників, є недійсними.

Колективний договір набирає чинності з дня його підписання представника­ми сторін або з дня, зазначеного у ньому. Після закінчення строку чинності коливний договір продовжує діяти до того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний, якщо інше не передбачено договором. Колективний договір зберігає чинність у разі зміни складу, структури, найменування уповноваженого власником органу, від імені якого укладено цей договір. У разі реоргані­зації підприємства колективний договір зберігає чинність протягом строку, на і його укладено, або може бути переглянутий за згодою сторін. У разі зміни власника чинність колективного договору зберігається протягом строку його дії, але не більше одного року. У цей період сторони повинні розпочати переговори про укладення нового чи зміну або доповнення чинного колективного договору. У разі ліквідації підприємства колективний договір діє протягом усього строку проведення ліквідації.

На новоствореному підприємстві колективний договір укладається за ініціативою однієї із сторін у тримісячний строк після реєстрації підприємства, якщо законодавством передбачено реєстрацію, або після рішення про заснуван­ня підприємства, якщо не передбачено їх реєстрацію.

Положення колективного договору поширюються на всіх працівників підприємства незалежно від того, чи є вони членами професійної спілки, і є обов'язковими як для власника або уповноваженого ним органу, так і для працівників підприємства.

Контроль за виконанням колективного договору проводиться безпосередньо сторонами, які його уклали у порядку, визначеному цим колективним договором. Якщо власник або уповноважений ним орган (особа) порушив умови колектив­ного договору, профспілки, що його уклали, мають право надсилати власнику або уповноваженому ним органу (особі) подання про усунення цих порушень, яке розглядається у тижневий строк. У разі відмови усунути порушення або недосягнення згоди у зазначений строк профспілки мають право оскаржити непра­вомірні дії або бездіяльність посадових осіб до суду.

Сторони, які підписали колективний договір, щорічно в строки, передбачені колективним договором, звітують про його виконання.

 

< Попередня   Наступна >