13.9. Розгляд справ про адміністративне правопорушення. Особи, які беруть участь у провадженні про адміністративне правопорушення. Участь адвоката у ньому.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2
319

13.9. Розгляд справ про адміністративне правопорушен­ня. Особи, які беруть участь у провадженні про адміністра­тивне правопорушення. Участь адвоката у ньому.

Справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення.

Деякі справи про адміністративні правопорушення можуть також розглядати­ся за місцем обліку транспортних засобів або за місцем проживання порушників.

Крім того, окремі справи розглядаються за місцем їх вчинення або за місцем проживання порушника.

Справа про адміністративне правопорушення розглядається в п'ятнадцятиденний строк з дня одержання органом (посадовою особою), правомочним розглядати справу, протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.

Орган (посадова особа) при підготовці до розгляду справи про адміністратив­не правопорушення вирішує такі питання:

чи належить до його компетенції розгляд даної справи;

чи правильно складено протокол та інші матеріали справи про адміністра­тивне правопорушення;

чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її роз­гляду;

чи витребувано необхідні додаткові матеріали;

чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних представників і ад­воката.

Розгляд справи розпочинається з оголошення складу колегіального органу або представлення посадової особи, яка розглядає дану справу.

Головуючий на засіданні колегіального органу або посадова особа, що розгля­дає справу, оголошує, яка справа підлягає розгляду, хто притягається до адміні­стративної відповідальності, роз'яснює особам, які беруть участь у розгляді спра­ви, їх права та

обов'язки. Після цього оголошується протокол про адміністратив­не правопорушення. На засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у роз­гляді справи, досліджуються докази і вирішуються клопотання. У разі участі в розгляді справи прокурора заслуховується його висновок.

Орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопору­шення зобов'язаний з'ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушен­ня, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації, трудового колективу, а також з'ясувати інші обставини, що мають значення для правильно­го вирішення справи.

При розгляді колегіальним органом справи про адміністративне правопору­шення ведеться протокол, в якому зазначаються:

дата і місце засідання;

найменування і склад органу, який розглядає справу;

зміст справи, що розглядається;

відомості про явку осіб, які беруть участь у справі; -

пояснення осіб, які беруть участь у розгляді справи, їх клопотання і резуль­тати їх розгляду;

документи і речові докази, досліджені при розгляді справи;

відомості про оголошення прийнятої постанови і роз'яснення порядку та строків її оскарження.

Протокол засідання колегіального органу підписується головуючим на засі­данні і секретарем цього органу.

Орган (посадова особа), який розглядає справу, встановивши причини та умо­ви, що сприяли вчиненню адміністративного правопорушення, вносить у відповідний державний орган чи орган місцевого самоврядування, громадську ор­ганізацію або посадовій особі пропозиції про вжиття заходів щодо усунення цих причин та умов. Про вжиті заходи протягом місяця з дня надходження пропозиції повинно бути повідомлено орган (посадову особу), який вніс пропозицію.

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявля­ти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адво­ката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання пра­вової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ве­деться провадження; оскаржити постанову по справі. Справа про адміністратив­не правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бу­ти розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення роз­гляду справи.

Потерпілим є особа, якій адміністративним правопорушенням заподіяно мо­ральну, фізичну або майнову шкоду. Потерпілий має право знайомитися з мате­ріалами справи, заявляти клопотання, оскаржувати постанову у справі про адмі­ністративне правопорушення.

Законні представники. Інтереси особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, і потерпілого, які є неповнолітніми або особами, що через свої фізичні або психічні вади не можуть самі здійснювати свої права у справах про адміністративні правопорушення, мають право представляти їх законні представ­ники (батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники). Законні представники ма­ють право знайомитися з матеріалами справи; заявляти клопотання; від імені особи, інтереси якої вони представляють, приносити скарги на рішення органу (посадової особи), який розглядає справу.

Захисник. У розгляді справи про адміністративне правопорушення можуть брати участь адвокат, інший фахівець у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи. Ці особи мають право знайомитися з матеріалами справи; заявляти клопотання; за дорученням особи, яка його запросила, від її імені подавати скарги на рішення органу (посадової особи), який розглядає справу, а також мають інші права, пе­редбачені законами України. Повноваження адвоката на участь у розгляді справи посвідчуються ордером, що його видає адвокатське об'єднання, або відповідною довіреністю на ведення справи.

Як свідок у справі про адміністративне правопорушення може бути викликана кожна особа, про яку є дані, що їй відомі які-небудь обставини, що підлягають ус­тановленню по даній справі. На виклик органу (посадової особи), у провадженні якого перебуває справа, свідок зобов'язаний з'явитися в зазначений час, дати правдиві пояснення, повідомити все відоме йому по справі і відповісти на постав­лені запитання.

Експерт призначається органом (посадовою особою), у провадженні якого пе­ребуває справа про адміністративне правопорушення, у разі, коли виникає потре­ба в спеціальних знаннях. Експерт зобов'язаний з'явитися на виклик органу (по­садової особи) і дати об'єктивний висновок у поставлених перед ним питаннях. Експерт має право знайомитися з матеріалами справи, що стосуються предмета експертизи, заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів, не­обхідних для дачі висновку; з дозволу органу (посадової особи), у провадженні якого перебуває справа про адміністративне правопорушення, ставити особі, яка притягається до відповідальності, потерпілому, свідкам запитання, що стосують­ся предмета експертизи; бути присутнім при розгляді справи.

Перекладач призначається органом (посадовою особою), у провадженні яко­го перебуває справа про адміністративне правопорушення. Перекладач зо­бов'язаний з'явитися на виклик органу (посадової особи) і зробити повно й точ­но доручений йому переклад.

Потерпілим, свідкам, експертам і перекладачам відшкодовуються у встанов­леному порядку витрати, що їх вони зазнали у зв'язку з явкою в орган (до посадо­вої особи), у провадженні якого перебуває справа про адміністративне правопо­рушення.

За особами, яких викликають як потерпілих, свідків, експертів і перекладачів, зберігається у встановленому порядку середній заробіток за місцем роботи за час їх відсутності у зв'язку з явкою в орган (до посадової особи), у провадженні яко­го перебуває справа про адміністративне правопорушення.

 

< Попередня   Наступна >