13.12. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам'яток історії та культури. Ведення адвокатом таких справ.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2
332

13.12. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам'яток історії та культури. Ведення адвокатом таких справ.

КпАП виокремлює такі види адміністративних правопорушень в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам'яток історії та культури:

псування і забруднення сільськогосподарських та інших земель: псування сільськогосподарських та інших земель, забруднення їх хімічними і радіоактив­ними речовинами, нафтою і нафтопродуктами, неочищеними стічними водами, виробничими та іншими відходами, а так само невжиття заходів у боротьбі з бур'янами — тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 6 до 12 неопо­датковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від 8 до 15 неопо­датковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення правил використання земель: використання земель не за цільо­вим призначенням, невиконання природоохоронного режиму використання зе­мель, розміщення, проектування, будівництво, введення в дію об'єктів, які нега­тивно впливають на стан земель, неправильна експлуатація, знищення або по­шкодження протиерозійних гідротехнічних споруд, захисних лісонасаджень — тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 3 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від 10 до 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

самовільне зайняття земельної ділянки — тягне за собою накладення штра­фу на громадян від 1 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на по­садових осіб — від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

приховування або перекручення даних земельного кадастру: перекручення даних державного земельного кадастру і приховування інформації про наявність земель запасу або резервного фонду — тягнуть за собою

накладення штрафу на посадову особу від 3 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

несвоєчасне повернення тимчасово займаних земель або неприведення їх у стан, придатний для використання за призначенням — тягнуть за собою накладен­ня штрафу на громадян від 5 до 9 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від 9 до 18 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

самовільне відхилення від проектів внутрігосподарського землеустрою: відхилення без належного дозволу від затверджених у встановленому порядку проектів внутрігосподарського землеустрою — тягне за собою накладення штра­фу на громадян від 1 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на по­садових осіб — від 3 до 18 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

знищення громадянами межових знаків меж землекористувань — тягне за со­бою накладення штрафу від 2 до 4 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення вимог щодо охорони надр: самовільна забудова площ залягання корисних копалин, невиконання правил охорони надр і вимог щодо охорони довкілля, будівель і споруд від шкідливого впливу робіт, пов'язаних з користуванням надрами, знищення або пошкодження спостережних режимних свердловин на підземні води, а також маркшейдерських і геодезичних знаків — тягнуть за со­бою накладення штрафу на громадян від 4 до 6 неоподатковуваних мінімумів до­ходів громадян і на посадових осіб — від 10 до 14 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

вибіркова підробка багатих ділянок родовищ, яка призводить до необгрун­тованих втрат балансових запасів корисних копалин, наднормативні втрати і над­нормативне розубожування корисних копалин при видобуванні, псування родо­вищ корисних копалин та інші порушення вимог раціонального використання їх запасів — тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від 10 до 14 не­оподатковуваних мінімумів доходів громадян;

втрата маркшейдерської документації, невиконання вимог щодо приведен­ня гірничих виробок і бурових свердловин, які ліквідуються або консервуються, у стан, що забезпечує безпеку населення, а також вимог щодо збереження родо­вищ, гірничих виробок і бурових свердловин на час консервації — тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від 10 до 14 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення особливих умов спеціального дозволу (ліцензії) на користуван­ня надрами, якщо це не пов'язано з отриманням доходу у великих розмірах — тяг­не за собою накладення штрафу на посадових осіб та фізичних осіб від 10 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення правил і вимог проведення робіт з геологічного вивчення надр, яке може призвести чи призвело до недостовірної оцінки розвіданих запасів корисних копалин або умов для будівництва та експлуатації підприємств з видо­бування корисних копалин, а також підземних споруд, не пов'язаних з видобу­ванням корисних копалин, втрата геологічної документації, дублікатів проб корисних копалин і керна, необхідних при дальшому геологічному вивченні надр і розробці родовищ, — тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від 10 до 14 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення правил охорони водних ресурсів: забруднення і засмічення вод, порушення водоохоронного режиму на водозаборах, яке спричиняє їх забруднен­ня, водну ерозію ґрунтів та інші шкідливі явища, — тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від 5 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

введення в експлуатацію підприємств, комунальних та інших об'єктів без споруд і пристроїв, що запобігають забрудненню і засміченню вод або їх шкідли­вому діянню, — тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 5 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення вимог щодо охорони територіальних і внутрішніх морських вод від забруднення і засмічення: забруднення і засмічення територіальних і внутріш­ніх морських вод внаслідок скидів із суден, здійснених без дозволу спеціально уповноважених на те державних органів або з порушенням встановлених пра­вил, — тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від 35 до 70 нео­податковуваних мінімумів доходів громадян;

проведення навантажувальних та розвантажувальних робіт, що можуть при­звести до забруднення територіальних і внутрішніх морських вод, без дозволу органів державного контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища, якщо одержання такого дозволу передбачено законодавством Ук­раїни, — тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 20 до 40 неопо­датковуваних мінімумів доходів громадян;

неповідомлення адміністрації найближчого порту України про проведене внаслідок крайньої необхідності без належного на те дозволу скидання у море шкідливих речовин з судна або іншого плавучого засобу, повітряного судна, плат­форми чи іншої штучно спорудженої у морі конструкції, а у випадках скидання з метою поховання — і органу, який видає дозволи на таке скидання, одразу після здійснення або в ході здійснення такого скидання — тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб судна або іншого плавучого засобу від 40 до 70 неопо­датковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення правил водокористування: забір води з порушенням планів во­докористування, самовільне проведення гідротехнічних робіт, безгосподарне ви­користання води (добутої або відведеної з водних об'єктів), порушення правил ведення первинного обліку кількості вод, що забираються з водних об'єктів і ски­даються до них, та визначення якості вод, що скидаються, — тягнуть за собою на­кладення штрафу на посадових осіб від 5 до 8 неоподатковуваних мінімумів до­ходів громадян;

пошкодження водогосподарських споруд і пристроїв — тягне за собою на­кладення штрафу на громадян від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від 5 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення правил експлуатації водогосподарських споруд і пристроїв — тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 5 до 8 неоподатковува­них мінімумів доходів громадян;

невиконання обов'язків по реєстрації в суднових документах операцій з шкідливими речовинами і сумішами: невиконання капітаном або іншими особа­ми командного складу судна чи іншого плавучого засобу передбачених чинним законодавством обов'язків по реєстрації в суднових документах операцій з речо­винами, шкідливими для здоров'я людей або для живих ресурсів моря, чи сумішами, які містять такі речовини понад установлені норми, внесення зазначе­ними особами до суднових документів неправильних записів про ці операції або незаконне відмовлення пред'явити такі документи відповідним посадовим осо­бам — тягнуть за собою накладення штрафу від 5 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

незаконне використання земель державного лісового фонду: використання ділянок земель державного лісового фонду для розкорчовування, спорудження будівель, переробки деревини, влаштування складів та інше без належного дозво­лу на використання цих ділянок — тягне за собою накладення штрафу на грома­дян від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від 9 до 18 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення встановленого порядку використання лісосічного фонду, за­готівлі і вивезення деревини, заготівлі живиці — тягне за собою накладення штра­фу на громадян у розмірі від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від 5 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

незаконна порубка і пошкодження дерев і чагарників; знищення або по­шкодження лісових культур, сіянців або саджанців у лісових розсадниках і на плантаціях, а також молодняка природного походження і самосіву на площах, призначених під лісовідновлення, — тягнуть за собою накладення штрафу на гро­мадян у розмірі від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від 7 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

знищення або пошкодження полезахисних лісових смуг, захисних лісових насаджень вздовж берегів річок, каналів, навколо водних об'єктів, гідротехнічних споруд, на смугах відводу автомобільних доріг, залізниць та інших захисних лісо­вих насаджень — тягне за собою накладення штрафу на громадян від 5 до 10 нео­податковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від 7 до 12 не­оподатковуваних мінімумів доходів громадян;

знищення або пошкодження підросту в лісах — тягне за собою накладення штрафу на громадян від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

здійснення лісових користувань не у відповідності з метою або вимогами, передбаченими в лісорубному квитку (ордері) або лісовому квитку, — тягне за собою накладення штрафу на громадян від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

знищення або пошкодження полезахисних лісових смуг, захисних лісових насаджень вздовж берегів річок, каналів, навколо водних об'єктів, гідротехнічних споруд, на смугах відводу автомобільних доріг, залізниць та інших захисних лісо­вих насаджень — тягне за собою накладення штрафу на громадян від 5 до 10 не­оподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від 7 до 12 не­оподатковуваних мінімумів доходів громадян;

знищення або пошкодження підросту в лісах — тягне за собою накладен­ня штрафу на громадян від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів грома­дян і на посадових осіб — від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів гро­мадян;

порушення правил та інструкцій по відновленню, поліпшенню стану і по­родного складу лісів, підвищенню їх продуктивності, а також по використанню ресурсів спілої деревини — тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 5 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

пошкодження сінокосів і пасовищних угідь на землях державного лісового фонду — тягне за собою накладення штрафу на громадян від 1 до 3 неоподатко­вуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від 3 до 7 неоподатко­вуваних мінімумів доходів громадян;

самовільне сінокосіння і пасіння худоби в лісах та на землях державного лісового фонду, не вкритих лісом, самовільне збирання дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід та інше на ділянках, де це заборонено або допускається тільки за лісовими квитками, — тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

збирання дикорослих плодів, горіхів, ягід та інше з порушенням установле­них строків їх збирання — тягне за собою накладення штрафу на громадян від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

введення в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, цехів, аг­регатів, транспортних шляхів, магістральних трубопроводів, комунальних та інших об'єктів, не забезпечених обладнанням, що запобігає шкідливому впливу на стан і відтворення лісів, — тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

пошкодження лісу стічними водами, хімічними речовинами, нафтою і наф­топродуктами, промисловими і комунально-побутовими викидами, відходами і покидьками, що спричиняє його усихання чи захворювання, — тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 5 до 8 неоподатковуваних мінімумів до­ходів громадян;

засмічення лісів відходами — тягне за собою накладення штрафу на грома­дян від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

знищення або пошкодження лісоосушувальних канав, дренажних систем і шляхів на землях державного лісового фонду — тягне за собою накладення штра­фу на громадян від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на по­садових осіб — від 1 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

знищення або пошкодження відмежувальних знаків у лісах — тягне за собою накладення штрафу на громадян від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від 1 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

знищення корисної для лісу фауни — тягне за собою накладення штрафу на громадян від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення вимог пожежної безпеки в лісах — тягне за собою накладення штрафу на громадян від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від 3 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виник­нення лісової пожежі або поширення її на значній площі, — тягнуть за собою накла­дення штрафу на громадян від 3 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів грома­дян і на посадових осіб — від 7 до 12 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

самовільне випалювання рослинності або її залишків: випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рос­линністю, рослинності або її залишків та опалого листя у смугах відводу авто­мобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у на­селених пунктах без дозволу органів державного контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища або з порушенням умов такого дозволу, а так само невжиття особою, яка одержала дозвіл на випалювання зазначеної рос­линності або її залишків та опалого листя, заходів щодо своєчасного їх гасіння — тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від 50 до 70 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення порядку здійснення викиду забруднюючих речовин в атмосфе­ру або впливу на неї фізичних та біологічних факторів: викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря без дозволу спеціально уповноваженого органу ви­конавчої влади або недодержання вимог, передбачених наданим дозволом, інші порушення порядку здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря або перевищення технологічних нормативів допустимого викиду забруд­нюючих речовин та нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих ре­човин стаціонарних джерел під час експлуатації технологічного устаткування, споруд і об'єктів — тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від 5 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення порядку здійснення діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях, — тягне за собою накладення штрафу від 5 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

недодержання вимог щодо охорони атмосферного повітря при введенні в експлуатацію та експлуатації підприємств і споруд: введення в експлуатацію но­вих і реконструйованих підприємств, споруд та інших об'єктів, які не відповіда­ють вимогам щодо охорони атмосферного повітря, — тягне за собою попередження або накладення штрафу на посадових осіб від 5 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

недодержання екологічних вимог під час проектування, розміщення, будів­ництва, реконструкції або прийняття в експлуатацію об'єктів чи споруд, а так са­мо недодержання строків, встановлених для кожного етапу будівництва природо­ охоронних об'єктів чи споруд, або строків прийняття їх в експлуатацію — тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб — від 5 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та ін.

 

< Попередня   Наступна >