13.21. Постанова у справі про адміністративне правопорушення, її оскарження, опротестування, роль у цьому адвоката.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2
239

13.21. Постанова у справі про адміністративне правопорушення, її оскарження, опротестування, роль у цьому адвоката.

Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, орган (посадова особа) виносить постанову по справі. Постанова виконавчого органу сільської, селищної, міської ради по справі про адміністративне правопорушення прий­мається у формі рішення.

Відповідно до ст. 283 КпАП, постанова у справі про адміністративне правопо­рушення повинна містити: найменування органу (посадової особи), який виніс постанову, дату розгляду справи; відомості про особу, щодо якої розглядається справа; викладення обставин, установлених при розгляді справи; зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення; прийняте у справі рішення.

Якщо при вирішенні питання про накладення стягнення за адміністративне правопорушення органами (посадовими особами), переліченими у пунктах 1-4 ст. 213 КпАП, одночасно вирішується питання про відшкодування винним май­нової шкоди, то в постанові у справі зазначаються розмір шкоди, що підлягає стя­гненню, порядок і строк її відшкодування. Постанова у справі повинна містити вирішення питання про вилучені речі і документи, а також вказівку про порядок і строк її оскарження.

Постанова колегіального органу приймається простою більшістю голосів членів колегіального органу, присутніх на засіданні. Постанова у справі про адміністративне правопорушення підписується посадовою особою, яка розгляну­ла справу, а постанова колегіального органу — головуючим на засіданні і секрета­рем цього органу.

У випадках, передбачених законодавством України, про захід стягнення ро­биться відповідний запис на протоколі про адміністративне правопорушення або постанова оформляється іншим установленим способом.

Згідно з ст. 284 КпАП розрізняють такі види постанов у справі про адміністра­тивне правопорушення:

про накладення адміністративного стягнення;

про застосування заходів впливу, передбачених ст. 241 КпАП;

про закриття справи.

Постанова про закриття справи виноситься при оголошенні усного зауважен­ня, передачі матеріалів на розгляд громадської організації чи трудового колекти­ву або передачі їх прокурору, органу досудового слідства чи дізнання, а також при наявності обставин, передбачених ст. 247 КпАП.

Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія по­станови протягом трьох днів вручається або висилається особі, щодо якої її вине­сено, а також в той же строк вручається або висилається потерпілому на його прохання.

Копія постанови вручається під розписку, в разі, якщо копія постанови висилається, про це робиться відповідна відмітка у справі.

У справах про порушення митних правил копія постанови вручається особам, щодо яких її винесено, в порядку, встановленому Митним кодексом України.

У справах про адміністративне правопорушення, передбачені статтями 174 і 191 КпАП, щодо особи, якій вогнепальну зброю, а також бойові припаси ввірено в зв'язку з виконанням службових обов'язків або передано в тимчасове користу­вання підприємством, установою, організацією, суд надсилає копію постанови, крім того, відповідному підприємству, установі або організації для відома і органу внутрішніх справ для розгляду питання про заборону цій особі користуватися во­гнепальною зброєю.

Відповідно до ст. 287 КпАП, постанову у справі про адміністративне правопору­шення може бути оскаржено особою, щодо якої її винесено, а також потерпілим.

Постанова районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду (судді) про накладення адміністративного стягнення є остаточною і оскарженню в порядку провадження у справах про адміністративні правопорушення не підля­гає, за винятком випадків, передбачених законами України.

Постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути оскар­жено (ст. 288 КпАП) у такому порядку:

постанову адміністративної комісії — у виконавчий комітет відповідної ра­ди або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, рішення якого є остаточним;

рішення виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради — у відповідну раду або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, рішення якого є остаточним;

постанову іншого органу (посадової особи) про накладення адміністрати­вного стягнення — у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, рішення якого є ос­таточним.

Постанову про одночасне накладення основного і додаткового адміністрати­вних стягнень може бути оскаржено за вибором особи, щодо якої її винесено, чи потерпілого в порядку, встановленому для оскарження основного або додатково­го стягнення.

Скарга подається в орган (посадовій особі), який виніс постанову по справі про адміністративне правопорушення, якщо інше не встановлено законодав­ством України. Скарга, що надійшла, протягом трьох діб надсилається разом із справою органу (посадовій особі), правомочному відповідно до цієї статті її розглядати.

Особа, яка оскаржила постанову про адміністративне правопорушення, звільняється від сплати державного мита.

Скаргу на постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути подано протягом десяти днів з дня винесення постанови. В разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено органом (посадовою особою), правомочним розглядати скаргу.

Подання у встановлений строк скарги зупиняє виконання постанови про накладення адміністративного стягнення до розгляду скарги, за винятком постанов про застосування заходів стягнення, передбачених статтями 26 і 32 КпАП, а також у випадках накладення штрафу, що стягується на місці вчинення адміністративного правопорушення.

Принесення прокурором протесту зупиняє виконання постанови до розгляду протесту.

Скарга і протест на постанову по справі про адміністративне правопорушення розглядаються правомочними органами (посадовими особами) в десятиденний строк з дня їх надходження, якщо інше не встановлено законами України.

Орган (посадова особа) при розгляді скарги або протесту на постанову у справі про адміністративне правопорушення перевіряє законність і обґрунтованість ви­несеної постанови і приймає одне з таких рішень:

залишає постанову без зміни, а скаргу або протест без задоволення;

скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд;

скасовує постанову і закриває справу;

змінює захід стягнення в межах, передбачених нормативним актом про відповідальність за адміністративне правопорушення, з тим, однак, щоб стягнен­ня не було посилено.

Якщо буде встановлено, що постанову винесено органом (посадовою осо­бою), неправомочним вирішувати цю справу, то така постанова скасовується і справа надсилається на розгляд компетентного органу (посадової особи).

Відповідно до ст. 295 КпАП, копія рішення по скарзі або протесту на постано­ву у справі про адміністративне правопорушення протягом трьох днів надси­лається особі, щодо якої її винесено. В той же строк копія постанови надси­лається потерпілому на його прохання. Про результати розгляду протесту повідомляється прокуророві.

Скасування постанови із закриттям справи про адміністративне правопору­шення тягне за собою повернення стягнених грошових сум, оплатно вилучених і конфіскованих предметів, а також скасування інших обмежень, пов'язаних з цією постановою. У разі неможливості повернення предмета повертається його вартість.

Відшкодування шкоди, заподіяної громадянинові незаконним накладенням адміністративного стягнення у вигляді адміністративного арешту або виправних робіт, провадиться в порядку, встановленому законом.

 

< Попередня   Наступна >