14.8. Податок із транспортних засобів, юридична допо­мога адвоката у таких справах.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2
181

14.8. Податок із транспортних засобів, юридична допо­мога адвоката у таких справах.

Дане питання регулюється Законом України «Про податок з власників транс­портних засобів та інших самохідних машин і механізмів» від 11 грудня 1991 р. № 1963-XII. Цим Законом встановлюється податок з власників деяких наземних і водних транспортних засобів, самохідних машин і механізмів як джерело фінан­сування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних шляхів загального користування та проведення природоохоронних заходів на водойми­щах.

Платниками податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів є підприємства, установи та організації, які є юридичними особами, іноземні юридичні особи (далі — юридичні особи), а також громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства (далі — фізичні особи), які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні транс­портні засоби, які є об'єктами оподаткування.

Об'єктами оподаткування є:

трактори (колісні), крім гусеничних;

сідельні тягачі;

автомобілі, призначені для перевезення не менше 10 осіб, включаючи водія;

автомобілі легкові;

автомобілі вантажні;

автомобілі спеціального призначення, крім тих, що використовуються для перевезення пасажирів і вантажів, крім автомобілів спеціального призначення швидкої допомоги та пожежних;

мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з установленим двигуном крім тих, що мають об'єм циліндра двигуна менший 50 см куб.

яхти та судна парусні з Допоміжним двигуном або без нього (крім спортив­них);

човни моторні і катери з підвісним двигуном (крім спортивних);

інші човни (крім спортивних).

Податок з власників наземних транспортних-засобів сп

лачується за місцезна­ходженням юридичних осіб і місцем проживання фізичних осіб на спеціальні ра­хунки територіальних дорожніх фондів республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та бюджету міста Севастополя.

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і ме­ханізмів сплачується у такі строки:

— фізичними особами — перед реєстрацією, перереєстрацією транспортних засобів, а також перед технічним оглядом транспортних засобів щорічно або один раз за два роки, але не пізніше першого півріччя року в якому провадиться тех­нічний огляд;

— юридичними особами — щоквартально рівними частинами до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

За придбані протягом року юридичними особами транспортні засоби податок сплачується перед їх реєстрацією по строках сплати (кварталах), які не настали, починаючи з кварталу, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу. Роз­рахунок суми податку за такі транспортні засоби в 10-денний термін після їх реєстрації подається до відповідного податкового органу.

За транспортні засоби, зняті юридичними особами протягом року з реєстрації (перереєстровані), здійснюється перерахунок розміру податку. Розмір податку перераховується перед зняттям їх з реєстрації (перереєстрацією) по строках спла­ти (кварталах), які не настали, починаючи з наступного за тим, в якому транс­портний засіб знято з реєстрації (перереєстровано).

Фізичні особи — платники податку зобов'язані пред'являти органам, що здій­снюють реєстрацію, перереєстрацію або технічний огляд транспортних засобів, квитанції або платіжні доручення про сплату податку як за попередній, так і за поточний роки, а платники, звільнені від сплати цього податку, — відповідний документ, що дає право на користування цими пільгами.

Юридичні особи — платники податку зобов'язані пред'являти органам, що здійснюють реєстрацію, перереєстрацію або технічний огляд транспортних за­собів, платіжні доручення про сплату податку з написом (поміткою) установи банку про зарахування податку по наземним транспортним засобам до тери­торіальних дорожніх фондів, а по водним транспортним засобам — до відпо­відних бюджетів місцевого самоврядування (сільських, селищних, міських).

У разі відсутності документів про сплату податку або документів, що дають право на користування пільгами, реєстрація, перереєстрація і технічний огляд транспортних засобів не проводяться.

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і ме­ханізмів обчислюється юридичними особами на підставі звітних даних про кількість транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів за станом на 1 січня поточного року. Обчислення податку з власників наземних транспорт­них засобів провадиться виходячи з об'єму циліндрів або потужності двигуна кожного виду і марки транспортних засобів, а податок з власників водних транс­портних засобів — виходячи з довжини транспортного засобу.

У порядку визначеному податковими органами, юридичні особи подають за місцем свого знаходження та за місцем постійного базування транспортних за­собів до податкових органів, у строки, визначені законом для річного звітного періоду, на основі бухгалтерського звіту (балансу) розрахунки суми податку за формою, затвердженою центральним податковим органом України.

У разі викрадення транспортного засобу податок його власником не спла­чується, якщо факт викрадення підтверджується відповідними документами ор­ганів, якими порушено відповідну кримінальну справу.

Якщо право користування транспортним засобом передано фізичною особою за дорученням іншій особі, податок з власників транспортних засобів спла­чується його власником або від його імені особою, якій це право передано, якщо це передбачено в дорученні на право користування транспортним засобом, за місцем реєстрації цього транспортного засобу.

У разі виявлення юридичних чи фізичних осіб, які не сплачували податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вони зобов'язані сплатити податок не більш як за три попередніх роки.

Перерахування неправильно сплаченого податку допускається не більш як за три попередніх роки.

У разі приховування (заниження) об'єктів оподаткування з власників транс­портних засобів стягуються сума несплаченого податку, а також пеня або штраф у порядку, передбаченому законом.

 

< Попередня   Наступна >