15.6. Приватизація землі. Спори з цих питань та порядок їх вирішення. Правова допомога адвоката у таких справах.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2
232

15.6. Приватизація землі. Спори з цих питань та порядок їх вирішення. Правова допомога адвоката у таких справах.

При приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій (далі — підприємств) земельні ділянки пере­даються працівникам цих підприємств працівникам державних та комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я, розташованих на території відпо­відної ради, а також пенсіонерам з їх числа з визначенням кожному з них земель­ної частки (паю).

Рішення про приватизацію земель державних і комунальних сільськогоспо­дарських підприємств приймають органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень за клопотанням працівників цих підприємств.

Деякі землі у приватну власність особам передаються безоплатно. Площа ста­новить різницю між загальною площею земель, що перебували у постійному користуванні сільськогосподарських підприємств і площею земель, які залиша­ються у державній чи комунальній власності (лісогосподарське призначення, водний фонд, резервний фонд).

Особи мають гарантоване право одержати свою земельну частку (пай), виділе­ну в натурі (на місцевості).

При обчисленні розміру земельної частки (паю) враховуються сільськогоспо­дарські угіддя, які перебували у постійному користуванні державних та комуналь­них сільськогосподарських підприємств за винятком земель, що залишаються у державній та комунальній власності. Загальний розмір обчисленої для привати­зації площі сільськогосподарських угідь поділяється на загальну кількість осіб.

Вартість і розміри в умовних кадастрових гектарах земельних часток (паїв) працівників відповідних підприємств та пенсіонерів з їх числа є рівними.

Розміри

земельних ділянок, що виділяються для працівників державних та ко­мунальних закладів, підприємств і організацій культури, освіти та охорони здо­ров'я та пенсіонерів з їх числа, які проживають у сільській місцевості або селищах міського типу, не можуть перевищувати норм безоплатної передачі земельних ділянок громадянам, встановлених законом для ведення особистого селянського господарства.

Внутрігосподарські шляхи, господарські двори, полезахисні лісосмуги та інші захисні насадження, гідротехнічні споруди, водойми тощо можуть бути відповідно до ЗК України передані у власність громадян, сільськогосподарських підприємств, що створені колишніми працівниками державних і комунальних сільськогосподарських підприємств.

Органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування у процесі приватизації створюють резервний фонд земель за погодженням його місця роз­ташування з особами у розмірі до 15 відсотків площі всіх сільськогосподарських угідь, які були у постійному користуванні відповідних підприємств.

Резервний фонд земель перебуває у державній або комунальній власності і призначається для подальшого перерозподілу та використання за цільовим при­значенням.

Земельні ділянки, одержані громадянами внаслідок приватизації земель дер­жавних та комунальних сільськогосподарських підприємств, на яких розташо­вані та функціонують меліоративні системи, використовуються спільно на підставі угоди. У разі відсутності згоди щодо спільного використання зазначених земельних ділянок питання вирішується в судовому порядку.

Громадянам України — членам фермерських господарств передаються безоплатно у приватну власність надані їм у користування земельні ділянки у розмірі земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, роз­ташованого на території відповідної ради.

Однією з підстав набуття громадянами України права власності на земельні ділянки на підставі є приватизація земельних ділянок, що були раніше надані їм у користування.

Безоплатна передача земельних ділянок у власність громадян проводиться у разі:

а) приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян;

б) одержання земельних ділянок внаслідок приватизації державних і кому­нальних сільськогосподарських підприємств;

в) одержання земельних ділянок із земель державної і комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації, визначених ЗК України.

Передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах норм, визначених ЗК України, проводиться один раз по кожному виду використання.

Надання у користування земельної ділянки, що перебуває у власності або у користуванні, проводиться лише після вилучення (викупу) її в порядку, передба­ченому ЗК України.

Громадянин, зацікавлений у приватизації земельної ділянки, яка перебуває у його користуванні, подає заяву до відповідної районної, Київської чи Севасто­польської міської державної адміністрації або сільської, селищної, міської ради за місцезнаходженням земельної ділянки.

Рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування що­до приватизації земельних ділянок приймається у місячний строк на підставі технічних матеріалів та документів, що підтверджують розмір земельної ділян­ки.

Громадяни — працівники державних та комунальних сільськогосподарських підприємств, а також пенсіонери з їх числа, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні цих підприємств, звертаються з клопотанням про приватизацію цих земель відповідно до сільської, селищної, міської ради або районної, Київської чи Сева­стопольської міської державної адміністрації.

Відповідний орган місцевого самоврядування або орган виконавчої влади в місячний термін розглядає клопотання і надає дозвіл підприємствам на розробку проекту приватизації земель.

Передача земельних ділянок у власність громадянам — працівникам держав­них та комунальних сільськогосподарських підприємств, а також пенсіонерам з їх числа проводиться після затвердження проекту приватизації земель у порядку, встановленому ЗК України.

Громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності для ведення фермерського госпо­дарства, ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів у межах норм безоплатної приватизації, подають заяву до відповідної районної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації або сільської, селищної, міської ради за місцезнаходженням земель­ної ділянки. У заяві зазначаються бажані розміри та мета її використання.

Відповідна місцева державна адміністрація або сільська, селищна, міська рада розглядає заяву, а при передачі земельної ділянки фермерському господарству — також висновки конкурсної комісії, і в разі згоди на передачу земельної ділянки у власність надає дозвіл на розробку проекту її відведення.

Проект відведення земельної ділянки розробляється за замовленням громадян організаціями, які мають відповідні дозволи (ліцензії) на виконання цих видів робіт, у строки, що обумовлюються угодою сторін.

Проект відведення земельної ділянки погоджується з органом по земельних ресурсах, природоохоронним і санітарно-епідеміологічним органами, органами архітектури і охорони культурної спадщини та подається на розгляд відповідних місцевої державної адміністрації або органу місцевого самоврядування.

Районна, Київська чи Севастопольська міська державна адміністрація або сільська, селищна, міська рада у місячний строк розглядає проект відведення та приймає рішення про передачу земельної ділянки у власність. У разі відмови у пе­редачі земельної ділянки у власність або залишення заяви без розгляду питання вирішується в судовому порядку.

 

< Попередня   Наступна >