2.7. Інформування клієнта щодо правової позиції у справі. Відмова адвоката від виконання доручення у зв'язку зі зміною фактичних та правових підстав для досягнення бажаного для клієнта результату відповідно до Правил адвокатської етики.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1
466

2.7. Інформування клієнта щодо правової позиції у справі. Відмова адвоката від виконання доручення у зв'язку зі зміною фактичних та правових підстав для досягнення бажаного для клієнта результату відповідно до Правил адвокатської етики.

До підписання угоди про надання правової допомоги у справі, що підлягає судовому розгляду, адвокат повинен з'ясувати всі відомі клієнту обставини, які можуть позначитися на визначенні наявності правової позиції у справі та її зміс­ті, та запитати і вивчити всі відповідні документи, які є в розпорядженні клієнта.

Якщо після виконання зазначених вище вимог адвокат переконається у наяв­ності фактичних і правових підстав для виконання певного доручення, він пови­нен неупереджено й об'єктивно викласти їх клієнту і повідомити в загальних рисах, який час і обсяг роботи вимагатиметься для виконання цього доручення, та які правові наслідки досягнення результату, якого бажає клієнт, може мати для суттєвих інтересів клієнта.

Якщо за наявності фактичних і правових підстав для виконання доручення, свідомо для адвоката існує поширена несприятлива (з точки зору гіпотетичного результату, бажаного для клієнта) практика застосування відповідних норм права, адвокат зобов'язаний повідомити про це клієнта.

У випадку, коли адвокат дійде висновку про відсутність фактичних та право­вих підстав для виконання доручення, він зобов'язаний повідомити про це клієнта та узгодити з ним зміну змісту доручення, що відповідав би тому гіпоте­тичному результату, котрий може бути досягнутий згідно з чинним законодавст­вом, або відмовитися від прийняття доручення.

Адвокат повинен повідомити клієнта про можливий результат виконання доручення на підставі закону та практики його застосування. При цьому заборо­няється давати клієнту запевнення і гарантії стосовн

о реального результату вико­нання доручення, прямо або опосередковано сприяти формуванню у нього необгрунтованих надій, а також уявлення, що адвокат може вплинути на резуль­тат іншими засобами, крім сумлінного виконання своїх професійних обов'язків.

 

< Попередня   Наступна >