7.6. Поняття співучасті. Види співучасників. Відмежу­вання співучасті від приховування та неповідомлення про підготовлений або вчинений злочин. Кримінальна відповідальність співучасників.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1
382

7.6. Поняття співучасті. Види співучасників. Відмежу­вання співучасті від приховування та неповідомлення про підготовлений або вчинений злочин. Кримінальна відпові­дальність співучасників.

Співучастю у злочині є умисна спільна участь декількох суб'єктів злочину у вчи­ненні умисного злочину (ст. 26 КК України). Об'єктивні ознаки співучасті:

У злочині беруть участь хоча б дві особи, які відповідають вимогам, що ви­суваються до суб'єктів злочину.

Співучасть — це діяльність спільна. Спільність поєднує у собі три моменти:

вчинення злочину загальними зусиллями усіх співучасників;

спричинення єдиного для всіх співучасників наслідку;

причинний зв'язок між діями кожного співучасника і злочинним результатом.

Суб'єктивні ознаки співучасті включають:

наявність умисної вини у всіх співучасників злочину;

взаємну поінформованість співучасників про злочинну діяльність кожного з них;

усвідомлення кожним співучасником спільного характеру діяння і своєї ролі в ньому;

бажання настання суспільно небезпечних наслідків або свідоме їх припу­щення.

Форми співучасті — це об'єднання співучасників, що розрізняються між собою за характером ролей, які вони виконують, та за сталістю суб'єктивних зв'язків між ними.

Є дві підстави для поділу співучасті на форми. Перша підстава — це виконан­ня співучасниками об'єктивної сторони вчинюваного злочину. Друга підстава — це наявність або відсутність між особами попередньої домовленості на вчинення злочину.

За характером виконання об'єктивної сторони складу злочину виділяють про­сту форму співучасті і складну.

Проста форма має місце тоді, коли при вчиненні злочину відсутн

ій розподіл ролей. Всі співучасники виконують об'єктивну сторону складу злочину (співвиконавство).

Складна форма співучасті передбачає розподіл співучасників залежно від ро­лей, які вони виконують. У цьому випадку крім виконавців є й інші співучасни­ки, зокрема, організатор, підбурювач і пособник.

Види співучасників визначаються ст. 27 КК України.

Співучасниками злочину, поряд із виконавцем, є організатор, підбурювач та пособник.

Виконавцем (співвиконавцем) є особа, яка у співучасті з іншими суб'єктами злочину безпосередньо чи шляхом використання інших осіб, що, відповідно до закону, не підлягають кримінальній відповідальності за скоєне, вчинила злочин, передбачений КК України.

Організатором є особа, яка організувала вчинення злочину (злочинів) або керувала його (їх) підготовкою чи вчиненням. Організатором також є особа, яка утворила організовану групу чи злочинну організацію або керувала нею, або осо­ба, яка забезпечувала фінансування чи організовувала приховування злочинної діяльності організованої групи або злочинної організації.

Підбурювачем є особа, яка умовлянням, підкупом, погрозою, примусом або іншим чином схилила іншого співучасника до вчинення злочину.

Пособником є особа, яка порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод сприяла вчиненню злочину іншими співучасниками, а також особа, яка заздалегідь обіцяла переховати злочинця, знаряддя чи засоби вчинення злочину, сліди злочину чи предмети, здобуті злочинним шляхом, придбати чи збути такі предмети або іншим чином сприяти приховуванню зло­чину.

Друга підстава для поділу співучасті на форми є наявність або відсутність між особами попередньої домовленості на вчинення злочинів. Форми цієї співучасті знайшли відображення у ст. 28 КК України.

Стаття 28 КК України передбачає форми співучасті в залежності від стійкості суб'єктивних зв'язків, ступеня згуртованості.

КК України за ступенем згуртованості виділяє такі форми співучасті, як:

співучасть без попередньої змови;

співучасть за попередньою змовою;

організована група;

злочинна організація.

Злочин визнається таким, що вчинений групою осіб, якщо у ньому брали участь декілька (два або більше) виконавців без попередньої змови між собою.

Злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (дві або більше), які заздалегідь, тобто до початку злочину, домовилися про спільне його вчинення.

Злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізу­валися у стійке об'єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об'єднаних єдиним планом із розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого усім учасникам групи.

Злочин визнається вчиненим злочинною організацією, якщо він скоєний стійким ієрархічним об'єднанням декількох осіб (три і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, або керівництва чи координації злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп.

Виконавець (співвиконавець) підлягає кримінальній відповідальності за стат­тею Особливої частини КК України, яка передбачає вчинений ним злочин.

Організатор, підбурювач та пособник підлягають кримінальній відповідаль­ності за відповідною частиною ст. 27 і тією статтею (частиною статті) Особливої частини КК України, яка передбачає злочин, вчинений виконавцем.

Ознаки, що характеризують особу окремого співучасника злочину, ставляться в вину лише цьому співучасникові. Інші обставини, що обтяжують відповідальність і передбачені у статтях Особливої частини КК України як озна­ки злочину, що впливають на кваліфікацію дій виконавця, ставляться в вину ли­ше співучаснику, який усвідомлював ці обставини.

У разі вчинення виконавцем незакінченого злочину інші співучасники підля­гають кримінальній відповідальності за співучасть у незакінченому злочині.

Співучасники не підлягають кримінальній відповідальності за діяння, вчине­не виконавцем, якщо воно не охоплювалося їхнім умислом.

Організатор організованої групи чи злочинної організації підлягає кримінальній відповідальності за всі злочини, вчинені організованою групою чи злочинною організацією, якщо вони охоплювалися його умислом. Інші учасни­ки організованої групи чи злочинної організації підлягають кримінальній відповідальності за злочини, у підготовці або вчиненні яких вони брали участь, незалежно від тієї ролі, яку виконував у злочині кожен із них.

 

< Попередня   Наступна >