2.1. Загальні засади судочинства в Україні

Судові та правоохоронні органи - Судові та правоохоронні органи України: Навч. пос.
46

Розділ 2

СУДОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

2.1. Загальні засади судочинства в Україні

У ст. 6 Конституції України передбачається поділ державної влади України на три окремі гілки — законодавчу, виконавчу та судову, що відповідає принципам демократичної держави й забезпечує незалежність і самостійність кожної з гілок влади у здійсненні їх повноважень.Згідно зі ст. 124 Конституції України правосуддя в Україні здійснюється виключно судами, і делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. Судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов’язковими для виконання на всій території України.Відповідно до п. 2 ст. 1 Закону України “Про судоустрій України” судова влада реалізується шляхом здійснення правосуддя у формі цивільного, господарського, адміністративного, кримінального та конституційного судочинства. Судочинство в Україні здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції.Особливе місце суду зумовлюється колом завдань, що розв’язуються судами, і наявністю специфічних ознак, притаманних тільки суду.До основних завдань суду належать здійснення правосуддя на засадах верховенства права і забезпечення захисту гарантованих Конституцією України та законами прав і свобод людини й громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства та держави.Суд вирізняється серед інших органів низкою ознак:• розглядає і вирішує особливі категорії справ, які не може розглянути жодний інший орган;• його рішення проголошуються іменем України і є обов’язковими для всіх громадян та органів, яким вони адресовані;• справи розглядаються в суді із суворим дотриманням особливої процедури, що регламентуються виключно законами України;• суд є самостійним у роз

гляді справи (між судами немає відносин підлеглості).Конституційними принципами судочинства, що закріплені у ст. 126–129 Конституції України, є такі:• законність;• рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом;• забезпечення доведеності вини;• змагальність сторін і свобода в наданні ними суду своїх доказів і доведенні перед судом їх переконливості;• підтримання державного обвинувачення в суді прокурором;• забезпечення обвинуваченому права на захист;• гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами;• незалежність і недоторканність суддів, їхнє підкорення тільки закону;• незмінюваність суддів;• колегіальний і одноособовий розгляд справ у суді;• забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом;• обов’язковість рішень суду.У ст. 129 Конституції України передбачається, що законом мо-жуть визначатися й інші засади судочинства в судах окремих судових юрисдикцій.Зокрема, у гл. 2 Закону України “Про судоустрій України” передбачено, що до основних засад здійснення правосуддя в Україні крім вже зазначених належать гарантування кожній людині права на судовий захист; право людини користуватися правовою допомогою при вирішенні її справи в суді; здійснення судочинства державною мовою; право осіб, які не володіють або недостатньо володіють державною мовою, користуватися рідною мовою та послугами перекладача в судовому процесі; самостійність суддів.Судова система України забезпечує доступність правосуддя для кожної особи в порядку, встановленому Конституцією України та законами.Судова система України складається з Конституційного Суду України та судів загальної юрисдикції.

< Попередня   Наступна >