ЗАВДАННЯ ДЛЯ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Римське право - Агафонов С. А. Римське право: Навч.-метод. посіб.
105

ЗАВДАННЯ ДЛЯ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

БЛОК (модуль) 1

ТЕМИ: 1 - 6

Поняття, система та предмет римського права. Джерела римського права. Позови. Особи. Сімейні правовідносини. Речі та їх класифікація.

контроль знань здійснюється у формі усних відповідей або самостійних письмових робіт за рішенням викладача, який проводить модульний контроль знань;

Питання для контролю знань (можуть подаватися у вигляді тестового завдання)

1. Поняття та система римського права.2. Періоди розвитку римського права.3. Предмет римського права.4. Поняття та співвідношення ius privatum та ius publicum.5. Система римського публічного права.6. Система римського приватного права.7. Поняття та види джерел права.8. Звичай як джерело римського права.9. Постанови народних зборів (leges), постанови сенату (senatusconsulta) та імператорські конституції як джерело римського права.10. Закони XII таблиць.11. Преторські едикти як джерело римського права.12. Діяльність юристів як джерело римського права.13. Кодифікація римського права.14. Кодифікація Юстиніана.15. Виникнення державного суду.16. Види судового процесу.17. Стадійність цивільного процесу.18. Загальна характеристика легісакційного процесу.19. Загальна характеристика формулярного процесу.20. Загальна характеристика екстраординарного процесу.21. Поняття та види позовів.22. Речові та особисті позови.23. Позови за аналогією та позови з фікцією.24. Особливі засоби преторського захисту.25. Законні строки. Позовна давність.26. Суб’єкти права.27. Статуси правоздатності.28. Правоздатність і дієздатність фізичних осіб.29. Правовий

статус римських громадян.30. Правовий статус латинів.31. Правовий статус перегринів.32. Правовий статус рабів.33. Правовий статус вільновідпущеників.34. Правовий статус колонів.35. “Юридичні особи”.36. Агнатське та когнатське споріднення.37. Поняття та види сім’ї.38. Поняття та види шлюбу.39. Умови вступу в шлюб.40. Шлюб з чоловічою владою (cum manu).41. Шлюб без чоловічої влади (sine manu).42. Конкубінат.43. Підстави припинення шлюбу.44. Правові відносини подружжя.45. Правові відносини батьків та дітей.46. Встановлення батьківської влади.47. Всиновлення та узаконення.48. Припинення батьківської влади.49. Поняття речей та їх класифікація.

БЛОК (модуль) 2

ТЕМИ: 7-20

Володіння. Право власності. Права на чужі речі. Поняття та види зобов’язань. Сторони в зобов’язанні. Виконання зобов’язань та відповідальність за невиконання або неналежне їх виконання. Гарантії виконання зобов’язання. Припинення зобов’язання. Зобов’язання з договору. Класифікація договорів. Пакти. Зобов'язання ніби-то з контракту. Зобов’язання з деліктів та ніби-то з деліктів. Поняття та види спадкоємства. Прийняття спадщини. Легати та фідеікоміси.

контроль знань здійснюється у формі усних відповідей або самостійних письмових робіт за рішенням викладача, який проводить модульний контроль знань;

Питання для контролю знань (можуть подаватися у вигляді тестового завдання)

1. Поняття та види володіння.2. Тримання речі (detentio).3. Встановлення і припинення володіння.4. Захист володіння.5. Поняття та зміст права власності.6. Елементи права власності.7. Види власності.8. Спільна власність.9. Спільна сумісна та спільна дольова власність.10. Підстави виникнення та припинення права власності.11. Умови набуття права власності.12. Способи захисту права власності.13. Поняття та види прав на чужі речі.14. Поняття та види сервітутів.15. Емфітевзис та суперфіцій.16. Заставне право.17. Поняття зобов’язання (obligatio).18. Кредитор та боржник як сторони в зобов’язанні.19. Групи дій для виникнення зобов’язання.20. Засоби примусу боржника до виконання своїх обов’язків.21. Види зобов’язань.22. Особистий характер зобов’язань. 23. Заміна осіб в зобов’язанні в період принципату. 24. Новація (novatio). 25. Ведення справи через представника (cognitor). 26. Цесія (cessio). 27. Можливість переводу боргу на третю особу. Умови переводу боргу.28. Зобов’язання з множинністю сторін.29. Подільні та неподільні зобов’язання.30. Кореальні зобов’язання (obligatio correalis).31. Виконання зобов’язань.32. Прострочення виконання зобов’язання (mora).33. Неможливість виконання зобов’язання та відповідальність за неї боржника.34. Поняття гарантій виконання зобов’язання.35. Особисті та реальні гарантії зобов’язань. Гарант. Застава.36. Припинення зобов’язання.37. Виконання (solutio) зобов’язання як один із способів його припинення.38. Заміна виконання (datio in solutum) зобов’язання.39. Прощення боргу.40. Мирова угода.41. Злиття зобов’язань (confusio).42. Поняття договору за римським правом.43. Сторони в договорі (контрагенти).44. Види договорів.45. Предмет договору.46. Умови дійсності договорів.47. Зміст договору.48. Мета, для якої укладався договір (кауза).49. Умови договору.50. Укладення договору.51. Поняття та види пактів.52. Поняття та види зобов’язань ніби-то з контракту (quasi ex contractu).53. Ведення чужих справ без доручення (negotiorum gestio).54. Зобов’язання з безпідставного збагачення.55. Поняття приватного делікту.56. Система деліктних зобов’язань.57. Структура приватного делікту.58. Види деліктів.59. Зобов’язання ніби-то з деліктів (quasi ex delicto).60. Квазіделікти, як зобов’язання за неправомірне заподіянні майнової шкоди. 61. Види зобов’язань ніби-то з деліктів.62. Загальні положення про спадкоємство.63. Поняття спадкоємства та його види.64. Стадії процесу спадкоємства. 65. Відкриття спадщини. 66. Вступ у спадщину.67. Спадкування за заповітом.68. Спадкування за законом.69. Спадкова трансмісія. 70. Черги спадкування.71. Прийняття спадщини та його наслідки.72. Поняття та види легатів (legata).73. Фідеікоміси (fideicomissa).74. Невід’ємне право спадкоємця на чверть спадщини.

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ

Принципи і види контролю знань студентів

Контроль знань є складовою багатогранного навчального процесу в КНЕУ і являє собою організацію зворотного зв’язку як засобу управління навчально-виховним процесом. Показники контролю знань студентів є основою для судження про результати навчання та для вирішення таких питань, як ступінь опанування навчальною програмою, переведення на наступний курс, призначення стипендії, випуск з Вузу і видача диплому. Результати контролю знань слугують основним показником, за яким оцінюється робота окремо взятого студента, академічної групи, курсу, факультету в цілому, а також робота викладацького складу.За умови вірної організації контроль знань слугує навчальним, виховним, організаційним, розвиваючим, методичним та іншим цілям.Контроль знань будується на таких основних принципах:- перевірка і оцінка знань студентів повинні відображати рівень засвоєння знань та стимулювати студентів до досягнення нових успіхів;- перевірка і оцінювання знань повинні проводитися систематично, планово, у нерозривному зв’язку з усім процесом навчання; послідовно з поступовим ускладненням завдань, змісту і методики;- перевірка та оцінювання знань здійснюються з урахуванням індивідуальних особливостей і особистих успіхів кожного окремого студента;- диференціація оцінок повинна здійснюватися за об’єктивними заздалегідь визначеними критеріями;- оцінка знань студента повинна відповідати істинній якості і кількості засвоєних знань, вмінь і навичок.Контроль знань здійснюється у вигляді: 1) поточного контролю знань студентів;2) підсумкового контролю знань студентів.Поточний контроль знань студента є невід’ємною частиною всього навчального процесу і засобом виявлення ступеню засвоєння студентом програмного матеріалу. Поточний контроль роботи студента на протязі семестру повинен:- допомагати студентові в організації його роботи;- привчати студента до систематичного опрацювання матеріалу і підготовки до сприйняття наступних тем з програми дисципліни;- виявити ступінь відповідальності студента та його ставлення до роботи, причини, що перешкоджають виконувати навчальну програму;- стимулювати активність та інтерес студента у вивченні дисципліни;- виявити обсяг, глибину і якість сприйняття студентом матеріалу, який вивчається;- визначити недоліки і прогалини у знаннях та шляхи їх усунення;- виявити рівень опанування навичками самостійної роботи.Оцінювання поточної роботи студента в семестрі проводиться за трьома основними названими вище напрямками: 1) систематичність та активність роботи на семінарських заняттях;2) виконання завдань для самостійного опрацювання;3) виконання модульних завдань.Оцінювання поточної роботи студента здійснюється в межах 40 балів. Результати оцінювання поточної роботи студента в семестрі є підставою для виставлення йому заліку.Умовою виставлення заліку для студентів денної та вечірньої форми навчання є одержання не менше 20 балів, в яких обов’язково мають бути представлені всі об’єкти контролю.Умовою одержання заліку для студентів заочної форми навчання є виконання модульних завдань.

Порядок оцінювання поточної роботи  студента в семестрі

Для денної та вечірньої форм навчанняМаксимальна кількість балів, які може набрати студент за результатами поточної роботи - 40 Об’єкти контролю:1) систематичність та активність роботи на семінарських заняттях - до 15 балів;  включає:? систематичність підготовки до семінарських занять та участі в їх проведенні;? активність на семінарських заняттях;? результативність роботи на семінарських заняттях;2) виконання завдань для самостійного опрацювання – до 10 балів включає? виконання індивідуальних завдань (рефератів тощо);? підготовка програмного матеріалу (тем, питань), який відводиться на самостійне вивчення; 3) виконання модульних завдань - до 15 баліввключає 2 модулі Якщо студент не набрав 20 балів (в яких обов’язково мають бути представлені всі об’єкти контролю)(1.+2.+3.), він не одержує заліку.Для заочної форми навчання:1. Об'єкти контролю:1) виконання модульних завдань (2 блоки по 2 завдання).За результатами виконання цих завдань студент набирає відповідну кількість балів (до 40). За умови набрання не менше 20 балів студент одержує залік.Підсумковий контроль знань студентів включає результати оцінювання поточної роботи та семестрові, курсові і державні іспити та заліки. Метою підсумкового контролю знань є визначення дійсного рівня і змісту знань студентів з конкретної дисципліни за обсягом, якістю, глибиною та вмінням застосовувати одержані знання у практичній діяльності у відповідності до моделі конкретного освітньо-кваліфікаційного рівня.Підсумковою формою контролю знань по даній дисципліні є залік. Програмні питання, що складають зміст дисципліни, доводяться до студентів на початку навчального семестру.Передумовою для складання заліку з дисципліни є поточна робота в семестрі, яка оцінюється в межах до 40 балів. Залік, як форма підсумкового контролю знань виставляється за результатами оцінювання поточної роботи в семестрі. Умовою одержання заліку є виконання всіх обов’язкових завдань та модульного контролю знань і одержання не менше 20 балів за поточну роботу в семестрі. Студент, який не набрав 20 балів у процесі поточної роботи в семестрі не одержує заліку і має заборгованість по даній дисципліні, яка погашається у встановленому порядку.Студенти заочної форми навчання одержують залік за результатами модульного контролю знань, що здійснюється відповідно до розкладу заліково-екзаменаційної сесії.

< Попередня   Наступна >