ТЕМА 4: КАДРИ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ. МАТЕРІАЛЬНИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ ПРОКУРАТУРИ // 1. ВИМОГИ, ЯКИМ ПОВИННІ ВІДПОВІДАТИ ПРОКУРОРИ І СЛІДЧІ

Прокуратура - ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД В УКРАЇНІ
203

ТЕМА 4: КАДРИ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ. МАТЕРІАЛЬНИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ ПРОКУРАТУРИ

1. ВИМОГИ, ЯКИМ ПОВИННІ ВІДПОВІДАТИ ПРОКУРОРИ І СЛІДЧІ

Ефективність прокурорської діяльності багато в чому залежить від її виконавців, тобто від кадрів органів прокуратури. Складні завдання, що стоять перед прокуратурою Ук­раїни, успішно можуть вирішувати тільки лю­ди, які мають хорошу професійну підготовку, життєвий досвід і яким притаманні високі мо­рально-психологічні риси. В органах прокуратури повинні працювати ті юристи, котрі на ділі можуть забезпечити точне, неухильне і все­мірне виконання законів, незважаючи на економічну нестабільність, політичну невизначеність, різноманітні прояви тиску на них.

Основні кадри органів прокуратури утворюють прокурори (їх помічники, старші помічники, заступники) і слідчі різних рангів.

Прокурорами і слідчими можуть призначатись громадяни Ук­раїни, які мають вищу юридичну освіту, необхідні ділові і моральні якості.

Під діловими якостями варто розуміти:

- знання справи на дорученій ділянці роботи;

- теоретичну підготовку;

- кваліфікацію;

- практичний досвід;

- вміння організувати справу (роботу) і забезпечити оперативне і якісне її виконання;

- здатність виявляти недоліки, аналізувати їх причини, відшу­кувати шляхи їх подолання;

- здатність досягати реальних успіхів у роботі.

Діловитість немає нічого спільного із засідательською суєтністю та марнослів'ям.

Серед моральних якостей працівник

а прокуратури, у першу чер­гу, слід зазначити:

• вірність "Присязі працівника прокуратури";

• вірність професійному обов'язку;

• здатність до самовіддачі і вболівання за доручену справу;

• скромність;

• чесність, правдивість, непідкупність, сміливість;

• здатність правильно сприймати критику;

• принциповість;

• нетерпимість до недоліків;

• чуйність і уважність до людей та інші.

Особи, які не мають досвіду практичної роботи за спеціальністю, проходять в органах прокуратури стажування строком до одного року. Порядок стажування визначається Генеральним прокурором.

Особи, вперше призначені на посади помічників прокурорів, про­курорів управлінь, відділів, слідчих прокуратури, приймають "Присягу працівника прокуратури". Текст присяги затверджується Верховною Радою України. Процедура її прийняття визначається Генеральним прокурором.

Підбір і оцінка кадрів органів прокуратури відбувається:

• з точки зору їх добросовісності,

• з позиції відстоювання інтересів держави, тобто з державниць­ких позицій;

• з позиції фаховості, тобто знання справи;

• з позиції адміністраторських здібностей.

Основні вимоги кадрової політики в прокуратурі України ста­новлять:

• підбір і оцінка кадрів за діловими, моральними якостями та розуміння завдань державної політики;

• систематичне оновлення кадрів з метою унеможливлення їх застою;

• колегіальність, врахування думки трудового колективу прокура­тури у ході вирішення питань щодо підбору та оцінки кадрів,

• правильне поєднання досвідчених кадрів з молодими, враху­вання досвіду та традицій;

• стабільність кадрів;

• поєднання довіри й поваги до кадрів з вимогливістю і прин­циповістю щодо їх діяльності;

• виховання кадрів у дусі принциповості, високої особистої від­повідальності за доручену справу, самокритичності, нетер­пимості до недоліків;

• постійний контроль за діяльністю кадрів, об'єктивність її оцінки. Підбору та організації роботи з кадрами в органах прокуратури

присвячено наказ Генерального прокурора №5 від 5 жовтня 1998 року, який так і називається "Про організацію роботи з кадрами в органах прокуратури України".

Чинне законодавство не містить жодних норм про вимоги щодо особи, яка претендує на посаду Генерального прокурора чи на про­курорські посади в апараті Генеральної прокуратури. Конституція та Закон обумовлює тільки те, що Генеральний прокурор признача­ється на посаду за згодою Верховної Ради України та звільняється з посади Президентом України. Верховна Рада може висловити не­довіру Генеральному прокурору, наслідком якої є відставка з посади. Строк повноважень Генерального прокурора України та підпоряд­кованих прокурорів - 5 років, без жодних застережень щодо кількості їх повторних призначень.

Однак, Закон містить чіткі вимоги щодо осіб, які призначаються на посади прокурорів нижчих рівнів. Так, на посади прокурорів Ав­тономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та прирівняних до них призначаються особи віком не молодше ЗО років, які мають стаж роботи в органах прокуратури або на судових посадах не менше 7 років. На посади прокурорів низової ланки, тобто районів тощо - особи віком не молодше 25 років із стажем роботи в органах прокуратури або на судових посадах не менше 3-х років.

Не можуть бути прийняті на посаду прокурора або слідчого прокуратури особи, які були засуджені за вчинення злочину, за ви­нятком реабілітованих.

Військовими прокурорами і слідчими призначаються громадяни України з числа офіцерів, які проходять військову службу або пе­ребувають у запасі і мають вищу юридичну освіту.

Щоб з'ясувати питання, а хто ж призначає прокурорів на посади, необхідно проаналізувати норму, яка регламентує повноваження Генерального прокурора щодо керівництва органами прокуратури, а саме статтю 15 Закону. Згідно з нею Генеральний прокурор:

- спрямовує роботу органів прокуратури і здійснює контроль за їх діяльністю;

- призначає першого заступника, заступників Генерального прокурора, керівників структурних підрозділів, головного бухгалтера, інших працівників Генеральної прокуратури Укра­їни;

- затверджує структуру і штатну чисельність підпорядкованих органів прокуратури, розподіляє кошти на їх утримання;

- призначає, за погодженням з ВР Автономної Республіки Крим, прокурора Автономної Республіки Крим;

- призначає заступників прокурора Автономної Республіки Крим, прокурорів областей, міст Києва і Севастополя, їх заступників, міських, районних, міжрайонних, а також, прирівняних до них, інших прокурорів;

- відповідно до законодавства визначає порядок прийняття, пе­реміщення та звільнення прокурорів, слідчих прокуратури та інших спеціалістів (отже слідчих та спеціалістів нижчестоячих від Генеральної прокуратури прокуратур призначають на по­сади та звільняють ті прокурори, у підпорядкуванні яких слідчі та спеціалісти будуть працювати. Строк повноважень слідчих прокуратур законодавством не регламентується);

- відповідно до законів України видає обов'язкові для всіх органів прокуратури: а) накази; б) розпорядження; в) затверджує по­ложення; г) затверджує інструкції;

- присвоює класні чини, а щодо присвоєння класних чинів дер­жавного радника юстиції 1, 2 і 3 класів - вносить подання Президенту України.

Вказівки Генерального прокурора з питань розслідування є обов'яз­ковими для виконання всіма органами дізнання й досудового слідства. Прокурори Автономної-Республіки Крим та обласного рівня:

- призначають на посади і звільняють працівників, крім тих, яких призначає Генеральний прокурор;

- за погодженням з Генеральним прокурором вносять зміни до встановлених штатів підлеглих їм прокуратур, в межах затвер­дженої чисельності і фонду заробітної плати.

 

< Попередня   Наступна >