Стаття 287. Нагляд за дотриманням прав дітей, які усиновлені іноземцями

Сімейний кодек - Розділ VI (ст.275-292)
162

Стаття 287. Нагляд за дотриманням прав дітей, які усинов­лені іноземцями

1. Якщо діти усиновлені іноземцями і проживають за межами України, відповідна консульська установа за дорученням Мініс­терства закордонних справ України веде облік цих дітей і здійснює нагляд за дотриманням їхніх прав до досягнення ними вісімнадця­ти років. Порядок здійснення нагляду за дотриманням прав дітей, які усиновлені іноземцями і проживають за межами України, встанов­люється Кабінетом Міністрів України.

Коментована стаття має відсильний характер, оскільки облік дітей, які усиновлені іноземцями і проживають за межами на­шої держави, та нагляд за додержанням їх прав до досягнення ними 18 років за дорученням МЗС України здійснює відповід­на консульська установа згідно з правилами, встановленими у пунктах 51 і 52 Порядку передачі дітей на усиновлення і пун­ктах 4.1—4.6 Правил ведення обліку громадян України, які пос­тійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном, та дітей — громадян України, які всиновлені іноземцями, затверджених наказом Міністра закордонних справ України від 29 листопада 1999 р. № 207-а.

За загальним правилом усиновлення виникає з часу набран­ня чинності відповідним рішенням суду (ч. 5 ст. 265-5 ЦПК). Після цього якщо усиновлення здійснювалось іноземними гро­мадянами на території України, копія рішення надсилається до Центру з усиновлення дітей.

Відповідно до п. 51 Порядку передачі дітей на усиновлення для здійснення нагляду за станом утримання і виховання дітей, уси­новлених громадянами інших держав, Центр з усиновлення дітей у десятиденний строк після одержання копії рішення суду про усиновлення дитини надсилає до МЗС України такі документи:

1) офіційне повідомлення про усиновлення дитини із зазна­ченням її прізвища, імені, по батькові й дати народження (у ра­зі їх зміни зазначаютьс

я нові), громадянства, прізвища, імені, по батькові і повної адреси усиновлювача (відомості про уси-новлювача наводяться мовою країни його проживання);

2) копію рішення суду про усиновлення;

3) копію зобов'язання усиновлювача у місячний строк після усиновлення дитини звернутися до консульської установи Ук­раїни у країні його проживання з проханням взяти її на кон­сульський облік, надавати цій установі періодичну інформацію про умови проживання та виховання дитини, давати можли­вість її представнику спілкуватися з нею, а також зберегти за усиновленою дитиною громадянство України до досягнення нею 18 років.

Міністерство закордонних справ у десятиденний строк після одержання зазначеної інформації надсилає до відповідної кон­сульської установи України у країні проживання усиновленої дитини доручення про взяття останньої на консульський облік та організацію нагляду за умовами її проживання та виховання.

Консульська установа бере на консульський облік дитину і негайно інформує про це МЗС України.

Для взяття на консульський облік дитини, усиновленої іно­земцями, усиновлювач подає до дипломатичного представниц­тва або консульської установи України документ, що підтвер­джує факт її усиновлення іноземцями, проїзний документ ди­тини, заповнену заяву-анкету на неї тощо.

Якщо усиновлювач не звернувся до консульської установи України з заявою про взяття усиновленої дитини на консуль­ський облік і не подав зазначені документи, консульська уста­нова бере дитину на консульський облік на підставі документів, наданих Центром з усиновлення дітей.

Про взяття на консульський облік усиновленої іноземцями дитини консульська установа письмово сповіщає усиновлюва­ча. На дитину заводиться облікова картка.

Консульська установа на підставі доручення МЗС і міжна­родних договорів України, а також загальновизнаних принци­пів і норм міжнародного права вживає заходів для встановлен­ня нагляду за умовами проживання і виховання усиновленої дитини і протягом перших трьох років один раз на рік, а потім через кожні три роки надсилає відповідну інформацію МЗС Ук­раїни для наступної передачі Центру з усиновлення дітей (п. 52 Порядку передачі дітей на усиновлення).

Якщо внаслідок усиновлення порушуються права дитини, передбачені законодавством нашої держави і міжнародними до­говорами України, або усиновлення не відповідає інтересам ди­тини, воно може бути визнане недійсним або скасоване у судо­вому порядку згідно з законодавством України (див. коментарі до статей 236—240).

За наявності підстав, передбачених ст. 164 СК, усиновлю­вач може бути позбавлений батьківських прав (див. коментар до ст. 242).

 

< Попередня   Наступна >