Стаття 61. Огляд територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться або можуть знаходитися товари і транспортні засоби, що підлягають митно

Митний кодекс - Глава 8 (ст.53-65)
673

Стаття 61. Огляд територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться або можуть знаходитися товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою законом покладено на митні органи.

Огляд територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться або можуть знаходитися товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи проводиться діяльність, контроль за якою покладено законом на митні органи, може здійснюватися посадовими особами митних органів з метою: а) перевірки законності ввезення на митну територію України товарів і транспортних засобів, дотримання порядку їх ввезення, а також правильності та повноти сплати податків і зборів; б) перевірки відповідності фактичної кількості ввезених товарів і транспортних засобів відомостям, заявленим у митній декларації; в) перевірки дотримання встановлених цим Кодексом та іншими законами України правил провадження діяльності, контроль за якою покладено на митні органи. За результатами огляду територій та приміщень складається акт, форма якого встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи. Копія акта вручається відповідно власникові складу, магазину безмитної торгівлі або керівникові чи заступникові керівника органу управління спеціальної митної зони.

Огляд усіх перерахованих вище об'єктів, проводиться посадовими особами митних органів України.

Території і приміщення складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, магазинів безмитної торгівлі, та інших місць, де знаходяться чи можуть знаходитися товари і транспорт

ні засоби, що підлягають митному контролю чи проводиться діяльність, контроль за якою покладено законом на митні органи, є зонами митного контролю (дивись коментар до глави VII дійсного кодексу України).

Спеціальні митні зони, вважаються такими, що перебувають за межами митної території крім випадків, обумовлених законами України.

Спеціальна митна зона – це частина території України, на якій запроваджено митний режим спеціальної митної зони.

Спеціальні митні зони створюються відповідно до законодавства України про спеціальні (вільні) економічні зони, шляхом прийняття окремого закону України по кожній спеціальній митній зоні. У законі обов'язково визначаються вимоги до організації роботи спеціальної митної зони та обов'язки органів керування зони по виконанню вимог митного законодавства під час здійснення митного контролю.

Зона митного контролю – спеціально виділена і позначена частина митної території України, яка створена для забезпечення здійснення митного контролю з метою забезпечення дотримання митного законодавства України.

Порядок створення зон митного контролю, режим їхнього функціонування у відповідності зі ст. 49 цього Кодексу визначається Кабінетом Міністрів України. Зони митного контролю можуть бути створені на постійній чи тимчасовій основі.

Порядок відкриття, ліквідації і функціонування складів тимчасового збереження визначається Кабінетом Міністрів України.

Порядок відкриття, ліквідації і функціонування митних ліцензійних складів визначається Митною Службою України і законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (1775-14) та ліцензійних умов.

Порядок відкриття, ліквідації магазинів безмитної торгівлі і правила продажу ними товарів установлюється Кабінетом Міністрів України.

Для одержання дозвільних документів (ліцензій, дозволів, сертифікатів і т.п.) для створення і відкриття складів тимчасового збереження, митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де планується проведення митного контролю необхідно провести попередній огляд цих об'єктів з метою визначення виконання усіх вимог, пропонованих до даних об'єктів з боку митної служби України та інших зацікавлених органів.

Огляд проводиться комісією, в склад якої обов'язково включаються всі зацікавлені особи і власник об'єкта (який оглядається).

За результатами огляду обов'язково складається та затверджується акт. Копії акта вручаються всім членам комісії.

Основна вимога, пропонована до даних об'єктів – виключити будь-яку можливість вилучення товарів і транспортних засобів, розміщених під конкретний митний режим, без митного контролю, забезпечення зберігання товарів і транспортних засобів.

Відповідно до Міжнародної конвенції по спрощенню і гармонізації митних процедур (Кіотська конвенція, 1973 р.), для забезпечення належного застосування митних законів і положень необхідно щоб усі міжнародні пересування були продекларовані для переробки чи використання, що дозволяються митними органами.

З метою виконання зобов'язань по збору державного доходу, здійсненню торгової політики і захисту населення, одночасно для регулювання та збільшення обсягу міжнародної торгівлі і туризму, а також для сприяння торгівлі за допомогою здійснення дотримання закону учасниками торгівлі, митна адміністрація повинна застосовувати методи митного контролю ефективно і продуктивно шляхом впровадження методів керування ризиком.

Ризик – потенційне недотримання митного законодавства.

Аналіз ризику – систематичне використання наявної інформації для визначення того, наскільки часто визначені ризики можуть виникати і розміри їх можливих наслідків.

Керування ризиком – систематичне застосування процедур керування і практики, що представляють митному органу необхідну інформацію для вивчення чи пересувань партій товарів, що представляють ризик (Кіотська конвенція, розділ 6 «Митний контроль»).

Огляд території і приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться чи можуть знаходитися товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи проводиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи, може здійснюватися з метою:

а) перевірка законності ввозу на митну територію України товарів і транспортних засобів, дотримання порядку їх ввозу, а також правильності і повноти оплати податків та зборів;

б) перевірки відповідності фактичної кількості завезених товарів і транспортних засобів зведенням, заявленим у митній декларації;

в) перевірка дотримання встановлених цим Кодексом та іншими законодавчими актами України правил здійснення діяльності, контроль за якими покладений на митні органи.

Згідно статті 41 цього Кодексу огляд вищевказаних об'єктів є однією з форм митного контролю.

У процесі огляду вищевказаних підприємств здійснюється:

документальний контроль – перевірка документів на товари і транспортні засоби, що знаходяться під митним контролем. У ході документального контролю вивчаються документи та перевіряються зведення, зазначені в них на предмет вірогідності, повноти, правильності оформлення, наявності всіх реквізитів, документів і т.д.;

фактичний огляд – товарів і транспортних засобів, що знаходяться під митним контролем з метою встановлення законності їх переміщення на митну територію України, відповідності товарів і транспортних засобів, що знаходяться під митним контролем, зведенням, зазначеним у товаросупроводжувальних, комерційних, митних та інших документах;

ідентифікаційний огляд – проводиться з метою встановлення фактичної відповідності товарів і транспортних засобів, що знаходяться під митним контролем, їх опису та кількості, заявленої у документах, визначенню країни походження, якості;

контроль обліку товарів і транспортних засобів - здійснюється шляхом перевірки ведення різних журналів, реєстраційних книг (у тому числі електронних), у які вноситься інформація про товари і транспортні засоби, що знаходяться під митним контролем. Такі журнали, реєстраційні книги і т.п. ведуться власниками (керівниками) об'єктів, на яких зберігаються товари і транспортні засоби під митним контролем;

- інвентаризація – встановлення фактичної наявності товарів і транспортних засобів на визначений момент часу і відповідності обліковим даним.

Інвентаризація може проводитися в різних випадках при встановленні фактів розкрадання, у випадках стихійних лих, при ліквідації складів тимчасового збереження, митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі і т.п.

Інвентаризація здійснюється спеціально призначеними особами за участю працівника, що несе матеріальну відповідальність.

Можуть застосовуватися інші види огляду та контролю, передбачені дійсним Кодексом і законодавчими актами України.

У випадку виявлення предметів контрабанди чи порушень митних правил (передбачених дійсним Кодексом) у результаті огляду територій і приміщень складається відповідний протокол, форма якого встановлюється Державною митною службою України.

По закінченні огляду територій та приміщень складів тимчасового збереження митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших приміщень, де знаходяться чи можуть знаходитися товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи проводиться діяльність, контроль за якою законом покладено на митні органи, посадові особи митних органів проводять їхню ідентифікацію відповідно до вимог дійсного Кодексу та складають акт. Копія акту, форма якого встановлюється Державною митною службою України, вручається відповідно власникові складу тимчасового зберігання, митного ліцензійного складу, магазину безмитної торгівлі або керівникові чи заступникові керівника органу управління спеціальної митної зони.

 

< Попередня   Наступна >