Стаття 247. Повноваження виборного органу профспілкової організації на підприємстві, в установі, організації

Кодекс законів про працю - Глава XVI (ст.243-252)
231

Стаття 247. Повноваження виборного органу профспілкової організації на підприємстві, в установі, організації

Виборний орган профспілкової оганізації на підприємстві, в установі, організації: 1)  укладає та контролює виконання колективного договору, звітує про його виконання на загальних зборах трудового колективу, звертається з вимогою до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб за невиконання умов колективного договору; 2)  разом з власником або уповноваженим ним органом вирішує питання запровадження, перегляду та змін норм праці; 3)  разом з власником або уповноваженим ним органом розробляє напрями розподілу коштів фонду споживання, бере участь у вирішенні питань оплати праці працівників, форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат; 4)  разом з власником або уповноваженим ним органом вирішує питання робочого часу і часу відпочинку, погоджує графіки змінності та надання відпусток, запровадження підсумованого обліку робочого часу, дає дозвіл на проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні тощо; 5)  разом з власником або уповноваженим ним органом вирішує питання соціального розвитку підприємства, поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників; 6)  бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні та затвердженні переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг; 7)  бере участь у розробленні правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи або організації; 8) представляє інтереси працівників за їх дорученням під час розгляду індивідуальних трудових спорів та у колективному трудовому спорі, сприяє його вирішенню; 9) приймає рішення про вимогу до власника або уповноваженого ним органу розірвати трудовий договір (контракт) з керівником підприємства, установи або організації

, якщо він порушує законодавство про працю, про охорону праці, ухиляється від участі у переговорах щодо укладення або зміни колективного договору; не виконує зобов'язань за колективним договором, якщо цей виборний орган профспілкової організації підписав колективний договір; 10)  дає згоду або відмовляє у згоді на розірвання трудового договору з працівником з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у випадках, передбачених законами; 11)  бере участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, у роботі комісії з питань охорони пращ, здійснює контроль за відшкодуванням підприємством, установою, організацією шкоди, заподіяної працівникам каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виробництвом або виконанням ними трудових обов'язків; 12)  здійснює громадський контроль за виконанням власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю та про охорону праці, за забезпеченням на підприємстві, в установі, організації безпечних та нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, правильним застосуванням установлених умов оплати праці, вимагає усунення виявлених недоліків; 13)  здійснює контроль за підготовкою та поданням власником або уповноваженим ним органом документів, необхідних для призначення пенсій працівникам і членам їх сімей; 14)  здійснює контроль за наданням пенсіонерам та інвалідам, які до виходу на пенсію працювали на підприємстві, в установі, організації, права користування нарівні з його працівниками наявними можливостями щодо медичного обслуговування, забезпечення житлом, путівками до оздоровчих і профілактичних закладів та іншими социальними послугами і пільгами згідно із статутом підприємства, установи, організації та колективним договором; 15)  здійснює контроль за державним соціальним страхуванням працівників у призначенні допомоги із соціального страхування, направляє працівників на умовах, передбачених колективним договором, до санаторіїв, профілакторіїв і будинків відпочинку, туристичних комплексів, баз та оздоровчих закладів, перевіряє роботу з організації медичного обслуговування працівників та членів їх сімей; 16) разом з власником або уповноваженим ним органом розподіляє в установленому порядку жилу площу в будинках, збудованих за кошти або за участю підприємства, установи, організації, а також ту жилу площу, яка надається у розпорядження власника в інших будинках, контролює проведення роботи з житлово-побутового обслуговування працівників. Виборні органи профспілкової організації, що діють на підприємстві, в установі, організації, мають також інші права, передбачені законодавством України.

(Стаття 247 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР № 4617-10 від 24.01.83, № 8474-10від 27.02.85, № 5938-11 від 27.05.88, Законом № 263/95-ВРвід 05.07.95, в редакції Закону № 2343-ІП від 05.04.2001)

1.   Профспілкові організації на підприємствах, в установах, організаціях та їх структурних підрозділах представляють інтереси своїх членів і захищають їх трудові, соціально-економічні права та інтереси. Свої повноваження первинні профспілкові організації здійснюють через утворені відповідно до статуту (положення) виборні органи, а в організаціях, де виборні органи не створюються, — через профспілкового представника, уповноваженого згідно із статутом на представництво інтересів профспілки, який діє в межах прав, наданих Законом про профспілки та статутом профспілки (частина перша ст. 37 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).

2.  Відповідно до ст. 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» виборному органу первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі, організації надано такі права:

—  укладати та контролювати виконання колективного договору, звітуючи про його виконання на загальних зборах трудового колективу; звертатися з вимогою до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб за невиконання умов колективного договору;

— разом з власником або уповноваженим ним органом вирішувати питання запровадження, перегляду та змін норм праці;

—  разом з власником або уповноваженим ним органом розробляти напрями розподілу коштів фонду споживання, вирішувати питання оплати праці працівників підприємства, форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних ставок, схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат;

—  разом з власником або уповноваженим ним органом вирішувати питання робочого часу і часу відпочинку, погоджувати графіки змінності та надання відпусток, запроваджувати підсумований облік робочого часу, давати дозвіл на проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні;

—  разом з власником або уповноваженим ним органом вирішувати питання соціального розвитку підприємства, поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників;

—  брати участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні та затвердженні переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг;

—  брати участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи, організації;

—  представляти інтереси працівників за їх дорученням при розгляді індивідуальних трудових спорів та у колективному трудовому спорі, сприяючи його вирішенню;

—  приймати рішення про вимогу до роботодавця розірвати трудовий договір (контракт) з керівником підприємства, установи, організації, якщо він порушує Закон про профспілки, законодавство про працю, ухиляється від участі у переговорах щодо укладення або зміни колективного договору, не виконує зобов'язань за колективним договором, допускає інші порушення законодавства про колективні договори;

— давати згоду або відмовляти у дачі згоди на розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з працівником, який є членом діючої на підприємстві, в установі, організації профспілки, у випадках, передбачених законом;

— брати участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, у роботі комісії з питань охорони праці; здійснювати контроль за відшкодуванням підприємством, установою, організацією шкоди, заподіяної працівникам каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виробництвом або виконанням ним трудових обов'язків;

—  здійснювати громадський контроль за виконанням власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю та про охорону праці, забезпеченням на підприємстві, в установі, організації безпечних та нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, правильним застосуванням установлених умов оплати праці, вимагати усунення виявлених недоліків;

— здійснювати контроль за підготовкою та поданням власником або уповноваженим ним органом документів, необхідних для призначення пенсій працівникам і членам їх сімей;

—  здійснювати контроль за наданням пенсіонерам та інвалідам, які до виходу на пенсію працювали на підприємстві, в установі, організації, права користування нарівні з його працівниками наявними можливостями щодо медичного обслуговування, забезпечення житлом, путівками до оздоровчих і профілактичних закладів та іншими соціальними послугами і пільгами у відповідності із статутом підприємства, установи, організації та колективним договором;

— представляти інтереси застрахованих осіб у комісії з соціального страхування, направляти працівників на умовах, передбачених колективним договором або угодою, до санаторіїв, профілакторіїв і будинків відпочінку, туристичних комплексів, баз та оздоровчих закладів, перевіряти організацію медичного обслуговування працівників та членів їх сімей;

— разом із власником або уповноваженим ним органом відповідно до колективного договору визначити розмір коштів, що будуть спрямовані на будівництво, реконструкцію, утримання житла, здійснювати облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, розділяти у встановленому законодавством порядку житлову площу в будинках, збудованих за кошти або за участю підприємства, установи, організації, а також ту житлову площу, яка надається власникові у розпорядження в інших будинках, контролювати житлово-побутове обслуговування працівників;

—  представляти інтереси працівників підприємства-боржни-ка у ході процедури банкрутства.

3. Перелік повноважень виборного органу профспілкової організації на підприємстві, в установі, організації, передбачений ст. 38 Закону про профспілки та коментованою статтею, не є вичерпним. Виборні органи профспілкової організації, що діють на підприємстві, в установі або організації, мають також інші права, передбачені законодавством України:

—  керівниками державних підприємств, установ, організацій разом з профспілковими комітетами можуть запроваджуватися обмеження на сумісництво щодо працівників окремих професій та посад, зайнятих на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, додаткова робота яких може призвести до наслідків, що негативно позначаються на стані їхнього здоров'я та безпеці виробництва, а також щодо осіб, які не досягли 18 років, та вагітних жінок (п. 1 постанови Кабінету Міністрів України № 245 від 3 квітня 1993 р. «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» // ЗП України. 1993. - № 9. - Ст. 184);

—  розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з підстав, передбачених пунктами І (крім випадку ліквідації підприємства, установи, організації), 2— 5, 7 ст. 40 і пунктами 2 і 3 ст. 41 КЗпП, може бути проведено лише за попередньою згодою профспілкового органу (ст. 43 КЗпП);

— за погодженням з профспілковим комітетом підприємства, установи, організації власник або уповноважений ним орган затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку або графіки змінності, якими визначається тривалість щоденної роботи (зміни) при п'ятиденному робочому тижні (частина перша ст. 52 КЗпП);

—  спільно з профспілковим комітетом власником або уповноваженим ним органом встановлюється п'ятиденний або шестиденний робочий тиждень з урахуванням специфіки роботи, думки трудового колективу і за погодженням з місцевою Радою народних депутатів (частина третя ст. 52 КЗпП);

— за погодженням з профспілковим комітетом підприємства, установи, організації допускається запровадження підсумованого обліку робочого часу (ст. 61 Кодексу законів про працю України);

— лише з дозволу профспілкового комітету підприємства, установи, організації можуть провадитися надурочні роботи (ст. 64 КЗпП);

— за погодженням з профспілковим комітетом підприємства, установи, організації власником або уповноваженим ним органом встановлюється перелік робіт, де через умови виробництва не можна встановити перерву, а також порядок і місце приймання їжі (частина четверта ст. 66 КЗпП);

—  тільки з дозволу профспілкового комітету підприємства, установи, організації допускається залучення окремих працівників до роботи у вихідні дні (ст. 71 КЗпП);

— за погодженням з профспілковим органом (чи іншим органом, уповноваженим на представництво трудовим колективом) власником або уповноваженим ним органом затверджуються графіки черговості надання відпусток (частина четверта ст. 79 КЗпП);

— за погодженням з профспілковим органом (чи іншим органом, уповноваженим на представництво трудовим колективом) за ініціативою власника або уповноваженого ним органу, як виняток, може бути перенесена на інший період щорічна відпустка (частина третя ст. 80 КЗпП);

— за погодженням з профспілковим комітетом власником або уповноваженим ним органом провадиться запровадження, заміна і перегляд норм праці (частина перша ст. 86 КЗпП);

—  за погодженням з профспілковим органом власник або уповноважений ним орган запроваджує форми і системи оплати праці, схеми посадових окладів тощо, якщо колективний договір на підприємстві, в установі, організації не укладено (частина друга ст. 97 КЗпП, ст.15 Закону України «Про оплату праці»);

— за погодженням з профспілковим комітетом підприємства, установи, організації власником або уповноваженим ним органом установлюється колективна (бригадна) матеріальна відповідальність (частина друга ст. 1352 КЗпП);

— за погодженням з профспілковим комітетом підприємства, установи, організації власником або уповноваженим ним органом застосовуються заохочення за успіхи в роботі (ст. 144 КЗпП);

— за погодженням з профспілковим комітетом підприємства, установи, організації власником або уповноваженим ним органом установлюються строки і порядок надання жінкам перерв для годування дитини (частина четверта ст. 183 КЗпП); .

— за погодженням з профспілковим комітетом власником або уповноваженим ним органом затверджуються норми виробітку для молодих робітників (частина друга ст. 193 КЗпП).

 

< Попередня   Наступна >