Стаття 252. Гарантії для працівників підприємств, установ, організацій, обраних до профспілкових органів

Кодекс законів про працю - Глава XVI (ст.243-252)
222

Стаття 252. Гарантії для працівників підприємств, установ, організацій, обраних до профспілкових органів

Працівникам підприємств, установ, організацій, обраним до складу виборних профспілкових органів, гарантуються можливості для здійснення їх повноважень. Зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами виборних профспілкових органів, допускається лише за попередньою згодою органу, членами якого вони є. Звільнення членів виборних профспілкових органів підприємств, установ, організацій, крім додержання загального порядку, допускається за попередньою згодою органу, членами якого вони є, а також вищого за підлеглістю органу профспілки чи об'єднання, до складу якого входить профспілкова організація даного підприємства, установи, організації. Зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності та звільнення керівників профспілкових органів підприємства, установи, організації (у тому числі їх структурних підрозділів), профорганізатора (там, де не обирається виборний орган профспілки), крім додержання загального порядку, допускається за наявності згоди вищого за підлеглістю органу профспілки, до складу якої входить профспілкова організація цього підприємства, установи, організації. Звільнення за ініціативою власника або уповноваженого ним органу працівників, які обиралися до складу профспілкових органів, не допускається протягом двох років після закінчення строку виборних повноважень, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації чи вчинення працівником дій, за які законодавством передбачена можливість звільнення працівника з роботи або зі служби. Працівникам, звільненим у зв'язку з обранням їх до складу виборних профспілкових органів, після закінчення строку їх повноважень надається попередня робота (посада) або, за згодою працівника, інша рівноцінна робота (посада). Членам виборних профспілкових ор

ганів, не звільненим від своїх виробничих чи службових обов'язків, надається на умовах, передбачених колективним договором, вільний від роботи час із збереженням середньої плати для участі в консультаціях і переговорах, виконання інших громадських обов'язків в інтересах трудового колективу, а також на час участі в роботі виборних профспілкових органів і профспілкового навчання, але не менш як 2 години на тиждень. За працівниками, обраними до складу виборних органів профспілкової організації, що діє на підприємстві, в установі, організації, зберігаються соціальні пільги та заохочення, встановлені для інших працівників за місцем роботи відповідно до законодавства. На підприємстві за рахунок його коштів цим працівникам можуть бути надані додаткові пільги, якщо це передбачено колективним договором.

(Стаття 252 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР№ 4617-10 від 24.01.83, № 5938-11 від 27.05.88; Законом № 871-12 від 20.03.91, в редакції Закону № 2343-1II від 05.04.2001)

1.  Працівникам підприємств, установ або організацій, обраних до складу виборних профспілкових органів, гарантуються можливості для здійснення їх повноважень. Гарантії трудових прав виборних профспілкових працівників, передбачені коментованою статтею, спрямовані на створення належних умов для їх активної діяльності. Ці гарантії надійно забезпечують реальне здійснення профспілками наданих їм широких повноважень, виключаючи будь-яку можливість ущемлення трудових прав профспілкових працівників у зв'язку з їх громадською діяльністю.

Зазначені в коментованій статті гарантії поширюються на всіх працівників, обраних до складу профспілкового комітету підприємства, установи, організації, до цехового комітету профспілки, а також на профспілкових організаторів незалежно від їх посади і галузі господарства.

2. Статтею 41 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» передбачено для працівників підприємств, установ або організацій, обраних до профспілкових органів, такі гарантії:

—  зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами виборних профспілкових органів, допускається лише за попередньою згодою виборного органу, членами якого вони є;

— звільнення членів виборного профспілкового органу підприємства, установи або організації (у тому числі структурних підрозділів), його керівників, профспілкового представника (там, де не обирається виборний орган профспілки), крім додержання загального порядку, допускається за наявності попередньої згоди виборного органу, членами якого вони є, а також вищої за підлеглістю виборного органу цієї профспілки (об'єднання профспілок);

— звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу працівників, які обиралися до складу профспілкових органів підприємства, установи, організації, не допускається протягом року після закінчення терміну, на який він обирався, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров'я, який перешкоджає продовженню даної роботи, або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачена можливість звільнення з роботи чи зі служби. Така гарантія не надається працівникам у разі дострокового припинення повноважень у цих органах у зв'язку з неналежним виконанням своїх обов'язків або за власним бажанням, за винятком випадків, коли це обумовлено станом здоров'я;

—  працівникам, звільненим з роботи у зв'язку з обранням їх до складу виборних профспілкових органів, після закінчення стро1 ку їх повноважень надається попередня робота (посада) або, за згодою працівника, інша рівноцінна робота (посада);

—  членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх виробничих чи службових обов'язків, надається на умовах, передбачених колективним договором чи угодою, вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати для участі в консультаціях і переговорах, виконання інших громадських обов'язків в інтересах трудового колективу, а також на час участі в роботі виборних профспілкових органів, але не менш як дві години на тиждень;

— на час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів підприємства, установи, організації, надається додаткова відпустка тривалістю до 6 календарних днів із збереженням середньої заробітної плати за рахунок власника або уповноваженого ним органу;

—  за працівниками, обраними до складу виборних органів профспілкової організації, що діє на підприємстві, в установі або організації, зберігаються соціальні пільги та заохочення, встановлені для інших працівників за місцем роботи відповідно до законодавства. За рахунок коштів підприємства цим працівникам можуть бути надані додаткові пільги, якщо це передбачено колективним договором.

3. Дотримання вимог частини другої ст. 252 КЗпП є обов'язковим і у тих випадках, коли відповідно до ст. 43і КЗпП звільнення працівників з ініціативи власника або уповноваженого ним органу провадиться без згоди профспілкового комітету.

4.  Правило про зміну умов трудового договору працівників, яких обрано до виборних профспілкових органів підприємства, установи, організації, застосовується практично лише до тимчасових переведень на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а також інших обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, бо саме такі переведення можливі без отримання згоди працівника. Що ж до переведення на іншу постійну роботу, чи тимчасового переведення на іншу роботу з інших причин, чи зміни істотних умов праці (частини перша і третя ст. 32 КЗпП, частини перша і третя ст. 33 та ст. 34 КЗпП), це правило втрачає практичного значення, оскільки такі переведення у будь-яких випадках допускаються тільки за згодою відповідного працівника.

5. При притягненні працівника, обраного до виборного профспілкового органу, до дисциплінарної відповідальності, погодженню з відповідними профспілковими органами підлягають питання як про допустимість накладення на нього дисциплінарного стягнення, так і про вибір конкретного заходу дисциплінарного впливу.

6. Оскільки позбавлення премій, передбачених системою оплати праці, не вважається дисциплінарним стягненням, працівники, обрані до виборних профспілкових органів підприємства, установи, організації (структурного підрозділу), які допустили виробниче упущення або прогул, позбавляються премії в загальному порядку без отримання на це згоди відповідних профспілкових органів.

7.  При звільненні з роботи з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не увільнених від виробничої роботи керівників і членів виборних профспілкових органів вимагається поряд з дотриманням загального порядку звільнення отримання згоди вищого за підлеглістю профспілкового органу.

Дотримання загального порядку зобов'язує власника проводити звільнення керівників і членів органів тільки з підстав, передбачених законом, і з попередньої згоди профспілкового комітету підприємства, установи, організації.

8.  Під іншою рівноцінною роботою, яка надається після закінчення повноважень працівникам, що були обрані до складу виборних профспілкових органів із звільненням від роботи на підприємстві, в установі, організації, слід розуміти роботу за тією самою спеціальністю, кваліфікацією, посадою при збереженні розміру і системи оплати праці, пільг і переваг та інших істотних умов трудового договору.

9.  Не допускається звільнення працівників, які обиралися до складу профспілкових органів, з ініціативи власника або уповноваженого ним органу протягом року після закінчення терміну виборних повноважень. Ця гарантія не поширюється на випадки повної ліквідації підприємства, установи, організації (п. 1 ст. 40 КЗпП), виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров'я, який перешкоджає продовженню даної роботи (п. 2 ст. 40 КЗпП), чи вчинення працівником дій, за які законодавством передбачена можливість звільнення працівника з роботи або зі служби (п.п. З, 4, 7, 8 ст. 40 КЗпП, п.п. 2, 6, 7 ст. 30 Закону України від 16 грудня 1993 р. «Про державну службу»). Така гарантія не надається працівникам у разі дострокового припинення повноважень у цих странах у зв'язку з неналежним виконанням своїх обов'язків або за власним бажанням, за винятком випадків, коли це обумовлено станом здоров'я.

10.  Колективним договором повинен визначатися час, протягом якого члени виборних профспілкових органів увільняються від виконання трудових обов'язків із збереженням заробітної плати для виконання своїх громадських обов'язків в інтересах трудового колективу. На час профспілкового навчання цим особам надається додаткова відпустка тривалістю до 6 календарних днів із збереженням середньої заробітної плати за рахунок власника або уповноваженого ним органу.

 

< Попередня