Стаття 156. Заборона передачі у виробництво зразків нових машин та інших засобів виробництва, впровадження нових технологій, що не відповідають вимогам щодо охорони праці

Кодекс законів про працю - Глава ХІ (ст.153-173)
344

Стаття 156. Заборона передачі у виробництво зразків нових машин та інших засобів виробництва, впровадження нових технологій, що не відповідають вимогам щодо охорони праці

Виготовлення і передача у виробництво зразків нових машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, а також впровадження нових технологій без дозволу органів державного нагляду за охороною праці забороняється.

(Стаття 156 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3694-12 від 15.12.93)

1.   Проектна документація на виготовлення машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва проводиться згідно з Положенням про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 431 від 23 червня 1994 р.

Машини, механізми, устаткування, транспортні засоби і технологічні процеси, які впроваджуються у виробництво і в стандартах на які є вимоги щодо забезпечення безпеки праці, життя і здоров'я людей, повинні мати сертифікати, які засвідчують безпеку їх використання. Право проведення робіт з сертифікації надається органам з сертифікації, випробувальним лабораторіям (центрам) та експертам-аудиторам, що акредитовані в системі УкрСЕПРО.

Придбані за кордоном засоби виробництва повинні також відповідати вимогам нормативних актів України про охорону праці, і їх експлуатація допускається лише за умови дотримання встановлених вимог.

2.  Коментована стаття встановлює заборону виготовлення і передачі у виробництво зразків нових машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, а також впровадження нових технологій без дозволу органів державного нагляду за охорон

ою праці.

Порядок одержання цих дозволів регулюється Положенням про порядок видачі дозволів Комітетом по нагляду за охороною праці України, затвердженим наказом Комітету по нагляду за охороною праці України № 103 від 4 червня 1999 р.

3.  Дозволи видаються Державним департаментом нагляду за охороною праці та його територіальними управліннями. До компетенції Держнаглядохорон праці належать видача дозволів на застосування виробництв, обладнання, устаткування, механізмів та інших об'єктів згідно з переліком, наведеним у додатку 1 до Положення про порядок видачі дозволів Комітетом по нагляду за охороною праці України, затвердженого наказом Держнагля-дохоронпраці № 103 від 4 червня 1999 р., та видача дозволів на засоби виробництва, придбані за кордоном. Територіальні управління видають дозволи на всі види робіт, за винятком тих, що віднесені до компетенції центрального апарату Держнаглядохоронпраці.

4.  Положення обумовлює строки, протягом яких дозволи є чинними. Вони видаються:

а)  при розробленні нових технологій, виготовленні нових машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів вітчизняного виробництва — на строк дії технічних умов. Якщо строк дії технічних умов продовжується без внесення змін, то дозвіл переоформляється відповідно до нового строку їх дії.

При створенні виробів одиничного та малосерійного виробництва, що монтуються (складаються) за місцем експлуатації, дозвіл видається на строк, вказаний у паспорті;

б)  при застосуванні нових машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів вітчизняного виробництва — на строк, зазначений у паспорті (формулярі). Якщо застосовуються засоби з підвищеною небезпекою, то дозвіл видається на строк не менше трьох років;

в)  при застосуванні нових машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів, придбаних за кордоном, за наявності сертифіката відповідності — на строк не менше трьох років, а у разі наявності паспорта (формуляра) — на строк, вказаний у цих документах. При відсутності сертифіката відповідності — на строк, обумовлений в експертному висновку, але не більше трьох років.

5.  Дозвіл видається на підставі заяви власника або уповноваженого ним органу та позитивного експертного висновку експертно-технічного центру про відповідність проектів будівництва, зразків нових машин, механізмів, устаткування, технологічних процесів, транспортних засобів нормативним актам про охорону праці.

Власником також подаються сертифікати, якщо машини, механізми, устаткування, транспортні засоби і технологічні процеси, що запроваджуються у виробництво, підлягають обов'язковій сертифікації.

Для отримання дозволу на застосування нових технологій, машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва, придбаних за кордоном, власник, крім заяви, подає до Держнаглядохоронпраці:

—  сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання сертифіката, що засвідчують безпеку використання продукції в Україні, і, в разі потреби, експертний висновок;

—  експлуатаційну документацію українською або, як виняток, російською мовою згідно з чинними нормативними документами (національні, міждержавні стандарти, правила тощо).

6. Строк розгляду документів, поданих до центрального апарату Держнаглядохоронпраці або територіального управління, і оформлення дозволу не повинні перевищувати 15 календарних днів.

Облік та реєстрація виданих дозволів покладаються на Держнаглядохоронпраці та його територіальні органи. Видані дозволи реєструються в єдиному реєстрі дозволів, який опрацьовує науково-технічне управління Держнаглядохоронпраці. Реєстр дозволів, виданих Держнаглядохоронпраці, а також інформація щодо скасування дозволів публікуються у журналі «Охорона праці».

Держнаглядохоронпраці та територіальні управління мають право відмовити видати дозвіл, у такому разі власнику надсилається обгрунтування відмови. Власник підприємства може оскаржити відмову територіального управління у видачі дозволу до центрального апарату Держнаглядохоронпраці або до господарського суду.

При встановленні порушень умов дії дозволу орган Держнаглядохоронпраці видає припис про усунення виявлених недоліків, зазначивши строки. Органи Держнаглядохоронпраці можуть скасувати виданий дозвіл за порушення власником підприємства чинних нормативних актів про охорону праці. Про скасування дозволу органи Держнаглядохоронпраці письмово повідомляють власника, органи державної виконавчої влади за місцем реєстрації та місцем діяльності підприємства не пізніше п'яти днів з дня прийняття рішення.

 

< Попередня   Наступна >