Стаття 203-1. Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва

Особлива частина - Розділ VII (ст.199-235)
349

Стаття 2031. Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва

Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва, якщо ці дії вчинено у великих розмірах, — карається обмеженням волі на строк до п'яти років. Примітка. Під великим розміром слід розуміти вартість дисків для ла­зерних систем зчитування, обладнання чи сировини для їх виробництва, що у три тисячі разів і більше перевищує неоподатковуваний мінімум до­ходів громадян.

(Доповнено статтею 203' згідно із Законом України від 17.01.2002 р. №2953-111)

 

1. Безпосередній об'єкт злочину — суспільні відносини у сфері госпо­дарської діяльності, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування.

2. Предметом злочину є диски для лазерних систем зчитування, облад­нання або сировина для виробництва таких дисків.

Диск для лазерних систем зчитування — будь-який оптичний диск для ла­зерних систем зчитування із записом або з можливістю запису на ньому інформації, що відображає об'єкти авторського права чи суміжних прав, або без запису такої інформації. Перелік основних вузлів для спеціалізованого обладнання по виробництву цих дисків затверджується КМУ. Сировиною для їх виробництва є оптичний полікарбонат.

3. З об'єктивної сторони злочин полягає у порушенні законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитуван­ня, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва, якщо ці дії вчинено у великих розмірах.

Відносини у сфері виробництва, експо

рту, імпорту зазначених предметів регулюються Законами України «Про авторське право і суміжні права» в ре­дакції від 11 липня 2001 р. (ВВР. - 2001. - № 43. - Ст. 214), «Про ліцен­зування окремих видів господарської діяльності» від 1 червня 2000 р. (ВВР. — 2000. — № 36. — Ст. 299), «Про особливості державного регулю­вання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, екс­портом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування» від 17 січня 2002 р. (ВВР. — 2002. — № 17. — Ст. 121), а також міжнародними догово­рами України, що набрали чинності у встановленому законом порядку.

Здійснення зазначеної у ст. 203 КК господарської діяльності з порушен­ням вимог, що визначені у вищезгаданих законах, утворить об'єктивну сто­рону цього злочину. Таке порушення, зокрема, може полягати у зайнятті да­ною господарською діяльністю без ліцензії або з порушенням ліцензійних умов.

Виробництво дисків — діяльність, пов'язана із застосуванням техно­логічного процесу з переробки сировини в оптичні носії інформації у формі диска для лазерних систем зчитування, під час якого одночасно з виготов­ленням диска здійснюється запис на нього інформації, яка є об'єктом ав­торського права та (або) суміжних прав, або без запису, а також реалізацією дисків власного виробництва.

Експорт — це вивезення з території України зазначених дисків або об­ладнання, сировини для їх виробництва з метою їх реалізації.

Імпорт — це ввезення на територію України зазначених дисків, обладнан­ня або сировини для їх виробництва з метою реалізації.

Не утворюють об'єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 203 КК, дії щодо переміщення вищезазначених предметів через територію України транзитом, а також якщо ці предмети ввозяться в Україну чи вивозяться з України фізичними особами для власного використання чи пересилаються ними в міжнародних поштових та експрес-відправленнях з особистою ме­тою.

4. Злочин вважається закінченим після того, як буде встановлено, що не­законна господарська діяльність вчинена у великих розмірах. Великий розмір, згідно з приміткою до ст. 203 КК, має місце, якщо вартість дисків для лазерних систем зчитування, обладнання чи сировини для їх вироб­ництва у три тисячі разів і більше перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

5. Оскільки оптичний полікарбонат є стратегічно важливим видом сиро­вини, а зазначені диски й обладнання — товаром, то їх незаконний експорт і імпорт за певних умов кваліфікується за сукупністю злочинів, передбаче­них статтями 203 і 201 чи 333 КК.

6. Вчинення дій, описаних у ст. 203 КК, якщо це поєднане з порушенням авторського права чи суміжних прав, додатково кваліфікуються за ст. 176 КК.

7. Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Осо­ба усвідомлює, що порушує законодавство, яке регулює виробництво, екс­порт, імпорт зазначених дисків, експорт, імпорт обладнання або сировини для їх виробництва, а також, що така діяльність здійснюється у великих розмірах, і бажає її здійснювати.

8. Суб'єктом злочину є будь-яка особа, що досягла 16-річного віку.

 

< Попередня   Наступна >