Стаття 171. Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів

Особлива частина - Розділ V (ст.157-184)
160

Стаття 171. Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів

1. Умисне перешкоджання законній професійній діяльності жур­налістів — карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів до­ходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років. 2. Переслідування журналіста за виконання професійних обов'язків, за критику, здійснюване службовою особою або групою осіб за поперед­ньою змовою, — карається штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

 

1. У відповідності до ст. 34 Конституції України кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і пере­конань. Кожен має право збирати, зберігати, використовувати і поширюва­ти інформацію усно, письмово або в інший спосіб — на свій вибір.

2. Суспільна небезпечність даного злочину полягає в тому, що він пося­гає на суспільні відносини, які забезпечують законну професійну діяльність журналістів.

3. Потерпілими від даного злочину є журналісти, тобто особи, які пере­бувають у трудових або інших договірних відносинах із засобами масової інформації та які здійснюють збір, редагування і поширення матеріалів для певного засобу масової інформації. Згідно зі ст. 20 Закону України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р. (ВВР. - 1992. - № 48. - Ст. 650) під засобами масової інформації слід розуміти періодичні друкарські видання: преса — газети, журнали, бюлетені тощо; разові видання з визначеним тира­жем, а також аудіовізуальні засоби: радіомовлення, телебачення, кіно, звуко­запис тощо.

4. Об'єктивна сторона даного злочину виявляється в діях, які спрямовані на перешкоджання законній професій

ній діяльності журналістів і може ма­ти дві форми: а) перешкоджання законній діяльності журналістів (ч. 1 ст. 171 КК), б) переслідування журналіста за виконання професійних обов'язків та за критику (ч. 2 ст. 171 КК).

5. Даний перелік можливих форм перешкоджання не є вичерпним. Усі зазначені й інші дії, що перешкоджають законній професійній діяльності жур­налістів, містять об'єктивну сторону даного злочину лише у випадках, якщо перешкоджання здійснювалось шляхом примушування журналіста до поши­рення або відмови від поширення інформації.

Під перешкоджанням слід розуміти будь-які способи впливу на жур­наліста, наприклад, шантаж, залякування або ін., тобто створення різних пе­репон, обмежень, заборон щодо одержання, використання, поширення та зберігання інформації окремим журналістом (журналістами) чи засобами масової інформації.

Під поширенням інформації слід розуміти будь-які засоби її оголошення, опублікування і демонстрації в засобах масової інформації. Примушування може бути поєднане із застосуванням психічного (погроз, залякування) або фізичного насильства до журналіста або його близьких.

6. Якщо перешкоджання здійснювалося шляхом погрози вбивством, за­стосування фізичного насильства, знищення або пошкодження майна, або підкупу службової особи, то вчинене за наявності до того підстав слід до­датково кваліфікувати за статтями 121, 122, 125-127, 129, 194-196, 369 КК. Умисне вбивство журналіста з метою перешкодити його професійній діяль­ності, а так само з мотивів помсти за таку діяльність, слід кваліфікувати за п. 8 ч. 2 ст. 115 КК. Кваліфікація за ст. 171 КК в даному випадку не потрібна.

7. У частині 2 ст. 171 КК передбачена відповідальність за переслідуван­ня журналіста за виконання професійних обов'язків, за критику, здійснюва­не службовою особою або групою осіб за попередньою змовою.

Переслідування за критику може полягати в обмеженні прав і свобод журналіста, фізичному та психічному впливі на нього або його близьких, не­законному звільненні з роботи, накладенні дисциплінарного стягнення, ство­ренні різноманітних перешкод при здійсненні журналістської діяльності то­що. Необхідною умовою кваліфікації таких дій за ч. 2 ст. 171 КК є причин­ний зв'язок між переслідуванням журналіста або його критикою і виконан­ням ним своїх професійних обов'язків.

Поняття «групи осіб за попередньою змовою» див. у коментарі до ст. 28 КК. Про поняття службової особи див. коментар до ст. 364 КК.

8. Злочин вважається закінченим з моменту вчинення дій, спрямованих на перешкоджання законній діяльності журналістів.

9. Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Вин­ний усвідомлює, що своїми діями перешкоджає законній діяльності жур­наліста шляхом примушування його до розповсюдження або до відмови від розповсюдження інформації і бажає вчинити такі дії.

Мотиви діяльності винної особи і мета її діяльності не впливають на кваліфікацію вчиненого і можуть бути різними

10. Суб'єктом даного злочину за ч. 1 ст. 171 КК є будь-яка фізична осуд­на особа, що досягла 16-річного віку, а за ч. 2 — службова особа.

 

< Попередня   Наступна >