Стаття 400. Законодавство про іноземні інвестиції

Розділ VII (ст.377-400) - Глава 38 (ст.390-400)
122

Стаття 400. Законодавство про іноземні інвестиції

1. Відносини, пов'язані з іноземними інвестиціями в Україні, регулюються цим Ко­дексом, законом про режим іноземного інвестування, іншими законодавчими актами та чинними міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України. У разі якщо міжнародним договором встановлено інші правила, ніж ті, що передбачено законодавством України про іноземні інвестиції, застосовуються пра­вила міжнародного договору.

 

Відносини, пов'язані з іноземними інвестиціями в Україні, регулюються:

- Господарським кодексом України;

- Законом України «Про режим іноземного інвестування»;

- іншими законодавчими актами, а саме, законами України «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про інвестиційну діяльність», «Про загальні засади створення і функціонуван­ня спеціальних (вільних) економічних зон», «Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні», «Про угоди про розподіл продукції», «Про усунення дискримінації в оподаткуван­ні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та грошових коштів вітчизняного походження», «Про Державну програму приватизації», «Про банки і банківську діяльність», Декретом Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регу­лювання та валютного контролю» тощо;

- чинними міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, до яких, належать, зокрема, двосторонні інвестиційні угоди, Конвенція про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами від 18 трав­ня 1965 р., ратифікована Законом України від 16 березня 1997 р. [431], тощо. У разі якщо міжнародним договором встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про іноземні інве

стиції, застосовуються правила міжнародного договору.

 

< Попередня